"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Franska, Litteratur och litteraturvetenskap med inriktning på det franska språkområdet, 7,5 hp

Engelskt namn: Literatures in French

Denna kursplan gäller: 2017-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 1FR023

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Franska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2014-06-10

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2017-06-28

Innehåll

I kursen ingår:

 • närstudier av några franska litterära verk från 1800-talet och senare i ljuset av litteraturvetenskapliga teorier;
 • utvidgning och fördjupning i litteraturvetenskap och -historia med inriktning på franska;
 • orientering i litteraturvetenskaplig metod;
 • träning i att förhålla sig analytisk till litteraturvetenskapliga och litterära texter;
 • träning i att formulera sig på vårdad vetenskaplig franska;

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

 • uppvisa utökad kunskap om sammanhangen mellan litterära verk i ett historiskt perspektiv:
 • uppvisa fördjupad kunskap om litteraturvetenskapliga teorier i förhållande till Franska C (el. motsv.);
 • formulera egna analyser av lästa texter;

Färdighet och förmåga

 • analysera tillämpningar av litteraturvetenskaplig metod;
 • formulera sig på vårdad vetenskaplig franska;  

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • granska litterära och litteraturvetenskapliga texter på franska med en prövande hållning.

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/Engelska 6 samt Svenska B/Svenska 3 alternativt Svenska som andraspråk B/Svenska som andraspråk 3. Univ: Tre avslutade kurser i franska om vardera 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av seminarier och föreläsningar.

Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument

Examination

Examinationen sker genom bedömning av skriftliga inlämningsuppgifter och genom obligatorisk, aktiv närvaro vid seminarier.

Varje prov bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg..

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända. Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats, förutsatt att eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen ej överskrids.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

 

 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 35

Sartre Jean-Paul
Les mots.
Paris : Gallimard : 1987 : 213 s. :
ISBN: 2-07-036607-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valfri utgåva

Nothomb Amélie
Barbe-bleue : roman
Paris : Albin Michel : 2012 : 169 s. :
ISBN: 978-2-226-24296-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valfri utgåva

Baudelaire Charles
"Les Chats". I: Les fleurs du mal.
Valfri upplaga :

"Les Chats de Charles Baudelaire" i "l'Homme, II, 1, pp.5-21
Läsanvisning: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hom_0439-4216_1962_num_2_1_366446 : 1962 :
Obligatorisk

Planté Christine
Femmes poètes du XIXe siècle : une anthologie
Rééd. corrigée et augm. du receuil paru en 1998 : Lyon : Presses Univ. de Lyon : 2010 : 370 S. :
ISBN: 9782729708238
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar läses

Ravoux Rallo Élisabeth
Méthodes de critique littéraire
2. éd. : Paris : Armand Colin : 1999 : 207 s. :
ISBN: 2-200-25075-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valfri upplaga. Valda delar läses

Riffaterre Michael
Essais de stylistique structurale
[Nouvelle impr.] : Paris : Flammarion : cop. 1971, impr. 1975 : 364 s. :
ISBN: 2-08-210168-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: "La Description des structures poétiques. Deux approches du poème de Baudelaire, Les Chats" kapitel XIII, pp. 307-364

Litteraturkritik och övriga skönlitterära texter i urval om max 100 sidor tillkommer.

Referenslitteratur

Le nouveau Petit Robert, Dictionnaire de la langue francaise.
Paris: Dictionnaires Robert :
Obligatorisk
Läsanvisning: Senaste upplagan