"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Genetik II, 7,5 hp

Engelskt namn: Genetics II

Denna kursplan gäller: 2023-02-13 och tillsvidare

Kurskod: 5MO099

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-11-30

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-06-02

Innehåll

Kursen innehåller två delar:

Modul 1. Teoridel 5.5 hp: Kursen behandlar genetisk teori, metodik och analys. Kursens huvudområde är genetiska principer och de bakomliggande mekanismerna på molekylär nivå samt på cell-, organism- och populationsnivå. I teoridelen presenteras arvsmassans struktur, organisation och evolution, genetisk metodik, genreglering, epigenetik och populationsgenetik. Efter teorimomenten (i form av föreläsningar) genomförs lärarledda diskussioner med frågeställningar som syftar till att knyta samman dessa delar till ett sammanhang. I teoridelen ingår även räkneövningar där genetisk analys tränas. Kursen syftar till att ge studenterna en övergripande förståelse för arvsmassans organisation och hur genetiska förändringar på molekylär nivå kan påverka biologiska processer samt hur dessa förändringar påverkar organismen, populationen och i förlängningen även evolutionen. Kursen innehåller även problemlösning i form av genetisk analys samt träning i att läsa, förstå och presentera originalartiklar inom området.

Modul 2. Laborationsdel 2.0 hp: Laborationskursen ger träning i genetisk försöksplanering och analys av data.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för generella principer och begrepp inom transmissionsgenetik.
  • visa kunskap om hur förändringar på molekylär nivå kan påverka biologiska processer samt hur dessa förändringar påverkar organismen, populationen och i förlängningen även evolutionen.
  • visa kunskap om genetisk metodik, planera genetiska försök/experiment och analysera erhållna resultat.
  • kritiskt granska och diskutera vetenskaplig genetiskt originallitteratur.
  • visa färdighet i både muntlig och skriftlig vetenskaplig presentation.
  • redovisa muntligt och skriftligt inom givna tidsramar och i enlighet med givna föreskrifter.

Behörighetskrav

20 hp från avslutade kurser i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av avslutade kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi; 60 hp från avslutade kurser i biologi, innehållande molekylärbiologi, cellbiologi, fysiologi och minst 5 hp genetik; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 5 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker på engelska. Kursen består av föreläsningar följt av lärarledda diskussioner, laborationer, workshops, litteraturstudier samt diskussion av genetiska frågeställningar och vetenskaplig originallitteratur. Laborationer och presentation vetenskaplig originallitteratur är obligatoriska. Stor vikt läggs på ett studerandeaktivt arbetssätt med eget ansvarstagande och kunskapssökande. 

Examination

 

Teorimomentet avslutas med individuell skriftlig salstentamen på vilken ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). På övriga obligatoriska moment ges något av betygen godkänd (G) eller underkänd (U). För att uppnå betyget godkänd på dessa delar krävs att studenten muntligen redovisar eller lämnar in individuella skriftliga rapporter inom angiven tid och att arbeten är redovisade enligt föreskrivna ramar. Vidare krävs ett aktiv deltagande i redovisningar och diskussioner. Med aktiv deltagande menas att studenten bidrar med egna inlägg, reflektioner och frågor, samt att studenten svarar på frågor ställda till studenten eller till gruppen. Betyg på kursen beslutas först när samtliga prov och obligatoriska moment är bedömda. Kursen betygsätts med något av betygen väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För betyget godkänt (G) krävs att det skriftliga provet bedömts med minst resultatet godkänt (G) samt att övriga obligatoriska moment bedömts med betyget godkänt (G). För betyget väl godkänt (VG) krävs att det skriftliga provet bedömts med resultatet väl godkänt (VG) samt att övriga obligatoriska moment bedömts med betyget godkänt (G). Om det skriftliga provet bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U) på kursen.

Vid eventuell frånvaro från obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator om ersättningsuppgift eller om studenten ska göra om moment vid ett senare tillfälle.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Kurs/moment kan tenteras vid ett ordinarie tillfälle samt vid två omprov. Det första omexamineringstillfället erbjuds inom två månader efter ordinarie tillfälle. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Ett andra omprov (ett så kallat uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till tentamen nästa gång kursen/moment ges.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till biträdande prefekt för institutionen för molekylärbiologi.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska prefekt, i samråd med kursledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.