Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysioterapi inom habilitering, geriatrisk och neurologisk rehabilitering samt verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp

Engelskt namn: Physiotherapy in pediatric, geriatric and neurological rehabilitation, and clinical education

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 3FT411

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2021-09-08

Innehåll

Kursen består av fem delmoduler. Övergripande handlar kursen om fysioterapi och fysioterapeutens roll i ett multidisciplinärt team vid rehabilitering i ett livsperspektiv för personer inom habilitering, neurologi, geriatrik och med multisjukdom. Utifrån analys av funktionstillstånd och funktionshinder hos personer i olika åldersgrupper planeras genomförande och utvärdering av fysioterapeutiska insatser som en del i teamarbetet. Kursen behandlar även förebyggande insatser på individ och gruppnivå. Dessutom ingår vetenskaplig metodik, klinisk reflektion, professionell utveckling samt verksamhetsförlagd utbildning.

Modul 1: Neurologisk rehabilitering, 7 hp
Modulen omfattar fysioterapi inom neurologisk rehabilitering vid neurologisk sjukdom eller skada i centrala nervsystemet.  Undervisningen är upplagd med fokus på en mindre grupp diagnoser med fördjupning i patofysiologi, diagnostik och behandling för dessa diagnoser. I modulen ges också en fördjupad bild av hur ICF (International classification of functioning disability and health) kan användas som ett verktyg inom interdisciplinär teambaserad rehabilitering. Vidare innehåller modulen en övergripande introduktion inom området neurologi samt fördjupning inom ett antal delområden i ämnet motorisk kontroll.

Modul 2: Habilitering och geriatrisk rehabilitering, 6,5 hp
Modulen omfattar fysioterapi inom habilitering, geriatrisk rehabilitering och multisjukdom. En övergripande introduktion av områdena habilitering och geriatrisk rehabilitering samt deras organisation och plats i samhället. I modulen ingår vård och habilitering för personer med medfödda funktionsnedsättningar. Här ingår även gerontologi, dvs vad som  händer med människan under det friska åldrandet samt geriatrik som handlar om rehabilitering och prevention för äldre personer. Dessutom innehåller modulen ytterligare ämnesfördjupning inom motorisk utveckling och motorisk kontroll.

Modul 3: Verksamhetsförlagd utbildning, 10,5 hp
Den verksamhetsförlagda utbildningen syftar till att tillämpa och befästa den tidigare genomgångna teoretiska utbildningen. Första veckan bedrivs som förberedelse på Campus. Utbildningen anvisar platser inom kommuner eller Regioner i Västerbotten, Västernorrland eller Jämtland.

Modul 4: Vetenskaplig metod, 1,5 hp
Modulen omfattar dels en litteraturfördjupning med seminarium inom ett ämnesområde som är relevant för C-uppsats, dels närvaro vid C-uppsatsseminarium.

Modul 5: Klinisk reflektion och professionell utveckling, 4,5 hp.
Modulen omfattar klinisk reflektion avseende motiverande samtal, etik, teamarbete, pedagogik och lärande i klinik samt en reflekterande fördjupning av fysioterapeutiska insatser vid komplexa vårdbehov och vård vid livets slut.

Förväntade studieresultat

Kursens övergripande mål är att studenterna efter genomgången kurs skall ha kunskaper att genomföra bedömning av funktionstillstånd och funktionshinder hos målgrupperna: patienter inom habilitering, neurologisk rehabilitering, geriatrisk rehabilitering och hos patienter med multisjukdom.

Efter fastställande av funktionsdiagnos skall studenten även kunna värdera, föreslå och utföra adekvata åtgärder utifrån ett bio-psyko-socialt synsätt, i syfte att minska funktionshinder. Kursens mål är vidare att studenten utvecklar förmåga till problemlösning, undersökning och åtgärder, dokumentation, samverkan samt ett professionellt och patientsäkert arbetssätt.  Teoretiska kunskaper kompletteras med praktiska erfarenheter till professionell kompetens i verksamhetsförlagd utbildning.

Några av målen är på ett övergripande plan gemensamma för flera moduler. I respektive modul är emellertid varje mål särskilt riktat mot modulens specifika innehåll och aktuella målgrupper. För varje mål specificeras nedan inom vilken modul målet behandlas.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
1.    Redogöra för rehabiliteringsbehov för personer med långvariga, medfödda eller förvärvade funktionshinder (för aktuella målgrupper) utifrån medicinska, psykologiska och sociala aspekter. (Modul 1 och 2)
2.    Redogöra för betydelsen av och mekanismer bakom hur fysisk aktivitet och fysisk träning kan användas för att förebygga och påverka funktionshinder och ohälsa i aktuella målgrupper. (Modul 1 och 2)
3.    Förklara hur rehabiliteringsprograms utformning och genomförande kan anpassas till fysiska, psykiska eller sociala funktionsnedsättningar. (Modul 1 och 2)
4.    Kunna redogöra för förskrivningsprocessen och fysioterapeutens roll vid förskrivning av hjälpmedel. (Modul 1)
5.    Redogöra för faktorer som påverkar att vi åldras på olika sätt samt förstå vilka konsekvenser åldrandet och multisjukdom kan få fysiologiskt, psykologiskt och socialt. (Modul 2)

Färdigheter och förmåga:
6.    Utföra grundläggande funktionsträning för personer med skador i centrala nervsystemet samt tillämpa och analysera relevanta principer för återställande och kompensatoriska åtgärder. (Modul 1)
7.    Utarbeta och presentera träningsprogram för bibehållande eller förbättring av funktionsförmåga och hälsa samt för förebyggande av fall för olika målgrupper. (Modul 1 och 2)
8.    Tillämpa grundläggande principer inom ergonomi och förflyttningskunskap i genomförandet av förflyttningar samt vid optimering av positionering för aktuella målgrupper. (Modul 3 och 5)
9.    Reflektera över hur människan kan komma att reagera vid svåra livssituationer och traumatiska livshändelser. (Modul 1 och 5)
10.  Undersöka och bedöma enskilda patienter och tillämpa relevanta fysioterapeutiska metoder på individ- och gruppnivå samt dokumentera och utvärdera åtgärder vid vanligt förekommande sjukdomar och funktionsnedsättningar, med handledares stöd. (Modul 3)
11.    Diskutera, motivera och reflektera över aktuella åtgärder utifrån evidens eller beprövad erfarenhet - med visst stöd av handledning. (Modul 3)
12.    Sammanfatta och dokumentera undersöknings- och behandlingsresultat samt föra journalanteckningar enligt riktlinjer. (Modul 3)
13.    Ge tydlig och individanpassad information samt instruera och med ett säkerhetstänkande handleda patienter, anhöriga och personal. (Modul 3)
14.    Visa på ett professionellt förhållningssätt i mötet med patienter, anhöriga och personal samt samverka på ett konstruktivt sätt i team. (Modul 3)
15.    Analysera behov av och tillämpa ett säkerhetstänkande relaterat till patienter och personal i skadeförebyggande syfte under förflyttnings-, bedömnings- och behandlingssituationer, med visst stöd av handledning. (Modul 3)
16.    Arbeta patientsäkert i enlighet med de lagar och den praxis som styr, samt agera i enlighet med fysioterapiyrkets etiska regler. (Modul 3)
17.    Göra en fördjupning inom ämnesområde för C-uppsats och strukturera kunskapen i en litteratursammanställning. (Modul 4)
18.    Visa förmåga att samarbeta i grupp samt välja och använda lämpliga kommunikations- och presentationsformer. (Modul 5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
19.    Identifiera, beskriva och värdera hur fysiologiska, psykologiska, sociala aspekter påverkar personer med medfödda eller förvärvade funktionsnedsättningar - vid analys av hur olika faktorer (t.ex. begränsningar och möjligheter) kan påverka rörelsebeteende och livssituation. (Modul 1, 2, 5)
20.    Identifiera och värdera hur medicinska, fysiologiska, psykologiska, sociala samt etiska aspekter påverkar fysioterapeutiska åtgärder samt föreslå och beskriva fysioterapeutiska åtgärder som en del som en del i ett interdisciplinärt arbetssätt. (Modul 1, 2 och 5)

Behörighetskrav

Univ: Godkända resultat motsvarande samtliga kurser inom termin 1 och 2 samt kursen 3FT311 vid Fysioterapeutprogrammet, Umeå universitet. VYFYS.

Undervisningens upplägg

Undervisningen i modul 1, 2, 4 och 5 är campusbaserad och undervisningsformer varierar mellan föreläsningar, eget arbete, gruppseminarier samt praktiska tillämpningsövningar. Modul 3 är verksamhetsförlagd utbildning under handledning av kliniskt verksamma fysioterapeuter. Integrering sker genomgående av de olika ämnen som ingår i kursen. Under hela kursen används ett studerandeaktivt arbetssätt där stor vikt läggs vid eget ansvarstagande och kunskapssökande. Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen och kräver tillgång till internetuppkopplad dator.

Examination

Mål 1 - 5 examineras genom individuell skriftlig tentamen.
Mål 6 - 8 examineras genom muntliga och praktiska seminarier där såväl faktakunskaper, förståelse och tillämpning examineras.
Mål 9 examineras genom individuell skriftlig examen (modul 1) samt vid seminarium (modul 5).
Mål 10 - 16 examineras vid verksamhetsförlagd utbildning i samråd med den kliniska handledaren och baserat på bedömningsunderlag.   
Mål 17 - 20 examineras individuellt genom aktivt deltagande i seminarier. Med aktivt deltagande avses att studenten ska ha förberett eventuella uppgifter inför seminariet och deltar muntligt i analyser och diskussioner.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska moment utgör bedömningsunderlag för betyg på kursen. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta att komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att uppnå ett godkänt resultat.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Antal praktiktillfällen är begränsat till två. Vid frånvaro prövas behovet av förlängning av praktiktillfället i samråd med student, kursansvarig och handledare.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt

Övriga föreskrifter

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).
För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Fysioterapi för barn och ungdom : teori och tillämpning
Rösblad Birgit, Beckung Eva, Brogren Carlberg Eva
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 303 s. :
ISBN: 9789144070681
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Neurologi
Burman Joachim, Nyholm Dag
Sjätte upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 567 sidor :
ISBN: 9789147128587
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Borg Jörgen
Rehabiliteringsmedicin : [teori och praktik]
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 431 s. :
ISBN: 9789144101965
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

FYSS 2021 : fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling
Dohrn Ing-Mari, Jansson Eva, Börjesson Mats, Hagströmer Maria
[4., rev. uppl.] : Stockholm : Läkartidningen förlag AB : [2021] : 500 s. :
ISBN: 9789198509823
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Finns i bokform och dokument som kan laddas ner https://www.fyss.se/

Människans funktionella åldrande
Rundgren Åke, Dehlin Ove
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 434 s. :
ISBN: 9789144105550
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Socialstyrelsen
Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa : svensk version av International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)
Stockholm : Socialstyr. : 2003 : 273 s. :
ISBN: 91-7201-755-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Motor control : translating research into clinical practice
Shumway-Cook Anne, Woollacott Marjorie H.
Fifth edition. : 2016 : xiv, 660 pages :
ISBN: 9781496302632
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

MOTOR CONTROL 5E INT ED
LIPPINCOTT WILLIAMSWILKINS : 2016 : 0 s. :
ISBN: 9781496347725
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album