Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Förskolans uppdrag och arbetssätt 1, 5 hp

Engelskt namn: Preschool´s Assigned Mission and Work Activities 1

Denna kursplan gäller: 2020-08-03 och tillsvidare

Kurskod: 6PE203

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2016-01-13

Reviderad av: Prefekten, 2020-02-12

Innehåll

I kursen behandlas hur planering, dokumentation och utvärdering kan ligga till grund för utveckling av undervisning i förskolan för barns utveckling och lärande. Detta kopplas till gällande styrdokument och relevant forsknings- och utvecklingsarbete. Vidare ingår tillämpningar av dokumentation, reflektion och uppföljning. Samtalsmetodiska färdigheter behandlas och analyseras med avseende på förskollärares samtal med barn.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för förskolans arbetssätt med utgångspunkt i styrdokument samt aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • förklara och redogöra  för hur planering och dokumentation kan ligga till grund för utveckling av undervisning i förskolan för barns utveckling och lärande
Färdighet och förmåga
 • bearbeta och analysera förskollärares samtalsmetodiska färdigheter i samtal med barn
 • använda olika verktyg för dokumentation, reflektion och uppföljning av lärande och undervisning
 • utifrån givna ramar planera för en undervisningssituation i förskolan
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • diskutera och problematisera hur olika verktyg kan användas för dokumentation och utvärdering i förskolan

Behörighetskrav

Förskollärare som profession (UK) 6 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och praktisk tillämpning av kursinnehållet samt tillämpning av olika verktyg i valda delar.

Examination

Examinationer sker individuellt och i grupp via muntliga seminarier och workshops samt via en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg för hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten av de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

För betyget godkänd (G) krävs att samtliga delar bedömts med resultatet godkänd (G). För betyg väl godkänd (VG) krävs dessutom resultatet väl godkänd (VG) på den individuella skriftliga uppgiften.

Den som erhållit betyget godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för
tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden
för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller en kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 3

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Didaktik i förskolan
  Hjälmeskog Karin, Andersson Kristina, Gullberg Annica, Lagrell Kerstin
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 207 sidor :
  ISBN: 9789151101026
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (kapitel 1,2 och 3)

  Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse
  Doverborg Elisabet, Pramling Samuelsson Ingrid
  4., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 93 s. :
  ISBN: 978-91-47-10552-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Utbildning och undervisning i förskolan : omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling
  Eidevald Christian, Engdahl Ingrid
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 212 sidor :
  ISBN: 9789147127757
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Kapitel 7 och 8 )

  Pedagogisk dokumentation : utvecklas och lära tillsammans
  Essén Gunilla, Björklund Erika, Olsborn Björby Leicy
  Andra upplagans första tryckning : Stockholm : Natur & Kultur : [2020] : 139 sidor :
  ISBN: 9789127458185
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Frelin Anneli
  Lyhörda lärare : professionellt relationsbyggande i förskola och skola
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 160 s. :
  ISBN: 978-91-47-09998-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: kapitlen: 1,2,3, och 5

  Professionell vägledning : med samtal som redskap
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
  ISBN: 978-91-44-01537-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Sid: 69-77

  Lindgren Anne-Li
  Etik, integritet och dokumentation i förskolan
  Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 165 sidor :
  ISBN: 9789151103396
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: kapitel 1,2,3 och 6

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wehner-Godée Christina
  Lyssnandets och seendets villkor : pedagogisk dokumentation - DVD, bok
  Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2011 : 134 s. :
  ISBN: 978-91-7656-673-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda filmer tillgängliga på lärplattformen

  Aspelin Jonas
  Lärares relationskompetens : vad är det? : hur kan den utvecklas?
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 157 sidor :
  ISBN: 9789147129065
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen

  Öhman Margareta
  Samspelsbar och samtalsklar : om samtal i förskolan och skolan
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 240 s. :
  ISBN: 9789147106639
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tillhandahålls av insitutionen

 • Giltig från: 2020 vecka 32

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Didaktik i förskolan
  Hjälmeskog Karin, Andersson Kristina, Gullberg Annica, Lagrell Kerstin
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 207 sidor :
  ISBN: 9789151101026
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (kapitel 1,2 och 3)

  Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse
  Doverborg Elisabet, Pramling Samuelsson Ingrid
  4., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 93 s. :
  ISBN: 978-91-47-10552-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Utbildning och undervisning i förskolan : omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling
  Eidevald Christian, Engdahl Ingrid
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 212 sidor :
  ISBN: 9789147127757
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Kapitel 7 och 8 )

  Pedagogisk dokumentation : utvecklas och lära tillsammans
  Essén Gunilla, Björklund Erika, Olsborn Björby Leicy
  Andra upplagans första tryckning : Stockholm : Natur & Kultur : [2020] : 139 sidor :
  ISBN: 9789127458185
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Frelin Anneli
  Lyhörda lärare : professionellt relationsbyggande i förskola och skola
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 160 s. :
  ISBN: 978-91-47-09998-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Professionell vägledning : med samtal som redskap
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
  ISBN: 978-91-44-01537-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Sid: 69-77

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vad berättas om mig? : barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation
  Svenning Bente, Lindelöf Inger
  Lund : Studentlitteratur : 2011 : 110 s. :
  ISBN: 978-91-44-06648-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wehner-Godée Christina
  Lyssnandets och seendets villkor : pedagogisk dokumentation - DVD, bok
  Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2011 : 134 s. :
  ISBN: 978-91-7656-673-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda filmer tillgängliga på lärplattformen

 • Giltig från: 2020 vecka 4

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse
  Doverborg Elisabet, Pramling Samuelsson Ingrid
  4., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 93 s. :
  ISBN: 978-91-47-10552-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
  6. uppl. : Umeå : Fundo Förlag : 2016 : 93 s. :
  ISBN: 9789197558488
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Frelin Anneli
  Lyhörda lärare : professionellt relationsbyggande i förskola och skola
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 160 s. :
  ISBN: 978-91-47-09998-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Professionell vägledning : med samtal som redskap
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
  ISBN: 978-91-44-01537-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Sid: 69-77

  Vad berättas om mig? : barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation
  Svenning Bente, Lindelöf Inger
  Lund : Studentlitteratur : 2011 : 110 s. :
  ISBN: 978-91-44-06648-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wehner-Godée Christina
  Lyssnandets och seendets villkor : pedagogisk dokumentation - DVD, bok
  Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2011 : 134 s. :
  ISBN: 978-91-7656-673-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda filmer tillgängliga på lärplattformen

  Pedagogisk dokumentation : utvecklas och lära tillsammans
  Essén Gunilla, Björklund Erika, Olsborn Björby Leicy
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 99 s. :
  ISBN: 9789127442177
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Utbildning och undervisning i förskolan : omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling
  Eidevald Christian, Engdahl Ingrid
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 212 sidor :
  ISBN: 9789147127757
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Lenz Taguchi Hillevi
  Varför pedagogisk dokumentation? : verktyg för lärande och förändring i förskolan och skolan
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2013 : 138 s. :
  ISBN: 9789140678607
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wehner-Godée Christina
  Att fånga lärandet : pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 120 s. :
  ISBN: 978-91-47-09933-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barnkonventionen [Elektronisk resurs] : FN:s konvention om barnets rättigheter
  Stockholm : UNICEF Sverige : 2009 : 64 s. :
  Fulltext