"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysikens numeriska metoder, 7,5 hp

Engelskt namn: Numerical Methods in Physics

Denna kursplan gäller: 2023-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 5FY187

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
Beräkningsteknik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-12

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-02-14

Innehåll

Kursen innehåller en behandling av grundläggande och avancerade kunskaper om hur numeriska metoder används inom fysik. Kursen omfattar både matematiska och numeriska aspekter av dessa metoder liksom tillämpning vid lösning av fysikaliska problem. Kursen omfattar även beräkningsaspekter såsom numeriska fel, noggrannhet och numeriska bibliotek. Kursen innefattar moment som snabba Fouriertransformer (FFT), lösning av fysikaliska egenvärdesproblem och integrationsmetoder.  De problem som behandlas ligger inom flera av fysikens klassiska områden men även inom mer moderna områden som till exempel inom kvantmekaniken.

Förväntade studieresultat

För att uppfylla målen för kunskap och förståelse ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 

  • systematiskt sammanfatta hur numeriska metoder används i fysik
  • ge fördjupad förklaring om vanliga numeriska metoders verkan.

För att uppfylla målen för färdighet och förmåga ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 

  • självständigt utveckla datorprogram för att lösa specifika fysikaliska problem
  • kritiskt välja lämpliga metoder för ett visst fysikaliskt problem
  • identifiera och självständigt använda föreskrivna numeriska rutiner och bibliotek.

För att uppfylla målen för värdering och förhållningssätt ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 

  • kritiskt resonera kring och vetenskapligt värdera giltigheten av numeriska simuleringar.

Behörighetskrav

Univ: Tidigare högskolestudier om minst 90 högskolepoäng inklusive Analytisk mekanik, 6 hp, Elektromagnetismens grunder,  6 hp, Kvantmekanik 1, 6 hp, samt Modellering och simulering, 7,5 hp, eller motsvarande. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt genom handledning vid laborationer. Laborationerna är obligatoriska. Utöver schemalagda aktiviteter förutsätts även individuellt arbete med kursmaterialet.

Examination

Examinationen på kursen sker individuellt genom skriftliga rapporter av laborationer. På skriftliga rapporter sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).
 
På hela kursen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla moment är godkända. Den som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för fysik. För mer information, se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, dnr: FS 1.1.2-553-14.

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kursen Fysikens numeriska metoder C 7,5 hp (5FY033) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna. I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 35

Kompendier utgivna av institutionen för fysik.