"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Franska, Kvalifikationskurs, 7,5 hp

Engelskt namn: French, Qualifying Course

Denna kursplan gäller: 2022-08-08 till 2023-07-30 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1FR001

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2008-01-25

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-03-07

Innehåll

I kursen ingår:

- fortsatta studier av franskt uttal, fransk grammatik och stavning samt ordinlärning;
- läs- och hörförståelse av vardaglig franska;
- fortsatt övning i muntlig och skriftlig kommunikation på franska;
- träning i att iaktta skillnader mellan den egna kulturen och kulturella uttryck där målspråket talas.

Kursen består av följande moment:

Moment 1: Grundläggande stavningsregler, 1 hp
Moment 2: Textläsning och muntlig färdighet, 3,5 hp
Moment 3: Grammatik och skriftlig färdighet, 3 hp

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

  • förstå talad franska och skrivna texter med ett vardagligt innehåll;
  • delta i samtal om vardagliga ämnen;
  • uttrycka sig muntligt med någorlunda korrekt franskt uttal och fransk grammatik om något som studenten har viss kännedom om;
  • uttrycka sig i skrift på franska med kontroll över elementär grammatik och stavning om något som studenten har viss kännedom om;
  • uppvisa ökad kännedom om grammatisk terminologi och om sambandet mellan fonetisk skrift och stavningsregler i förhållande till nybörjarkursen (gymnasiets steg 2 eller motsvarande);
  • uppvisa ökad förmåga att använda hjälpmedel, till exempel lexikon i förhållande till nybörjarkursen (gymnasiets steg 2 eller motsvarande).

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Franska 2. Gymnasiekurskravet kan ersättas av universitetskursen Franska, Nybörjarkurs 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

För hela kursen gäller: Flera moment löper parallellt med varandra.

Vid campuskurs:
Tillgång till dator och internetuppkoppling erfordras bl.a. för tillgång till ämnets kurswebb.

Närvaro är obligatorisk i de moment och delar av moment som inte avslutas med skriftligt prov. Detta innebär att den studerande är skyldig att närvara om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv i förväg kontakta undervisande lärare för instruktioner.

Vid nätkurs:
Undervisningen är helt nätbaserad och bedrivs i form av lektionsundervisning. All undervisning och kommunikation sker via en kursplattform. Obligatoriskt deltagande i gruppövningar ingår samt självstudier utifrån kurslitteraturen. Tillgång till dator och internetuppkoppling erfordras samt headset och webbkamera.

I övrigt preciseras undervisningens uppläggning nedan.

Moment 1: Grundläggande stavningsregler, 1 hp
Vid campuskurs och nätkurs:
- Självstudier

Moment 2:Textläsning och muntlig färdighet, 3,5 hp
Vid campuskurs:
- Lektionsundervisning.
- Lärarledda gruppövningar.

Vid nätkurs:
- Självstudier utifrån kurslitteraturen.
- Lärarledda gruppövningar i virtuellt klassrum.

Moment 3: Grammatik och skriftlig färdighet, 3 hp
Vid campuskurs och nätkurs:
- Lektionsundervisning med grammatikövningar

Examination

Moment 1: Grundläggande stavningsregler, 1 hp

- Skriftligt prov.

Moment 2:Textläsning och muntlig färdighet, 3,5 hp

Vid campuskurs
- Schemalagda examinerande seminarier.

Vid nätkurs:
- Examination via kursplattformen, dels genom inlämning av två ljudfiler bild- och ljudinspelningar, dels genom obligatoriskt deltagande i minst två av sex erbjudna examinerande träffar i det virtuella klassrummet på nätet.

Moment 3: Grammatik och skriftlig färdighet, 3 hp

Vid campuskurs:
- Inlämningsuppgifter och övervakat skriftligt prov i grammatik.

Vid nätkurs:
- Övervakat skriftligt delprov och övervakat muntligt delprov i grammatik

Varje moment bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 4 högskolepoäng. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända. 

Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt. Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tentamensskrivningar i campuskurs görs vid Umeå universitet, Campus Umeå.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats, förutsatt att eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen ej överskrids.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Till alla salstentamina i campuskurs är anmälan via Portalen obligatorisk.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

I de fall prov eller praktik/VFU inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

En student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 32

Obligatorisk kurslitteratur

Någon av dessa obligatoriska grammatikböcker kan användas: (det är i själva verket samma bok som bytt namn!) Bonniers franska grammatik. Wall, Kerstin. ISBN 9164619842 eller Den franska grammatiken. Wall, Kerstin, Behár, Denis, Ekman,Monika, Kronning, Hans. ISBN 9789152327166

Den franska grammatiken
Wall Kerstin, Behár Denis, Ekman Monika, Kronning Hans
3. uppl. : Stockholm : Sanoma Utbildning : 2014 : 336 s. :
ISBN: 9789152327166
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Wall Kerstin
Bonniers franska grammatik.
1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 1999 : 336 s. : ill. :
ISBN: 91-622-0893-4
Se Umeå UB:s söktjänst

Stencilerat material tillhandahålles av institutionen.
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk

Material tillgängligt via kurswebben.
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk

Escalade. : 3 [Allt-i-ett-bok]
Waagaard Viktoria, Rödemark Marie, Jonchère Nicolas, Sandberg Ewa
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 269 s. :
ISBN: 9789147104758
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Svensk grammatik : med drillövningar & facit
Hydén Sam, Rundqvist Camilla
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
ISBN: 9789144110295
Se Umeå UB:s söktjänst

Norstedts franska ordbok : [fransk-svensk, svensk-fransk].
Stockholm : Norstedts ordbok : 1999 :
ISBN: 91-7227-182-5
Se Umeå UB:s söktjänst

Olsson Hugo
Språket - så fungerar det : lärobok i allmän grammatik och lingvistik
1. uppl. : Stockholm : Almqvist & Wiksell : 1999 : [8], 152 s. :
ISBN: 91-21-17811-9 ; 545:00
Se Umeå UB:s söktjänst

Bonniers franska grammatik. Övningsbok
Wall Kerstin, Hedman-Ekman Monika
1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2000 : [4], 140 s. :
ISBN: 91-622-0894-2
Se Umeå UB:s söktjänst