"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Franska C, Språkdidaktik i teori och praktik, 15 hp

Engelskt namn: French C, The Theory and Practice of Language Teaching and Learning

Denna kursplan gäller: 2022-01-10 och tillsvidare

Kurskod: 6FA011

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Franska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-08-31

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2021-10-22

Innehåll

I kursen ingår träning i att kritiskt granska språkdidaktiska forskningsrön med särskild inriktning på franska som främmande språk i grundskolan och i gymnasieskolan samt träning i att med en prövande hållning relatera sina praktiska erfarenheter till språkdidaktiska forskningsrön. Därtill ges övning i att i olika sammanhang tillämpa ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt. Ett temaarbete ingår också, med inriktning mot lektionsplanering där flera relevanta aspekter av språkundervisning integreras (t.ex. grammatik och hörförståelse; uttal och vokabulär el. dyl.). Temaarbetet redovisas skriftligt på god franska. 

Kursen består av två delar: 

1. Ämnesdidaktik, 7,5 hp 
2. Temaarbete, 7,5 hp

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna 

Kunskap och förståelse 

 • förklara vetenskaplig terminologi inom det didaktiska ämnesområdet muntligt och skriftligt; 
 • uppvisa kännedom om några inflytelserika teoretiska strömningar samt aktuell forskning inom det språkdidaktiska fältet; 
 • uppvisa ändamålsenlig metodologisk kunskap muntligt och skriftligt; 

Färdighet och förmåga 

 • följa och ge didaktiska instruktioner på franska; 
 • förklara, använda och i viss mån analysera begrepp inom ämnesområdet: 
 • anlägga olika didaktiska perspektiv på ämnet franska som främmande språk i grundskolan och gymnasieskolan; 
 • planera lektioner på kortare och längre sikt samt relatera dessa till skolans styrdokument och till forskningsrön beträffande språkinlärning; 
 • tillämpa och värdera olika inlärningsstrategier och använda hjälpmedel (t.ex. ordböcker, grammatikor, läromedel och olika typer av nätbaserat material) på ett ändamålsenligt sätt; 
 • relatera praktiska erfarenheter till språkdidaktiska forskningsrön; 
 • iaktta, beskriva, analysera och konkret formulera sina reflektioner kring språkinlärning och -undervisning; 
 • visa medvetenhet om olika stilnivåer, huvudsakligen i skriftlig användning;  
 • självständigt söka information och hantera källor på allmänt vedertaget sätt; 
 • genomföra ett temaarbete med inriktning mot undervisning där flera aspekter integreras samtidigt; 
 • presentera och diskutera temaarbetets resultat muntligt eller skriftligt; 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • granska vetenskapliga texter med en prövande hållning; 
 • uppvisa en medvetenhet om den egna kunskaps- och färdighetsutvecklingen; 
 • uppvisa hur framförd återkoppling tagits tillvara.  

Behörighetskrav

Univ: 30hp franska inom intervallet 1-30hp +22 hp franska inom intervallet 31-60 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av handledning och seminarier. Ej schemalagd tid ägnas dels åt att författa ett yrkesanknutet temaarbete, dels åt andra former av självstudier. Tillgång till dator och internetuppkoppling erfordras bland annat för tillgång till ämnets kurswebb och för inlämning av vissa skriftliga uppgifter. 

Tillgång till dator, internetuppkoppling och headset (eller motsvarande) erfordras. 

Närvaro är obligatorisk vid de examinerande seminarierna (digitala seminarier).

Examination

Del 1: Ämnesdidaktik (7,5 hp) 

Schemalagda examinerande seminarier i ämnesdidaktik samt en skriftlig uppgift (7,5 hp) 

Del 2: Temaarbete (7,5 hp) 

a) Genomförande av professionsanknutet temaarbete (6 hp) 
b) Presentation av färdigt temaarbete (1,5 hp) 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Varje examination bedöms med något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att få betyget Väl godkänd (VG) på hela kursen krävs att den studerande uppnått betyget Väl godkänd (VG) på tillsammans lägst 7,5 högskolepoäng. 

Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk. 

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt. 

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt. 

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 2

För alla moduler är följande ordböcker nödvändiga:

Le Nouveau Petit Robert ELLER Le Robert Micro

Rey Alain
Le Robert micro : dictionnaire d'apprentissage de la langue française
Nouv. ed. enrichie pour 2006 : Paris : Dictionnaires Le Robert : 2006. : xxiii, 1506 s. :
ISBN: 2-8490-2252-7 (ed. de poche)
Se Umeå UB:s söktjänst

Le nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française : nouvelle édition du Petit Robert de Paul Robert
Robert Paul, Rey Alain., Rey-Debove Josette.
Nouvelle éd. : Paris : Dictionnaires le Robert : 2010. : xlii, 2837 p. :
ISBN: 978-2-84902-321-1
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Senaste upplagan.

Del 1. Ämnesdidaktik 7,5 hp

Perspektiv på lärande
Phillips D. C., Soltis Jonas F.
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 190 s. :
ISBN: 9789144101743
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Tegelberg Elisabeth
Vad är svårt i fransk grammatik? : en resonerande inventering av svenska studerandes problem i fransk grammatik
Göteborg : Göteborgs universitet. Institutionen för romanska språk : cop. 2005 : 160 s. :
ISBN: 91-87070-05-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Tornberg Ulrika
Språkdidaktik
Sjätte upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 259 sidor :
ISBN: 9789151104140
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Material i språkdidaktik (artiklar och styrdokument) tillgängliga via kurswebben.
. :
Obligatorisk

Del 2. Temaarbete 7,5 hp

Material tillgängligt via kurswebben.
. :
Obligatorisk

Referenslitteratur

Widerberg Karin
Att skriva vetenskapliga uppsatser
Lund : Studentlitteratur : 1995 : 91 s. :
ISBN: 91-44-49441-6
Se Umeå UB:s söktjänst