Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysiologi och farmakologi, 10 hp

Engelskt namn: Physiology and Pharmacology

Denna kursplan gäller: 2011-09-26 till 2022-09-04 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3BM003

Högskolepoäng: 10

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Beslutad av: Programkommittén för odontologiska utbildningar, 2006-08-05

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2013-01-07

Innehåll

Kursen ges inom tandläkarprogrammet, termin 2.
 • Inom fysiologi beskrivs hur människans organ fungerar samt hur dessa samverkar i styrningen av livsprocesserna.
 • Inom farmakologi beskrivs allmänna principer för läkemedelsabsorption, distribution och utsöndring.
 • Farmakologiska substanser påverkan på enskilda organ samt samspelet mellan organfunktioner.
 • Grundläggande vetenskaplig skolning inom farmakologi och fysiologi.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • kunna redogöra för de autonoma och somatiska nervsystemens organisation samt mekanismer för nervös signalöverföring och bearbetning
 • kunna beskriva hur sinnesorganen och de sensoriska systemen fungerar
 • kunna förklara kontraktionsmekanismer hos olika typer av muskulatur samt redogöra för organisation och funktion hos motoriska kontrollsystem
 • kunna beskriva fysiologiska funktioner hos cirkulations-, hjärt- och respirationssystemen, njuren, mag-tarmkanalen samt reproduktionsorganen
 • kunna redogöra för funktionen hos system, som deltar i homeostatisk reglering av vitala funktioner
 • visa kunskap om hur normala livsprocesser sker genom samverkan mellan kroppens organ
 • kunna beskriva hur läkemedel tas upp, fördelas, omvandlas och utsöndras från kroppen samt mekanismer för hur läkemedel kan påverka fysiologiska funktioner
 • visa kunskap om verkningsmekanismer för farmakologiska substanser som påverkar autonoma nervsystemet, perifera- och centrala nervsystemet, cirkulationssystemet samt njuren
 • kunna verkningsmekanism, farmakokinetik, biverkningar och toxicitet för fluor
 • kunna integrera fysiologisk och farmakologisk kunskap för att förstå och förklara effekter/ bieffekter av läkemedel
 • visa kunskap om fysiologi- och farmakologiområdenas vetenskapliga grunder samt insikt i aktuell forskning inom områdena och dess samband med yrkesutövningen.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
 • kunna lägga en subkutan injektion av lokalanestetika i underarmen samt kunna bedöma utbredningen och durationen av bedövningen.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla den egna kompetensen.

Behörighetskrav

Univ: Den studerande ska inom tandläkarprogrammet ha genomgått samtliga kurser vilka tidsmässigt föregår denna kurs.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs studerande aktivt i form av föreläsningar, lärarledda seminarier och gruppdiskussioner. Dessutom ingår moment, som ger tillfälle till praktisk tillämpning av kunskapsinnehållet, t ex laborationer och demonstrationer. Obligatoriska kursmoment är upprop och den undervisning som anges under rubriken ”obligatoriska moment” i schema.

Vid frånvaro eller underkänd prestation på obligatoriska moment har studenten rätt till ett förnyat tillfälle eller bli hänvisad en alternativ ersättningsuppgift. Sådana ska i första hand erbjudas under pågående kurs.
Undervisningen ges på svenska eller engelska och den kan ske med användande av Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) via tandläkarprogrammets webbaserade utbildningsplattform. Inlärningsstöd för självskattning av kunskapsnivå kan förekomma.

Examination

Kursen examineras med skriftligt prov. I kurskraven ingår också godkända prestationer i samband med obligatoriska undervisningsmoment, som därmed examineras löpande under kursen.
På det skriftliga provet samt på de obligatoriska undervisningsmomenten sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga betygsgrundande moment är godkända. Betyget utgör därmed en sammanfattande bedömning av studieprestationen och sätts först när alla delar inom respektive huvudmoment är godkända. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom tre månader. Infaller provtillfället i nära anslutning till terminsslut ska prov anordnas senast två veckor efter ny terminsstart. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2011 vecka 39

Litteratur

Farmakologi
Norlén Per, Norlén Per, Lindström Erik, Robertsson Jakob
2., [utök. och omarb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 384 s. :
http://www.liber.se/productimage/large/4709393o.jpg
ISBN: 978-91-47-09393-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Alberts Bruce
Essential cell biology
3. ed. : New York : Garland Science : c2010 : xx, 730 s. :
ISBN: 978-0-8153-4129-1 (hbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Berne and Levy principles of physiology
Levy Matthew N., Berne Robert M.d 1918-2001, Koeppen Bruce M., Stanton Bruce A.
4. ed. : St. Louis, Mo. : Mosby : 2006 : 818 s. :
ISBN: 0-323-03195-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bildstöd (handsouts) och kompendier framställda av avdelningarna.