Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysioterapi: Arbetsförmåga och rehabilitering till arbetslivet, 7,5 hp

Engelskt namn: Physiotherapy: Work Ability and Rehabilitation in Working Life

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 3FT923

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Arbetsliv och hälsa: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2019-10-16

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2021-06-14

Innehåll

Kursen består av två huvudområden; arbetsförmåga och rehabilitering till arbetslivet. Kursen belyser människors möjlighet att delta i arbetslivet och ger tillfälle att studera olika perspektiv på arbetsförmåga, rehabilitering och anpassning av arbete, försäkringsmedicinska aspekter samt koordinering och samverkan mellan olika aktörer. Kontextuella faktorer av betydelse beaktas och diskuteras, exempelvis organisatoriska faktorers betydelse för hälsa, våld i nära relationer, samt genus. Kursens innehåll kan vara av speciellt intresse för dig som arbetar som rehabiliteringskoordinator eller ergonom, eller för dig som arbetar med rehabilitering för återgång till arbete.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Delkurs I. Arbetsförmåga 3.5 hp

Kunskap och förståelse:
1. Redogöra för aktuella begrepp och perspektiv på arbetsförmåga.

Färdigheter och förmåga:
2. Föreslå och kritiskt granska relevanta metoder för bedömning av arbetsförmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
3. Värdera faktorer som påverkar arbetsförmåga utifrån ett normkritiskt perspektiv.

Delkurs II. Rehabilitering till arbetslivet 4.0 hp

Kunskap och förståelse:
1. Redogöra för aktuella förordningar som reglerar arbete och rehabilitering, samt olika aktörers ansvarsområden i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Färdigheter och förmåga:
2. Planera och presentera evidensbaserade åtgärder som främjar återgång i arbete och/eller bibehåller arbetsförmåga vid arbetsrelaterad ohälsa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
3. Värdera faktorer av betydelse vid arbetslivsinriktad rehabilitering.

Behörighetskrav

Utbildning om minst 180 hp som fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska, läkare, psykolog, socionom eller motsvarande inom området rehabilitering inom arbetslivet. Engelska B/6 och Svenska B/3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker helt på distans och med halvfart. Undervisningen består av föreläsningar, eget arbete, grupparbeten och online-seminarier/examinationer. Obligatoriska undervisningsmoment av prövande karaktär anges i schemat. Under hela kursen används ett studerandeaktivt arbetssätt där stor vikt läggs vid eget kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt.
Informationstekniska inslag förekommer i undervisningen och kräver tillgång till internetuppkopplad dator.

Examination

Delkurs I
Mål 1 och 3 examineras genom skriftlig uppgift i grupp med individuell bedömning
Mål 2 examineras i grupp genom skriftlig uppgift och muntlig presentation vid seminarium med individuell bedömning.

Delkurs II
Mål 1 examineras muntligt i grupp med individuell bedömning
Mål 2 och 3 examineras skriftligt individuellt och sedan även muntligt individuellt vid ett seminarium.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska moment utgör bedömningsunderlag för betyg på kursen. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta att komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).
För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 30

Rehabiliteringsvetenskap : rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv
Ekholm Jan, Vahlne Westerhäll Lotta, Bergroth Alf, Schüldt Ekholm Kristina
3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 272 s. :
ISBN: 978-91-44-10433-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Återgång i arbete : processer, bedömningar, åtgärder
Ekberg Kerstin, Eklund Mona, Hensing Gunnel
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 233 s. :
ISBN: 9789144078236
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Psykisk hälsa i arbetslivet
Hensing Gunnel, Holmgren Kristina, Björk Lisa, Andersson Christina, Bertilsson Monica, Björkelund Cecilia, Danielsson Louise, Jonsdottir Ingibjörg, Mårtensson Lena, Ståhl Christian, Tengelin Ellinor, Hensing Gunnel, Holmgren Kristina, Björk Lisa
Studentlitteratur AB : 2021 : 280 sidor :
ISBN: 9789144142333
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Metodbok för koordinering av sjukskrivning och rehabilitering för hälso- och sjukvården
Hansen Falkdal Annie, Ekvall Ann-Britt, Eklund Ulrika, Jonsson Christina
Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : [2020] : 171 sidor :
ISBN: 9789175858722
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/metodbok-for-koordinering-2.html

Människan i arbetslivet : teori och praktik
Holmström Eva, Ohlsson Kerstina
2., [omarb] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 336 s. :
ISBN: 9789144079790
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Smirthwaite Goldina
(O)jämställdhet i hälsa och vård
Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : 2014 : 140 s. :
ISBN: 9789175850528
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 1-2, kapitel 4, 5, 6 https://skr.se/tjanster/merfranskr/rapporterochskrifter/publikationer/ojamstalldhetihalsaochvard.29221.html

Våld : handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer
Stockholm : Socialstyrelsen : 2015 : 175 s. :
Fritt tillgänglig via www.socialstyrelsen.se
ISBN: 9789175553030
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sid 9-34, sid 134-154 https://nck.uu.se/kunskapsbanken/sokresultat-kunskapsbanken/?id=1196&librisId=&swepubId=

Systematiskt arbetsmiljöarbete : en vägledning
Arbetsmiljöverket , Frostberg Carin
2. uppl. : Solna : Arbetsmiljöverket : 2001 : 52 s. :
ISBN: 91-7464-412-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Report No. AFS 2001:1

Belastningsergonomi [Elektronisk resurs] : Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi
Stockholm : Arbetsmiljöverket : 2011 : 1 PDF-fil (44 s.) :
Fulltext
ISBN: 978-91-7930-565-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Report No. AFS 2012:2

Arbetsmiljöverket
Arbetsanpssning (AFS 2020:5)
Arbetsmiljöverket : 2020 :
Obligatorisk

Arbetsmiljöverket
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) :
http://: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/
Obligatorisk

Övrig litteratur och vetenskaplig artiklar tillkommer.