"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysiologi och cellbiologi, 15 hp

Engelskt namn: Physiology and Cell Biology

Denna kursplan gäller: 2023-06-05 och tillsvidare

Kurskod: 5BI137

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för fysiologisk botanik

Beslutad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet, 2011-06-28

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-10-20

Innehåll

Kursen behandlar växter och djurs morfologi, fysiologi och livsprocesser. Speciellt behandlas eukaryota cellers struktur och funktion vilket ger förutsättningar för att förstå sambandet mellan olika organisationsnivåer från cellbiologi till ekofysiologi. Kursen ger grundläggande kunskap om utveckling och sammansättning av organ och organsystem inom djurvärlden, illustrerat genom jämförelser mellan olika utvalda, representativa djurgrupper. Kursen behandlar också likheter och skillnader mellan växter och djur, t. ex. grundläggande skillnaden i deras livsprocesser och hur de är anpassade till ett liv i extrema miljöer. Kursen innehåller teoretiska och praktiska delar varav särskilt laborativt arbete med beaktande av labsäkerhetsföreskrifter ingår. Kursen är indelat i två delar; Växtfysiologi och Zoofysiologi vilkas teoretiska moment avslutas med skriftliga tentamina samt ett integrerat temaarbete som avhandlas skriftligt och muntligt.
 
Del 1. Växtfysiologi (totalt 7,5 hp). Denna del innefattar struktur, fysiologi, utveckling, funktion och miljöanpassning hos växter, samt växtfysiologiska laborationer(motsvarande 1hp).

Del 2. Zoofysiologi (totalt 7,5 hp). Denna del innefattar struktur, fysiologi, utveckling, funktion och miljöanpassning hos djur, samt zoofysiologiska laborationer(motsvarande 1hp).

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs skall studenterna demonstrera kunskap och förståelse av växt och djurfysiologi genom att kunna:
 
Växtfysiologi:

1. Redogöra för växternas livsprocesser från "frö till frö", härunder frögroning, tillväxt, biomassaproduktion, mineralnäring samt blomning.
2. Redogöra för fotosyntesen; dess cellulära mekanismer och hur de regleras av biotiska och abiotiska faktorer.
3. Redogöra för den eukaryota cellens uppbyggnad och funktion, inklusive tillväxt, determinering, differentiering och död. För växtcellen ligger fokus på cellväggen, dess syntes och sträcktillväxt.
4. Redogöra för växternas uppbyggnad och dess strukturella och funktionella anpassning till sin livsmiljö samt för hur växterna påverkar kolets, vattnets och mineralämnenas kretslopp.
5. Förklara muntligt och exemplifiera hur växter fungerar, samt använda tillägnad kunskap för att belysa olika frågeställningar.
6. Utföra laborationer inom det växtfysiologiska området och rapportera dem muntligt och skriftligt.
 
Zoofysiologi:
 1. Redogöra för olika djurcellers uppbyggnad och funktionella specialisering, inklusive sekretion, rörelser och interaktion med andra celler.  
2. Redogöra för samband mellan cellulära mekanismer, organfunktion och djurs anpassning till miljön.
3. Redogöra för utvalda organs och organsystemens utveckling och evolution samt kunna exemplifiera skillnader mellan olika representativa djurgrupper.
4. Beskriva och redogöra för grundvävnader och organsystemens struktur och funktion inklusive: matspjälkning- och metabolasystem, nervsystem, sinnessystem, immunsystem, endokrina system, exkretionssystem, fortplantningssystem, cirkulations- och respirationssystem samt osmoreglering och njurfunktion.
5. Utföra laborationer inom det zoofysiologiska området och rapportera dem muntligt och skriftligt.
6. Förklara muntligt och exemplifiera hur djur fungerar, samt använda tillägnad kunskap för att belysa olika frågeställningar.

I arbetet ingår även att:

1. Självständigt inhämta och sammanställa information som belyser likheter och olikheter mellan växter och djur i deras anpassningar till miljön.
2. Muntligt och/eller skriftligt redogöra för och diskutera relevanta frågeställningar med uppmärksamhet på potentiella etiska frågor och förhållningssätt, som har relevans för de data och resultat som behandlas t på kursen.

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Undervisningens upplägg

Undervisningen innefattar föreläsningar, grupparbeten, gruppdiskussioner och laborationer.

Examination

Kursens förväntade studieresultat examineras i enlighet med nedanstående föreskrifter.
 
Moment 1: Växtfysiologi
Momentet examineras genom följande prov:
aktivt deltagande i gruppdiskussioner
aktivt deltagande i laborationer
aktivt deltagande i mikroskopi
laborationsrapporter (enskilt och/eller i grupp)
individuell skriftlig tentamen
 
Moment 2: Zoofysiologi
Momentet examineras genom följande prov:
aktivt deltagande i gruppdiskussioner
aktivt deltagande i laborationer
aktivt deltagande i mikroskopi
laborationsrapporter (enskilt och/eller i grupp)
individuell skriftlig tentamen
 

 
Betyg på ett moment (1, 2 ) beslutas först när samtliga prov inom momentet är genomförda. Momentet betygsätts med något av betygen väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För betyget godkänt (G) krävs att samtliga prov bedömts med resultatet godkänt (G). För betyget väl godkänt (VG) krävs därutöver att den individuella skriftliga tentamen bedömts med resultatet väl godkänt (VG). Om något av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U) på momentet under förutsättning att studenten genomfört en prestation på momentets samtliga prov.
 
Gemensamma examinationsbestämmelser för betyg på kurs
För godkänt betyg på kursen krävs att alla moment (1, 2 är godkända. För slutbetyget godkänt (G) på hel kurs krävs minst betyget godkänt (G) på både moment 1 och moment 2. För betyget väl godkänt (VG) på hel kurs krävs väl godkänt (VG) betyg på både moment 1 och moment 2. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.
 
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.
 
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ska ställas till prefekten vid institutionen fysiologisk botanik.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.