Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Franska för ämneslärare, kurs 3, 30 hp

Engelskt namn: French for the Upper Secondary School Level, Course 3

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 6FA013

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Franska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-08-31

Innehåll

I kursen ingår fördjupning i modern språkvetenskap med inriktning på franska, närstudier av äldre franskspråkig litteratur samt fördjupning i litteraturvetenskap och -historia med inriktning på franska. Vidare tränas skriftlig språkfärdighet med fokus på varierat stilregister samt språklig och idiomatisk korrekthet. Här ges även övning i att i olika sammanhang tillämpa ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt såväl vid tolkning av texter som vid egen skriftlig produktion, träning i att kritiskt granska språkdidaktiska forskningsrön med särskild inriktning på franska som främmande språk i grundskolan och i gymnasieskolan samt träning i att med en prövande hållning relatera sina praktiska erfarenheter till språkdidaktiska forskningsrön. Studenterna skriver även ett temaarbete med inriktning mot lektionsplanering där flera relevanta aspekter av språkundervisning integreras (t.ex. grammatik och hörförståelse; uttal och vokabulär el. dyl.). Temaarbetet redovisas skriftligt på god franska. 

Kursen består av fyra områden som i sin tur är indelade i ett antal delar: 
 
Område 1. Språkvetenskap och språkfärdighet med inriktning på franska, 7,5 hp 

a) Modern lingvistik med inriktning på franska, 3 hp 
b) Översättning till franska med syntax och stilistik, 3 hp 
c) Översättningsteori, 1,5 hp 
 
Område 2. Fransk skönlitteratur och litteraturhistoria, 7,5 hp 
a) Franskspråkig 1600-talslitteratur, 3 hp 
b) Franskspråkig 1700-talslitteratur, 4,5 hp 
 
Område 3. Ämnesdidaktik, 7,5 hp 
 
Område 4. Temaarbete, 7,5 hp 
a) Genomförande av professionsanknutet temaarbete (6 hp) 
b) Presentation av färdigt temaarbete (1,5 hp)

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna 


Kunskap och förståelse 
 •  förklara vetenskaplig terminologi inom det didaktiska ämnesområdet muntligt och skriftligt; 
 • uppvisa kännedom om några inflytelserika teoretiska strömningar samt aktuell forskning inom det språkdidaktiska fältet; 
 • uppvisa kunskap om sammanhangen i och mellan litterära verk i ett historiskt perspektiv;  
 • uppvisa allmänna kunskaper om lingvistik och översättningsteori med särskilt fokus på franska; 
 • uppvisa ändamålsenlig metodologisk kunskap muntligt och skriftligt; 

Färdighet och förmåga 
 • följa och ge didaktiska instruktioner på franska; 
 • sätta in litterära verk i deras historiska sammanhang;  
 • uppvisa stor säkerhet vad gäller språklig och idiomatisk korrekthet med medvetenhet om kontrastiva aspekter i muntlig och skriftlig produktion; 
 • översätta korta texter till franska med huvudsakligen korrekt grammatik, syntax och vokabulär;  
 • förklara, använda och i viss mån analysera begrepp inom ämnesområdet; 
 • visa medvetenhet om olika stilnivåer, huvudsakligen i skriftlig språkanvändning;  
 • tillämpa och värdera olika inlärningsstrategier och använda hjälpmedel (t.ex. ordböcker, grammatikor, läromedel och olika typer av nätbaserat material) på ett ändamålsenligt sätt;  
 • anlägga olika didaktiska perspektiv på ämnet franska som främmande språk i grundskolan och gymnasieskolan; 
 • planera lektioner på kortare och längre sikt samt relatera dessa till skolans styrdokument och till forskningsrön beträffande språkinlärning; 
 • relatera praktiska erfarenheter till språkdidaktiska forskningsrön;  
 • iaktta, beskriva, analysera och konkret formulera sina reflektioner kring språkinlärning och -undervisning; 
 • självständigt söka information och hantera källor på allmänt vedertaget sätt; 
 • genomföra ett temaarbete med inriktning mot undervisning där flera aspekter integreras samtidigt; 
 • presentera och diskutera temaarbetets resultat muntligt eller skriftligt; 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 •  granska vetenskapliga texter med en prövande hållning; 
 • uppvisa en medvetenhet om den egna kunskaps- och färdighetsutvecklingen; 
 • uppvisa hur framförd återkoppling tagits tillvara. 

Behörighetskrav

Univ: 30 hp franska för ämneslärare inom intervallet 1-30 hp + 22 hp franska för ämneslärare inom intervallet 31-60 hp, eller motsvarande, vari momentet Översättning ska ingå.

Undervisningens upplägg

Flera delar av kursen löper parallellt med varandra. Allsidig färdighetsträning ingår i alla delar. 
 
Undervisningen består av individuell handledning, lektioner och seminarier. Ej schemalagd tid ägnas dels åt att författa ett yrkesanknutet temaarbete, dels åt andra former av självstudier. 
 
Tillgång till dator och internetuppkoppling erfordras bland annat för tillgång till ämnets kurswebb och för inlämning av vissa skriftliga uppgifter. 
 
Närvaro är obligatorisk i de delar som inte avslutas med skriftligt prov. Detta innebär att den studerande är skyldig att närvara om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner.

Examination

Område 1. Språkvetenskap och språkfärdighet med inriktning på franska (7,5 hp) 

a) Skriftligt prov i modern lingvistik (3 hp) 
b) Skriftligt prov i i översättning till franska med syntax och stilistik (3 hp) 
c) Skriftligt prov i översättningsteori (1,5 hp) 

Område 2. Fransk skönlitteratur och litteraturhistoria (7,5 hp) 
Schemalagda examinerande seminarier och inlämningsuppgifter i 

a) franskspråkig 1600-tals litteratur (3 hp) 
b) franskspråkig 1700-talslitteratur (4,5 hp) 

Område 3. Ämnesdidaktik (7,5 hp) 
Schemalagda examinerande seminarier i ämnesdidaktik samt en skriftlig uppgift (7,5 hp) 

Område 4. Temaarbete (7,5 hp) 

a) Genomförande av professionsanknutet temaarbete (6 hp) 
b) Presentation av färdigt temaarbete (1,5 hp) 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 
 
Varje examination bedöms med något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 15 högskolepoäng, vari Ämnesdidaktik ska ingå. 
 
Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk. Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå Universitet, Campus Umeå. 

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt. 

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt. 

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

För alla moduler är följande ordböcker nödvändiga:

Le Nouveau Petit Robert ELLER Le Robert Micro

Rey Alain
Le Robert micro : dictionnaire d'apprentissage de la langue française
Nouv. ed. enrichie pour 2006 : Paris : Dictionnaires Le Robert : 2006. : xxiii, 1506 s. :
ISBN: 2-8490-2252-7 (ed. de poche)
Se bibliotekskatalogen Album

Le nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française : nouvelle édition du Petit Robert de Paul Robert
Robert Paul, Rey Alain., Rey-Debove Josette.
Nouvelle éd. : Paris : Dictionnaires le Robert : 2010. : xlii, 2837 p. :
ISBN: 978-2-84902-321-1
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Senaste upplagan.

Område 1. Språkvetenskap och språkfärdighet med inriktning på franska (7,5 hp)

Danell Karl Johan
La linguistique : pratique et theorie
Lund : Studentlitteratur : 1993 : 157 s. :
ISBN: 91-44-38021-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Slut på förlaget. Utlånas av institutionen.

Material i lingvistik tillgängligt via kurswebben.
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk

Kursmaterial i översättningsteori. Tillhandahålls av institutionen.
. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Artiklar om ca. 80 sidor läses.

Boysen, Gerhard ELLER Pedersen m fl

Boysen Gerhard
Fransk grammatik
Lund : Studentlitteratur : 1996 : 514 s. :
ISBN: 91-44-48931-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Välj Boysen ELLER Pedersen m fl

Fransk universitetsgrammatik
Pedersen John, Vikner Carl, Spang-Hanssen Ebbe
Göteborg : Esselte studium/Akad.-förl. : 1982 : xiii, [1], 432 s. :
ISBN: 91-24-15974-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Välj Boysen ELLER Pedersen m.fl.

Material tillgängligt via kurswebben.
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk

Referenslitteratur

Norstedts franska ordbok : [fransk-svensk, svensk-fransk].
Stockholm : Norstedts ordbok : 1999 :
ISBN: 91-7227-182-5
Se bibliotekskatalogen Album

Norstedts stora fransk-svenska ordbok.
Mangold Jacques, Micaux Wandrille, Siljeström Sonia
1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1998 : xxiv, 840 s. :
ISBN: 91-7227-019-5
Se bibliotekskatalogen Album

Mangold Jacques
Norstedts stora svensk-franska ordbok : Le grand dictionnaire suédois-fran ais de Norstedts.
1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1998 : xxxii, 680 s. :
ISBN: 91-7227-018-7
Se bibliotekskatalogen Album

Hansén Iah
Franska stilar för universitetet
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 1996 : 148 s. :
ISBN: 91-40-61889-7
Se bibliotekskatalogen Album

Område 2. Fransk skönlitteratur och litteraturhistoria (7,5 hp)

Le Cid : tragi-comédie
Corneille Pierre, Joye Sylvie
Paris : Larousse : 2006 : 188 s. :
ISBN: 2-03-583198-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valfri utgåva, dock ej förkortad version.

Jacques le fataliste et son maître
Diderot Denis, Lecointre Simone, Le Galliot Jean
Genève : Droz : 1976 : clxiii, 501 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Valfri utgåva, dock ej förkortad version.

Molière d 1622-1673
L' école des femmes : comédie
Paris : Larousse : 1970, impr. 1984 : 142 s. :
ISBN: 2-03-034660-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Racine Jean
Phèdre : tragédie
Paris : Larousse : cop. 1990 : 208 s. :
ISBN: 2-03-871408-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valfri utgåva, dock ej förkortad version.

Voltaire
Candide : ou l'optimisme
Paris : Bordas : cop. 1984, impr. 1986 : 191 s. :
ISBN: 2040160914
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valfri utgåva, dock ej förkortad version.

La Fayette
La Princesse de Clèves
Paris : Gallimard : cop. 2000 : 275 p. :
ISBN: 9782070414437
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valfri upplaga. Även: Projet Gutenberg el. Wikisource.

Épinay Louise d'
Les conversations d'Émilie. : Nouv. éd.
Paris : 1781. :
Läsanvisning: Valfri upplaga. Se även Wikisource el. Projet Gutenberg.

Scudéry Madeleine de
Clélie, histoire romaine (1660)
. :
Läsanvisning: Utdrag - tillhandahålles av institutionen.

La Fontaine Jean de
Fables (1668-1694)
. :
Läsanvisning: Utdrag - tillhandahålles av institutionen.

Gouges Olympe de
L’Esclavage des noirs ou l’Heureux naufrage [Zamore et Mirza ou l'Esclavage des Noirs]
. : 1792 :
Wikisource
Läsanvisning: Valfri upplaga. Se även Bnf.fr eller Projet Gutenberg.

Referenslitteratur

Histoire de la littérature française
Brunel Pierre, Bellenger Yvonne
[Nouv. éd.] : Paris : Bordas : 1986 : 2 vol. :
Läsanvisning: Tome 1. Senaste upplagan.

Område 3. Ämnesdidaktik 7,5 hp

Perspektiv på lärande
Phillips D. C., Soltis Jonas F.
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 190 s. :
ISBN: 9789144101743
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tegelberg Elisabeth
Vad är svårt i fransk grammatik? : en resonerande inventering av svenska studerandes problem i fransk grammatik
Göteborg : Göteborgs universitet. Institutionen för romanska språk : cop. 2005 : 160 s. :
ISBN: 91-87070-05-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tornberg Ulrika
Språkdidaktik
Sjätte upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 259 sidor :
ISBN: 9789151104140
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Material i språkdidaktik (artiklar och styrdokument) tillgängliga via kurswebben.
. :
Obligatorisk

Område 4. Temaarbete (7,5 hp)

Material tillgängligt via kurswebben.
. :
Obligatorisk

Referenslitteratur

Widerberg Karin
Att skriva vetenskapliga uppsatser
Lund : Studentlitteratur : 1995 : 91 s. :
ISBN: 91-44-49441-6
Se bibliotekskatalogen Album