Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysioterapi - motorisk kontroll, fysisk förmåga och träning, 15 hp

Engelskt namn: Physiotherapy - Motor control, physical performance, exercise and training

Denna kursplan gäller: 2022-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 3FT213

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2020-09-10

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2021-06-21

Innehåll

Kursen innefattar en vidareutveckling i professionen fysioterapi med betoning på hälsopedagogik och rollen som tränare av motorik och fysisk förmåga. Kursen innehåller teoretiska och praktiska moment avseende träning av fysiologiska förutsättningar, fysisk förmåga och motoriska färdigheter samt hur dessa kan mätas och analyseras. I kursen ingår grundläggande teori och tillämpning inom hälsopedagogik, rörelsevetenskap och motorisk kontroll och principer för inlärning och anpassning vid träning. Kursen omfattar också en fördjupning och tillämpning av tidigare utbildningsmoment inom vetenskaplig metod, beteendevetenskap, funktionell anatomi, biomekanik och fysiologi med en betoning på betydelsen av anpassad fysisk aktivitet/träning baserad på individuella förutsättningar och olika kontextuella faktorer.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
(1) Redogöra för grundläggande begrepp, principer och trender inom rörelsevetenskap, motorisk kontroll och inlärning, fysisk träning och hälsopedagogik.
(2) Förstå och övergripande beskriva hur motoriska färdigheter klassificeras och kan analyseras utifrån rörelseuppgiftens delkomponenter och individens förmågor.
(3) Ur ett systemteoretiskt perspektiv förstå och beskriva hur rörelsebeteende formas i ett samspel mellan individfaktorer, omgivning och uppgift.
(4) Redogöra för neurofysiologisk bakgrund till motorisk kontroll och inlärning, såsom berörda delar och funktioner i centrala, perifera och autonoma nervsystemet med tonvikt på de sensoriska och motoriska systemen.
(5) Redogöra för hur olika vävnader påverkas av belastning (träning), frånvaro av belastning (inaktivitet) eller skada samt grundläggande mekanismer för vävnaders läkning. Därutöver kunna redogöra för hur anpassad träning kan påverka psykologisk/affektiv och kognitiv funktion och hälsa.

TILLÄMPNING OCH ANALYS/FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
(6) Redogöra för och tillämpa kunskap, grundläggande principer och strategier inom inlärningspsykologi, motorisk inlärning, träningslära och hälsopedagogik vid planering, utformning och vägledning av fysisk träning och vid instruktion av rörelseuppgifter
(7) Redogöra för och praktiskt tillämpa grundläggande tester för att mäta fysisk förmåga med olika utrustning samt utföra grundläggande statistiska analyser  
(8) Utifrån grundläggande träningsprinciper och i dialog med utövare leda och utforma träning anpassad efter individens förutsättningar, fysiska status, motivation och målsättning.
(9) Visa förmåga att samarbeta i grupp, kommunicera och ge feedback, samt använda lämpliga former och teknik vid presentationer och seminarier.
(10) På en grundläggande nivå utföra litteratursökning, genomföra litteraturgranskningar samt utforma skrivuppgifter i en vetenskaplig form.

SYNTES OCH VÄRDERING     
(11) Diskutera och värdera betydelsen av olika test- och mätmetoder för fysisk förmåga som underlag vid förskrivning av doserad fysisk träning för olika individer och ändamål.
(12) Att utifrån kursens teman och egna erfarenheter diskutera och reflektera över yrkesroll, ledar-/tränarsstil och egen förmåga att genomföra vägledande uppgifter, samt behov av ytterligare kunskap för att utveckla sin kompetens.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Undantag från kravet på idrott kan medges för dig som lämnar in blanketten om undantag/reell kompetens och bifogar intyg som styrker deltagande i gymnastik- eller idrottsverksamhet omfattande minst en gång per vecka under minst ett år.

Undervisningens upplägg

Lärande sker genom självständigt arbete och träning tillsammans med studiekamrater, egna studier utifrån kurslitteratur och studiehandledning, grupparbeten samt föreläsningar och lektioner där teori, instuderingsfrågor, demonstrationer och praktiska övningar integreras. Inspelade föreläsningar och annat material som stöd för lärandet kan förekomma. Studenten kommer i kursen även att få utföra tester och mätningar av motorik och fysisk förmåga, vägleda och vägledas i träning anpassad efter individuella förutsättningar. Ett studerandeaktivt arbetssätt används där stor vikt läggs vid eget ansvarstagande och kunskapssökande. Inom alla undervisningsformer stimuleras och uppmuntras studenten till en kritisk reflekterande hållning.

Examination

Mål 1-5 examineras genom individuell skriftlig tentamen, samt genom muntliga redovisningar i grupp med individuell bedömning.

Mål 6 -11 examineras individuellt vid praktiska laborationer och seminarier, samt individuellt och i grupp genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Mål 12 examineras i grupp genom reflektion, diskussion och aktivt deltagande vid laborationer och seminarier, samt individuellt genom reflektioner skriftligt i egen professionsportfölj.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska moment utgör bedömningsunderlag för betyg på kursen. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta att komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).

För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 33

Essentials of exercise physiology
McArdle William D., Katch Frank I., Katch Victor L.
5. ed., International ed. : Förenta staterna : Lippincott Williams And Wilkin : 2015 : xx, 702 sidor :
ISBN: 9781496309099
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Att lära och utvecklas i sin profession
Biguet Gabriele, Lindquist Ingrid, Martin Cathrin, Pettersson Anna
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 215 s. :
ISBN: 9789144092454
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst