"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysiologi med inriktning mot akutsjukvård, 9 hp

Engelskt namn: Physiology with a Focus on Emergency Care

Denna kursplan gäller: 2019-07-22 och tillsvidare

Kurskod: 3BM031

Högskolepoäng: 9

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen behandlar funktionen hos den friska människans organsystem och deras samspel där morfologi och biokemiska mekanismer integreras i ett funktionellt perspektiv med tonvikt på akuta, kortsiktiga förändringar och omställningar.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna förklara och redogöra för:

Kunskap och förståelse

  • cellulära mekanismer för membranpotentialer och retbarhet samt cellulär kommunikation, inkl. synaptisk plasticitet
  • mekanismer bakom smärta
  • reglering av medvetande och högre kognitiva funktioner
  • metabol reglering
  • cirkulation och hjärtats funktion
  • respirationens mekanik, gasutbyte och reglering
  • reglering av syra-bas-balans
  • reglering av vätske- och elektrolytbalans

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätburen med sammankomster på studieorten. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, seminarier och föreläsningar. Undervisningen förmedlas på svenska eller engelska. Individuella skriftliga inlämningsuppgifter är obligatoriska.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras i form av individuell skriftlig redovisning av arbetsuppgifter under kursens gång samt genom individuellt skriftligt kunskapsprov (salstentamen).

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. 

Tillgodoräknande
 
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3BM031 överlappar helt med innehållet i 3BM024
-Kursen 3BM031Y ersätter kursen 3BM024

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 30

För all litteratur gäller senaste upplaga.

Costanzo Linda S.
Physiology
5. ed. : Philadelphia, Pa : Saunders Elsevier : cop. 2014 : xi, 502 s. :
ISBN: 9781455708475
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, kompletterande material och övningsmaterial enligt lärarens anvisningar tillkommer.