"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysiologi, 15 hp

Engelskt namn: Physiology

Denna kursplan gäller: 2022-12-05 och tillsvidare

Kurskod: 5BI245

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Biologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-24

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-12-12

Innehåll

Kursens fokus ligger på grundläggande kunskaper om cellbiologi, människokroppens fysiologi, anatomi, och histologi. Kursen behandlar även prokaryota organismers byggnad och funktion samt ger en överblick av virologi och mykologi. Tillämpning och fördjupning av kunskaper sker genom seminarier, laborationer och dissektion.
Kursen är indelad i 5 moduler:

Modul 1. Fysiologi, 7,5 hp.
Modulen omfattar humanfysiologi med inriktning på organsystem och dess reglering. Vidare studeras även grundläggande cellbiologi och histologi.
Modul 2. Fysiologiska laborationer 1,5 hp.
Under modulen får studenterna studera histologipreparat och göra blodanalyser, fysiologiska tester och dissektion
Modul 3. Mikrobiologi, 3hp.
Modulen omfattar grunderna i virologi, mykologi samt mikroorganismers fysiologi, metabolism, tillväxtbetingelser, och patogenes.
Modul 4. Mikrobiologiska metoder, 1,5 hp.
Under modulen tränas studenterna i sterilteknik, olika identifieringsmetoder för mikroorganismer samt att tillämpa säkerhetsregler för laboratoriearbete. Laborationerna redovisas muntligt.
Modul 5. Seminarier 1,5 hp Under de teoretiska modulerna mikrobiologi och fysiologi kommer seminariefrågor och fallstudier att diskuteras vid ett flertal seminarier.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs, för betyget G, skall den studerande kunna:

Modul 1. Fysiologi, 7,5 hp
1 Redogöra för eukaryota cellens och grundvävnaders byggnad och funktion samt grundläggande transportmekanismer av ämnen över cellmembranet.
2 Visa kännedom om grunderna för kolhydraters, fetters och proteiners metabolism i cellen.
3 Särskilja olika vävnadstyper med hjälp av grundläggande histologikunskaper.
4 Förklara grunderna för den nervösa och hormonella regleringen av målcellers funktion i kroppens olika organ samt fett- och muskelvävnad.
5 Förklara grunderna för sinnesfysiologi.
6 Beskriva cirkulationens och andningsorganens uppbyggnad och funktion samt blodkropparnas indelning, byggnad och funktion.
7 Redogöra för skelettets funktioner samt förklara skelettmuskulaturens uppbyggnad och funktion.
8 Beskriva matspjälkningskanalens anatomi och uppbyggnad samt spjälkningen och absorptionen av energigivande näringsämnen och hur detta regleras hormonellt och nervöst.
9 Visa kännedom om människans energibehov och energiförbrukning samt behovet av olika näringsämnen och fysisk aktivitet
10 Redogöra för de grundläggande principerna kring njurens anatomi och funktion samt förstå hur vatten, salt och pH regleras i kroppen.
11 Visa kännedom om lymfsystemets uppbyggnad och kunna förklara skillnaden mellan ospecifikt och specifikt försvar.
12 Redogöra för reproduktionsorganens uppbyggnad och funktion.

Modul 2. Fysiologiska laborationer 1,5 hp
13 Utföra fysiologiska mätningar, enklare blodanalyser och dissektion samt studera histologipreparat.
14 Presentera och diskuteraresultat .
 
Modul 3. Mikrobiologi, 3 hp
15 Beskriva den prokaryota cellens byggnad och funktion.
16 Redogöra för vad som är speciellt med svampar jämfört med andra eukaryota organismer, samt beskriva vilken betydelse de har i ekosystem och för människan.
17 Redogöra för uppbyggnad av virus och hur denna skiljer sig från pro- och eukaryota organismer samt virus betydelse för människor.

Modul 4. Mikrobiologiska metoder, 1,5 hp.
18 Praktiskt genomföra odling och identifiering av mikroorganismer.
19 Praktiskt tillämpa sterilteknik och säkerhetsregler för mikrobiologiskt laboratoriearbete
20 Diskutera och förklara analysresultat muntligt

Modul 5. Seminarier 1,5 hp
21 Redovisa och diskutera mikrobiologiska och fysiologiska förlopp och samband.

Efter avklarad kurs, för betyget VG,  skall den studerande kunna:

För modul 1. Fysiologi, 7,5 hp
22 Förklara hur kroppens fysiologiska processer samarbetar.
 
För modul 3. Mikrobiologi, 3 hp
23 Integrera teoretiska och praktiska kunskaper som förmedlats under mikrobiologins samtliga delar.

Behörighetskrav

Gymnasiet: Matematik 3b/3c eller Matematik C, Naturkunskap 2 (alternativt Biologi 1) samt Universitet: Kemi för miljö- och hälsoskyddsområdet eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av morgonfrågor, föreläsningar, laborationer, dissektioner och seminarier. Laborationer, dissektioner och seminarier är obligatoriska moment.

Examination

Examinationen sker genom muntlig eller skriftliga tentamina, muntlig redovisning av laborationer och aktivt deltagande i seminarier. På modulerna 1 och 3 ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG) samt för modulerna 2, 4 och 5 ges betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten från examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är genomförda. För hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att båda FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE:
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 1

Obligatorisk litteratur

Grundläggande mikrobiologi med livsmedelsapplikationer
Thougaard Herluf, Varlund Verner, Møller Madsen René, Blücher Anna
2., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 414 s. :
ISBN: 9789144006567
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sherwood Lauralee (west Virginia University)
Human physiology - from cells to systems
Cengage Learning, Inc : 2014 : 912 sidor :
ISBN: 978-1-285-86693-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst