"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Franska för ämneslärare, kurs 1, 30 hp

Engelskt namn: French for the Secondary and Upper Secondary School Levels, Course 1

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 6FA008

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Franska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-10-17

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-09-14

Innehåll

I kursen ingår:

* studier av fransk grammatik, fonetik och vokabulär utifrån ett kontrastivt perspektiv, läs- och hörförståelse, muntlig och skriftlig kommunikation;
* grundläggande teoretisk skolning i modern språk- och litteraturvetenskap med inriktning på franska;
* träning i att inta ett vetenskapligt förhållningssätt såväl till språklig och kulturell produktion som till den egna inlärningen;
* informationssökning och källhantering på franska;
* orienterande studier av den fransktalande världens geografi, historia och aktuella kultur- och samhällsfrågor, med betoning på interkulturell förståelse;
* träning i att använda hjälpmedel som ordböcker, grammatikor och läromedel;

Kursen består av följande områden som i sin tur är indelade i moduler:

Område 1. Fransk fonetik i teori och praktik, 7,5 hp
Phonetics and transcription in theory and practice, 7,5 credits

a) Fonetik och transkription, 3 hp ,
Phonetics and transcription, 3 credits,
b) Hörförståelse, 1,5 hp
Listening comprehension, 3 credits
c) Muntlig språkfärdighet och uttal, 3 hp
Oral proficiency and pronunciation, 3 credits

Område 2. Fransk grammatik och språkvetenskap, 7,5 hp
French grammar and linguistics, 75 credits

a) Fransk grammatik, 3 hp
French grammar, 3 credits
b) Fransk morfologi 1,5 hp;
French morphology, 1,5 credits
c) Språkvetenskap, 3 hp;
Linguistics, 3 credits

Område 3. Litteratur- och kulturstudier, 7,5 hp
Modern literature, culture, life and inistutions, 7,5 credits

a) Modern litteratur och litteraturanalys, 4,5 hp;
Modern literature and literary analysis, 4,5 credits
b) Kultur och samhälle, 3 hp
Life, culture and institutions, 3 credits

Område 4. Skriftlig produktion och vokabulär, 7,5 hp
Writing proficiency and vocabulary, 7,5 credits

a) Skriftlig produktion, 4,5 hp;
Writing proficiency, 4,5 credits
b) Vokabulär och stavningsregler, 3 hp
Vocabulary and orthography, 3 credits

Förväntade studieresultat

För betyget godkänt ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
* redogöra för begrepp inom fonetik, språkvetenskap och litteraturvetenskap;
* redogöra för grundläggande fakta om den fransktalande världens geografi, historia och aktuella kultur- och samhällsfrågor;

Färdighet och förmåga
* följa instruktioner på svenska eller franska;
* tillämpa de förvärvade teoretiska kunskaperna vid såväl muntlig som skriftlig språkanvändning;
* uppfatta det väsentliga innehållet i autentisk talad standardfranska med ett vardagligt innehåll och redovisa detta muntligt och skriftligt;
* uppfatta det väsentliga innehållet i autentisk skriven standardfranska i olika texttyper och redovisa detta muntligt och skriftligt;
* uppvisa muntlig och skriftlig färdighet med relativt hög korrekthet;
* föra ett samtal på franska med ett någorlunda korrekt och vårdat uttal;
* skriva texter på en vårdad stilnivå och någorlunda korrekt standardfranska.
* urskilja franskans viktigaste fonetiska särdrag och transkribera skrivna texter samt tolka transkriberade texter;
* läsa och diskutera litterära texter på franska, ur språkliga, litterära och kulturella perspektiv
* använda relevant vetenskaplig terminologi;
* visa på grundläggande kunskaper om informationssökning och kunna hantera källor på allmänt vedertaget sätt;

Värderingsförmåga och förhållningssätt
* på franska argumentera för en egen ståndpunkt eller tolkning och värdera andras argument.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Franska 3. Gymnasiekurskravet kan ersättas av universitetskursen Franska, Kvalifikationskurs 7,5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Område 1. Fransk fonetik i teori och praktik (7,5 högskolepoäng)
*    lektionsundervisning i allmän och fransk fonetik
*    övningar i stavning, transkription, hörförståelse, uttal, intonation och muntlig språkfärdighet

Område 2. Fransk grammatik och språkvetenskap (7,5 högskolepoäng)
*    genomgångar och övningar i grammatik och språkvetenskap, i ett kontrastivt perspektiv

Område 3. Litteratur- och kulturstudier (7,5 högskolepoäng)
*    seminarier där den lästa skönlitteraturen diskuteras och analyseras
*    föreläsningar och seminarier i kultur och samhälle, med fokus på den franskspråkiga världen

Område 4. Skriftlig produktion och vokabulär (7,5 högskolepoäng)
*    handledda övningar i skriftlig produktion
*    övningar i vokabulär

Examination

Flera av kursens olika förväntade studieresultat examineras under mer än ett område. T.ex. ska studenten kunna använda relevant vetenskaplig terminologi inom såväl fonetik och språkvetenskap som litteratur- och kulturstudier.

Område 1. Fransk fonetik i teori och praktik (7,5 hp)
a) Skriftlig salstentamen i fonetik och transkription, 3 hp
b) Salstentamen i hörförståelse, 1,5 hp
c) Examinerande seminarier dels i muntlig språkfärdighet dels i uttal, 3 hp

Område 2. Fransk grammatik och språkvetenskap, 7,5 hp
a) Skriftlig salstentamen i fransk grammatik, 3 hp
b) Skriftligt nätbaserat hemprov i fransk morfologi 1,5 hp
c) Skriftlig salstentamen i språkvetenskap, 3 hp

Område 3. Litteratur- och kulturstudier, 7,5 hp
a) Skriftliga inlämningsuppgifter och examinerande seminarier om den lästa skönlitteraturen, 4,5 hp
b) Examinerande seminarier med muntliga redovisningar om kultur- och samhällsfrågor, 3 hp
 
Område 4. Skriftlig produktion och vokabulär, 7,5 hp
a) Skriftliga inlämningsuppgifter, 4,5 hp
b) Skriftlig salstentamen i vokabulär, 3 hp

Provtillfällen och betygssättning

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
Fortlöpande examination och inlämningsuppgifter bedöms med någon av betygen Godkänd eller Underkänd.
För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på lägst 15 högskolepoäng i vilka modulen fransk grammatik ska ingå.

För godkänt betyg på modul som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8§§samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 1

Område 1. Fransk fonetik i teori och praktik (7,5 högskolepoäng)

Obligatorisk kurslitteratur

Tegelberg Elisabeth
Franskt uttal i teori och praktik.
[Ny utg.] : Lund : Studentlitteratur : 2002 : [6], 130 s. ; 23 cm + 1 CD-ROM :
ISBN: 91-44-02203-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Material tillgängligt via kurssidan.

Referenslitteratur

Elert Claes-Christian
Allmän och svensk fonetik
8., omarb. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2000 : 172 s., [2] pl.-bl. :
ISBN: 91-1-300939-7
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Senaste upplagan.

Hammarström Göran
Fransk fonetik
3. uppl. : Stockholm : Natur och kultur : 1993 : 115, [1] s. :
ISBN: 91-27-63001-3
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Senaste upplagan.

Kurs i franskt uttal : för användning i lärostudio (LS)
Rankka Erik, Barjac Jean, Axelsson Christiane
3. uppl. : Uppsala : Romanska institutionen : 1988 : 183 s. :
ISBN: 91-971052-0-1
Se Umeå UB:s söktjänst

Område 2. Fransk grammatik och språkvetenskap (7,5 högskolepoäng)

Obligatorisk kurslitteratur

Någon av dessa obligatoriska grammatikböcker kan användas: (det är samma bok som bytt namn)

Wall Kerstin
Bonniers franska grammatik.
1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 1999 : 336 s. : ill. :
ISBN: 91-622-0893-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Den franska grammatiken
Wall Kerstin, Behár Denis, Ekman Monika, Kronning Hans
3. uppl. : Stockholm : Sanoma Utbildning : 2014 : 336 s. :
ISBN: 9789152327166
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Svensk grammatik : med drillövningar & facit
Hydén Sam, Rundqvist Camilla
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
ISBN: 9789144110295
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Material tillgängligt via kurssidan.

Referenslitteratur

Allmän grammatik
Ljung Magnus, Ohlander Sölve
6. uppl. : Malmö : Liber : 1988 : 239 s. :
ISBN: 91-40-60745-3
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Senaste upplagan.

Olsson Hugo
Språket - så fungerar det : lärobok i allmän grammatik och lingvistik
1. uppl. : Stockholm : Almqvist & Wiksell : 1999 : [8], 152 s. :
ISBN: 91-21-17811-9 ; 545:00
Se Umeå UB:s söktjänst

Dahl Östen
Grammatik.
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2003 : 127 s. :
ISBN: 91-44-01844-4
Se Umeå UB:s söktjänst

Område 3. Litteratur- och kulturstudier (7,5 högskolepoäng)

Obligatorisk kurslitteratur

Ernaux Annie
Journal du dehors
Paris : Gallimard : 1995 : 106 s. :
ISBN: 2-07-039282-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Gavalda Anna
Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part.
Paris : Le dilettante : 2002 : 156 s. :
ISBN: 2-290-31178-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kristóf Agota
Le grand cahier : roman
Paris : Éd. du Seuil : 2003 : 183 S. :
ISBN: 2020239264
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

NDiaye Marie.
Papa doit manger
Paris : Éditions de Minuit : ©2003 : 94 pages :
ISBN: 2707317985
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Saint-Exupéry Antoine de
Le petit prince
Paris : Gallimard : 1949, cop. 1946 : 93 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Valfri upplaga men ej förkortad.

Steele Ross
Civilisation progressive du français : intermédiaire : avec 600 activités
Deuxième édition : Paris : CLE International : [2017] : 208 pagina's :
ISBN: 978-2-09-038125-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Material tillgängligt via kurssidan.

Referenslitteratur

Berton Jean-Claude
Histoire de la littérature et des idées en France au XXe siècle
Paris : Hatier : cop. 1983, 1992 : 191 s. :
ISBN: 2-218-05320-9
Se Umeå UB:s söktjänst

Område 4. Skriftlig produktion och vokabulär (7,5 högskolepoäng)

Obligatorisk kurslitteratur

Material tillgängligt via kurswebben.

Referenslitteratur

Vocabulaire progressif du franc̜ais avec 250 exercices
Miquel Claire, Goliot-Lété Anne
[Paris] : CLE International : 2004 : 191 s. :
ISBN: 2090338768
Se Umeå UB:s söktjänst

Franska ordboken : fransk-svensk
Davoust Eugène-Pierre, Wahlman Laurell Birgitta
Stockholm : Akademibokh. :b Norstedt : cop. 1993 : xxiv, 332, [4], 374 s. :
ISBN: 91-1-935362-6 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Norstedts svensk-franska ordbok : [43000 ord och fraser]
Wahlman Laurell Birgitta, Davoust Eugène-Pierre
Stockholm : Norstedt : 1993 : xvi, 503, [1], 32 s. :
ISBN: 91-1-925462-8 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Norstedts stora fransk-svenska ordbok : Le grand dictionnaire français-suédois de Norstedts
Mangold Jacques, Micaux Wandrille, Siljeström Sonia
1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1998 : xxiv, 840 s. :
ISBN: 91-7227-019-5 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Mangold Jacques
Norstedts stora svensk-franska ordbok : Le grand dictionnaire suédois-franc̕ais de Norstedts
1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1998 : xxxii, 680 s. :
ISBN: 91-7227-020-9 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Le nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue franc̜aise
Robert Paul, Rey-Debove Josette, Rey Alain
Nouvelle édition millésime 2008 : Paris : Dictionnaires le Robert : 2007 : xlii, 2837 s. :
ISBN: 978-2-8490-2321-1
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Senaste upplagan.