"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Franska B, Fransk litteratur och litteraturhistoria, 7,5 hp

Engelskt namn: French B, French Literature and Literary History

Denna kursplan gäller: 2023-07-31 och tillsvidare

Kurskod: 1FR045

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Franska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2023-03-22

Innehåll

I denna kurs studeras fransk och franskspråkig litteratur från 1800- och 1900-talen, tillsammans med litteraturhistoria och litteraturteori med inriktning på franska. Studenterna får träning i att inta ett vetenskapligt förhållningssätt såväl vid tolkning av texter som vid egen skriftlig produktion. 
 
Följande delkurser ingår i kursen: 
 
1. 1800-talets litteratur och litteraturhistoria, 4,5 hp 
2. 1900-talets litteratur och litteraturhistoria, 3 hp 

Förväntade studieresultat

För betyget godkänt ska den studerande kunna 
 
Kunskap och förståelse 

  • definiera vetenskaplig terminologi inom ämnesområdet; 
  • sätta in litterära verk i deras historiska sammanhang; 

Färdighet och förmåga 

  • använda begrepp inom ämnesområdet i muntlig och skriftlig produktion; 
  • kunna uttrycka sig i tal och i skrift på franska med hög grad av korrekthet med anpassning till kommunikationssituationen och genrespecifika krav; 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

  • utifrån förvärvade ämneskunskaper kunna argumentera för en egen ståndpunkt. 

Behörighetskrav

Univ: Minst 22,5 hp Franska i intervallet 1-30 hp i vilka ska ingå grammatik, eller motsvarande 

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. 

Examination

Delkurserna examineras genom bedömning av: 

1. skriftliga inlämningsuppgifter och examinerande seminarier i 1800-talets litteratur och litteraturhistoria (4,5 hp) 
2. skriftliga inlämningsuppgifter och examinerande seminarier i fransk 1900-talets litteratur och litteraturhistoria (3 hp) 
 
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

Varje prov bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 3 hp högskolepoäng. 
 
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 
 
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 
 
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt. 

Övriga föreskrifter

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.