"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Franska B, Språkdidaktik, Fokus Franska, 7,5 hp

Engelskt namn: French B, Teaching and Learning of French

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 6FA012

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Franska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-09

Innehåll

Kursen innehåller studier av teorier om språkinlärning, en översikt över inflytelserika teoretiska paradigm inom språkdidaktik och dessas kopplingar till nuvarande styrdokument samt den Gemensamma referensramen i moderna språk (GERS). Utifrån de teoretiska studierna utarbetar studenterna förslag till undervisningsaktiviteter som ska främja elevernas språkutveckling. 
 
I kursen tränas även förmågan att läsa, höra och skriva olika typer av texter på franska samt att presentera och diskutera dem muntligt på någorlunda korrekt franska. Vidare ges träning i att referera och citera källor på allmänt vedertaget sätt. 
 
Det beskrivna kursinnehållet är uppdelat i följande delar: 

 1. Att undervisa i franska, 4,5 hp 
 2. Att tala franska i didaktisk kontext, 1,5 hp  
 3. Att läsa och skriva vetenskaplig text på franska, 1,5 hp 

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna 
 
Kunskap och förståelse 

 • redogöra för några teorier om hur inlärning av ett främmande språk går till; 
 • redogöra för hur undervisning kan stödja språkinlärningsprocessen; 
 • beskriva och diskutera de nationella styrdokumenten och deras koppling till de teorier om språkinlärning och språkundervisning som återfinns i den Gemensamma europeiska referensramen; 

Färdighet och förmåga 

 • utifrån ett givet material utforma förslag till undervisningsaktiviteter i franska; 
 • motivera de didaktiska val som görs utifrån styrdokument och aktuell forskning; 
 • självständigt söka information samt referera och citera källor på allmänt vedertaget sätt; 
 • använda sådan vetenskaplig terminologi som återfinns i de studerade teorierna om språkinlärning och -undervisning; 
 • uttrycka sig i tal och i skrift på franska med hög grad av korrekthet med anpassning till kommunikationssituationen och genrespecifika krav; 
 • följa och ge instruktioner på svenska och franska; 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • kritiskt granska källor vid informationssökning; 
 • granska och problematisera den pedagogiska utformningen av didaktiska texter inklusive internetplatser, främst sådana inriktade mot fransk språkfärdighetsträning och språkmetodik; 
 • reflektera kring egna erfarenheter av språkinlärning; 
 • utifrån förvärvade ämneskunskaper argumentera för en egen ståndpunkt. 

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp franska i intervallet 1-30 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner med gruppövningar och seminarier. Ej schemalagd tid ägnas åt självstudier. Kursens delar löper parallellt med varandra.  
 
Undervisningen är helt nätbaserad och all kommunikation sker via kursens lärplattform. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Närvaro är obligatorisk vid examinerande seminarier. Detta innebär att den studerande är skyldig att närvara om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner.

Examination

Examination sker genom bedömning av redovisade muntliga och skriftliga uppgifter enligt följande: 
 
Del 1: Muntliga redovisningar inom undervisningens ram samt en skriftlig uppgift  

Del 2: Examinerande seminarier  

Del 3: Skriftliga uppgifter  

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 
 
De muntliga redovisningarna bedöms med betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). De andra examinationerna bedöms med betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att få betyget Väl godkänd (VG) på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på minst 4,5 högskolepoäng. 
 
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  
 
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.  

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.  

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 30

  Tornberg Ulrika
  Språkdidaktik
  Sjätte upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 259 sidor :
  ISBN: 9789151104140
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Målspråket i klassrummet : en handbok för lärare i moderna språk
  Hellqvist Birgitta, Manuguerra Nicolas
  Första upplagans första tryckning : Stockholm : Natur & Kultur : [2021] : 131 sidor :
  ISBN: 9789127459601
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övrigt material tillhandahålles av institutionen.

 • Giltig från: 2021 vecka 30

  Tornberg Ulrika
  Språkdidaktik
  Sjätte upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 259 sidor :
  ISBN: 9789151104140
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övrigt material tillhandahålles av institutionen.