Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Franska C, Språkbruk, språk- och litteraturvetenskap, 15 hp

Engelskt namn: French C, Language Usage, Linguistics and Literature Studies

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 1FR040

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Franska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-08-31

Innehåll

I kursen ingår fördjupning i modern språkvetenskap samt litteraturhistoria och -vetenskap, samtliga med inriktning på franska. Närstudier av äldre franskspråkig litteratur ingår också, liksom skriftlig språkfärdighetsträning med fokus på varierat stilregister samt språklig och idiomatisk korrekthet. Därtill ges övning i att i olika sammanhang tillämpa ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt såväl vid tolkning av texter som vid egen skriftlig produktion. 

Kursen består av två områden som i sin tur är indelade i flera delar: 

Område 1. Språkvetenskap och språkfärdighet med inriktning på franska, 7,5 hp  

a) Modern lingvistik med inriktning på franska (3 hp) 
b) Översättning till franska med syntax och stilistik (3 hp) 
c) Översättningsteori (1,5 hp)  


Område 2. Fransk skönlitteratur och litteraturhistoria, 7,5 hp 

a) Franskspråkig 1600-talslitteratur (3 hp) 
b) Franskspråkig 1700-talslitteratur (4,5hp)

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna 

Kunskap och förståelse 
  • uppvisa allmänna kunskaper om lingvistik och översättningsteori med särskilt fokus på franska; 
  • uppvisa kunskap om sammanhangen i och mellan litterära verk i ett historiskt perspektiv; 
 
Färdighet och förmåga 
  • följa och ge instruktioner på svenska och franska; 
  • sätta in litterära verk i deras historiska sammanhang; 
  • uppvisa stor säkerhet vad gäller språklig och idiomatisk korrekthet med medvetenhet om kontrastiva aspekter i muntlig och skriftlig produktion; 
  • översätta korta texter till franska med huvudsakligen korrekt grammatik och vokabulär; 
  • förklara, använda och i viss mån analysera begrepp inom ämnesområdet; 
  • visa medvetenhet om olika stilnivåer, huvudsakligen i skriftlig språkanvändning; 
  • tillämpa och värdera olika hjälpmedel (t.ex. ordböcker, grammatikor, läromedel och olika typer av nätbaserat material) på ett ändamålsenligt sätt; 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
  • granska vetenskapliga texter med en prövande hållning. 

Behörighetskrav

Univ: 30hp franska inom intervallet 1-30hp +22 hp franska inom intervallet 31-60 hp, i vilka Översättning ska ingå, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

För hela kursen gäller: 

Flera delar löper parallellt med varandra. Allsidig färdighetsträning ingår i alla delar. 

Undervisningen består av lektioner och seminarier. Tillgång till dator och internetuppkoppling erfordras bl.a. för tillgång till ämnets kurswebb och för inlämning av vissa skriftliga uppgifter.

Examination

Område 1, Språkvetenskap och språkfärdighet med inriktning på franska (7,5 hp), examineras genom bedömning av: 

a) Skriftligt prov i modern lingvistik (3 hp) 

b) Skriftligt prov i översättning till franska med syntax och stilistik (3 hp) 

c) Skriftligt prov i översättningsteori (1,5 hp) 

 
Område 2. Fransk skönlitteratur och litteraturhistoria (7,5 hp) examineras genom bedömning av: 

Schemalagda examinerande seminarier och inlämningsuppgifter i  

a) franskspråkig 1600-talslitteratur (3 hp) 

b) franskspråkig 1700-talslitteratur (4,5 hp) 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Varje examination bedöms med något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att få betyget Väl godkänd (VG) på hela kursen krävs att den studerande uppnått betyget Väl godkänd (VG) på tillsammans lägst 9 högskolepoäng. 

För godkänt betyg på område eller del som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. 

Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk. 

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt. 

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt. 

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.