"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysisk infrastruktur och detaljplanering, 15 hp

Engelskt namn: Infrastructure and detailed planning

Denna kursplan gäller: 2014-04-21 och tillsvidare

Kurskod: 2KG056

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2009-05-15

Reviderad av: Prefekten, 2014-04-08

Innehåll

Under kursen introduceras tekniska, juridiska, organisatoriska och ekonomiska aspekter på förändrad markanvändning. Vidare sker en fördjupning i en rad planeringsinstrument som översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelser, infrastrukturplanering, miljökonsekvensbeskrivningar, markförvärv/-expropiering etc. Inom ramen för kursen genomförs också ett större projektarbete.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

Kunskap och förståelse
1. visa kunskap om centrala begrepp, teorier och metoder som används inom samhällsplaneringen,
2. visa fördjupad kunskap om det svenska planeringssystemet och olika aktörers roller i samhällsplaneringsprocessen,
3. visa kunskap om lagar som styr svensk samhällsplanering,
4. visa kunskap om tekniska, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för fysisk planering,
5. visa förståelse för betydelsen av samverkan med andra aktörer och kompetenser i samhällsplaneringsprocessen,

Färdighet och förmåga
6. visa förmåga att enskilt eller i mindre grupp kunna samla in, värdera, analysera och kritiskt tolka relevant information för att upprätta ett utkast till plandokument i enlighet med instruktionerna för ett projektarbete,
7. visa förmåga att med olika tekniker, t ex geografiska informationssystem (GIS), illustrera hur man vill utveckla ett område inom ramen för ett projektarbete,
8. visa förmåga att muntligen och skriftligen redogöra för ett projektarbete,
9. visa förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
10. visa förmåga att på ett kritiskt sätt förhålla sig till planeringsteorier och planeringsideal, samt att kunna omsätta detta i en konkret planeringssituation,
11. visa förmåga att diskutera de avvägningsproblem mellan ambitioner och förutsättningar som ofta finns inbyggda i ett planärende,
12. visa förmåga att analysera och kritiskt kommentera ett befintligt plandokument, samt
13. visa förmåga att identifiera behov av ytterligare underlag och kompetens för lösa en given planeringsuppgift.

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällsplanering, 15 hp, el motsv.

Undervisningens upplägg

Undervisning ges i form av föreläsningar, laborationer, seminarier, gruppövningar, fältstudier och/eller studiebesök, samt gästföreläsningar. Seminarier, laborationer, övningar, fältstudier/studiebesök och gästföreläsningar är obligatoriska. Stor vikt läggs vid gästföreläsningar och fältstudier/studiebesök i närområdet för att på plats studera och diskutera aktuella planeringsärenden. Den studerande ska därutöver genomföra ett antal självständiga eller gruppvisa övningar och laborationer. För kursen relevanta genusaspekter presenteras fortlöpande i undervisningen. Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska. Viss undervisning kan också komma att ske med hjälp av distansöverbryggande teknik.

Examination

Examinationen sker genom salstentamen, skriftliga arbetsuppgifter och muntliga redovisningar vid seminarier. På kursen ges betyget väl godkänd, godkänd eller underkänd.

För att erhålla betyget väl godkänd på de examinerande inlämningsuppgifterna gäller normalt att de måste lämnas in senast vid tidpunkten för det ordinarie seminariet eller inlämningstillfället. Vid senare inlämning, eller om uppgiften godkänns efter komplettering, kan maximalt 74% av maximal poäng uppnås.

Omtentamen och övrig examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under två år efter vederbörande students förstagångsregistrering till kursen. Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan examinator.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 27

  Miljöteknik : för en hållbar utveckling
  Ammenberg Jonas, Hjelm Olof
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 237 s. :
  ISBN: 9789144092751
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Johansson Birgitta
  Stadens tekniska system :b naturresurser i kretslopp
  3., rev. uppl. : Stockholm : Formas :b Liber distribution : 2004 : [2], 254 s. :
  ISBN: 91-540-5922-4 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Referenslitteratur

  Den amerikanska storstadens liv och förfall
  Jacobs Jane, Hjukström Charlotte
  Göteborg : Daidalos : 2005 : 478 s. :
  ISBN: 91-7173-216-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL
  Adolfsson Kristina, Boberg Sven
  Tredje upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2019] : 295 sidor :
  ISBN: 9789139020950
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Markexploatering
  Kalbro Thomas, Lindgren Eidar
  Sjätte upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2018] : 190 sidor :
  ISBN: 9789139208464
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Litteratur enligt lärarens anvisningar kan tillkomma, t ex i anslutning till föreläsningar, seminarier, övningar och projektarbete

 • Giltig från: 2016 vecka 20

  OBS! Notera att boken "Stadens tekniska system :b naturresurser i kretslopp" av Johansson, Birgitta, bara delar av boken kommer att användas (i enlighet med instruktioner från lärarna på kursen) och det materialet tillhandahåller läraren.

  Miljöteknik : för en hållbar utveckling
  Ammenberg Jonas, Hjelm Olof
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 237 s. :
  ISBN: 9789144092751
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Johansson Birgitta
  Stadens tekniska system :b naturresurser i kretslopp
  3., rev. uppl. : Stockholm : Formas :b Liber distribution : 2004 : [2], 254 s. :
  ISBN: 91-540-5922-4 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lär känna din ort![Elektronisk resurs] : metoder att analysera orter och stadsdelar
  1. uppl. : Karlskrona : Boverket : 2006 : 114 s., [1] vikt pl.-bl. i färg :
  http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2006/lar_kanna_din_ort.pdf

  Markexploatering
  Kalbro Thomas, Lindgren Eidar
  4., [rev.] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2010 : 200 s. :
  ISBN: 978-91-39-20560-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL
  Adolfsson Kristina, Boberg Sven
  1. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2013 : 235 s. :
  ISBN: 9789139017004 (spiralh.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Den amerikanska storstadens liv och förfall
  Jacobs Jane, Hjukström Charlotte
  Göteborg : Daidalos : 2005 : 478 s. :
  ISBN: 91-7173-216-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Litteratur enligt lärarens anvisningar kan tillkomma, t ex i anslutning till föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar och projektarbete

 • Giltig från: 2014 vecka 42

  Johansson Birgitta
  Stadens tekniska system :b naturresurser i kretslopp
  3., rev. uppl. : Stockholm : Formas :b Liber distribution : 2004 : [2], 254 s. :
  ISBN: 91-540-5922-4 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lär känna din ort![Elektronisk resurs] : metoder att analysera orter och stadsdelar
  1. uppl. : Karlskrona : Boverket : 2006 : 114 s., [1] vikt pl.-bl. i färg :
  http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2006/lar_kanna_din_ort.pdf

  Markexploatering
  Kalbro Thomas, Lindgren Eidar
  4., [rev.] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2010 : 200 s. :
  ISBN: 978-91-39-20560-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL
  Adolfsson Kristina, Boberg Sven
  1. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2013 : 235 s. :
  ISBN: 9789139017004 (spiralh.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Den amerikanska storstadens liv och förfall
  Jacobs Jane, Hjukström Charlotte
  Göteborg : Daidalos : 2005 : 478 s. :
  ISBN: 91-7173-216-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Litteratur enligt lärarens anvisningar kan tillkomma, t ex i anslutning till föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar och projektarbete

 • Giltig från: 2014 vecka 17

  Johansson Birgitta
  Stadens tekniska system :b naturresurser i kretslopp
  3., rev. uppl. : Stockholm : Formas :b Liber distribution : 2004 : [2], 254 s. :
  ISBN: 91-540-5922-4 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lär känna din ort![Elektronisk resurs] : metoder att analysera orter och stadsdelar
  1. uppl. : Karlskrona : Boverket : 2006 : 114 s., [1] vikt pl.-bl. i färg :
  http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2006/lar_kanna_din_ort.pdf

  Markexploatering
  Kalbro Thomas, Lindgren Eidar
  4., [rev.] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2010 : 200 s. :
  ISBN: 978-91-39-20560-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL
  Adolfsson Kristina, Boberg Sven
  1. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2013 : 235 s. :
  ISBN: 9789139017004 (spiralh.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Litteratur enligt lärarens anvisningar kan tillkomma, t ex i anslutning till föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar och projektarbete