"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysioterapi - klinisk utvärdering och mätmetoder, 7,5 hp

Engelskt namn: Physiotherapy - clinical evaluation and measurement methodology

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 3FT903

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2014-04-23

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2022-03-01

Innehåll

Kursen ges som internetbaserad distansutbildning på halvfart med kursträffar på studieorten. Kursen tar upp grundläggande definitioner och begrepp av betydelse för kvalitetsgranskning/utveckling och resultatuppföljning inom fysioterapi. Den omfattar olika modeller, mätmetoder och instrument för diagnostisering samt utvärdering och uppföljning av fysioterapeutiska åtgärder.
 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • förstå och kunna tillämpa teorier, modeller och begrepp av betydelse för kvalitetsgranskning och resultatuppföljning inom fysioterapi;
  • värdera egenskaper hos mätmetoder inom fysioterapi;
  • självständigt kunna kritiskt granska och värdera mätmetoder för klinisk utvärdering inom fysioterapi utifrån ett vetenskapligt perspektiv;
  • granska och värdera vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet;
  • granska, värdera och kommentera skriftliga rapporter och postrar;
  • planera och genomföra en mindre studie om mätmetoders egenskaper;
  • framställa och muntligt presentera en poster för den genomförda studien.

Behörighetskrav

Univ: Kandidatexamen i sjukgymnastik/fysioterapi eller sjukgymnast/fysioterapeutexamen om minst 180 hp varav 15 högskolepoäng vetenskaplig arbete eller motsvarande utländsk examen. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen ges som internetbaserad distansutbildning vilket innebär att undervisningen sker via dator och vid sammankomster på kursorten. Kommunikationen mellan kursdeltagarna samt mellan kursdeltagaren och handledare sker via diskussionsforum på nätet och via e-post. Studentaktivt lärande är den pedagogiska filosofi och metod som genomsyrar denna kurs. Häri betonas den studerandes utveckling av ett självständigt, livslångt lärande som är en förutsättning för ett undersökande förhållningssätt. De egna frågorna och problemformuleringarna utgör därför grunden för lärandet. Centralt är också att ta ansvar i lärandet, att söka och värdera kunskap, träna samarbete och att kunna möta förändringar. Kursen ges på svenska och i de fall internationella studenter deltar på engelska.
 

Examination

Examination sker i form av individuella inlämningsuppgifter. Studentens prestation bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att bli godkänd på kursen krävs följande: Godkänd betyg på egna rapporter/inlämningsuppgifter Fullgjorda diskussionsinlägg med granskning och kommentar på andra studenters uppgifter enligt uppställda kriterier. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs utöver kraven för Godkänd, betyget Väl godkänd på majoriteten av inlämningsuppgifter inklusive kommentarer och diskussionsinlägg. Betyget på hela kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfällen (2 st) erbjuds normalt ytterligare tre tillfällen inom två år efter kursens slut enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället. Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle. Vid begäran om byte av examinator skall studenten i första hand vända sig till kursansvarig och i andra hand till studievägledare eller programrådet

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.
 

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 1

Rehabilitation research : principles and applications
Carter Russell, Lubinsky Jay, Domholdt Elizabeth
4. ed. : Philadelphia, Pa. : Saunders : 2011 : vii, 503 s. :
ISBN: 978-1-4377-0840-0 (pbk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst