Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Genusvetenskap: Makt och kön B, 30 hp

Engelskt namn: Gender Studies: Power and Gender B

Denna kursplan gäller: 2021-11-15 och tillsvidare

Kurskod: 2KC001

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Genusvetenskap: Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Beslutad av: UCGS:s föreståndare, 2008-04-03

Reviderad av: Föreståndaren, 2021-11-18

Innehåll

Kursen är en onlinekurs, som ger fördjupade kunskaper inom det genusvetenskapliga och feministiska forskningsfältet, såväl teoretiskt som metodologiskt och empiriskt. Det första momentet - Feministisk teori (7,5 hp) - inleds med träning i att läsa, analysera och arbeta med vetenskapliga texter från olika discipliner och metodologiska angreppssätt. Därefter behandlas frågan om hur feministiska frågeställningar formulerats under olika epoker och i olika sammanhang, med fokus på centrala teoretiska begrepp. I moment två - Tematiska fördjupningar (7,5 hp) - problematiseras genus/könskategorier i relation till andra maktordningar som klass, etnicitet och sexualitet. Bland annat granskas etablerade maktcentra, politiska system och kulturella uttrycksformer. Moment tre - Vetenskapliga arbetssätt (7,5 hp) - ägnas åt kritisk granskning och praktisk övning av olika vetenskapliga arbetssätt.  Kursens sista moment - Uppsats (7,5 hp) - innebär ett individuellt skriftligt arbete med fördjupad självständig analys.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Feministisk teori (7,5 hp)
Efter genomfört moment ska studenten:

Kunskap och förståelse:
 • Kunna återge huvuddragen i och diskutera hur centrala genusteoretiska och feministiska frågeställningar har formulerats och debatterats under olika epoker och politiska sammanhang. 
Färdigheter och förmåga:
 • Visa på förmåga att kritiskt läsa, analysera och arbeta med vetenskapliga texter ur olika discipliner och med olika metodologiska angreppssätt.
 Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • Kunna redogöra för centrala genusvetenskapliga och feministiska teoretiska begrepp samt diskutera dessa i relation till de problem de avser att fokusera.

Moment 2: Tematiska fördjupningar (7,5 hp)                
Efter genomfört moment ska studenten:

Kunskap och förståelse:
 • Förstå och förklara olika feministiska perspektiv på makt och intersektionen kön/genus, sexualitet, klass och ras/etnicitet. 
Färdigheter och förmåga:
 • Kunna analysera makt och subjektsskapande i relation till genus/kön och andra maktordningar, som klass, etnicitet och sexualitet.
 • Kunna redogöra för och diskutera feministiska teorier kring politik och social förändring relaterat till såväl strukturalistiska som post-strukturalistiska perspektiv.
 • Kritiskt kunna granska etablerade maktordningar, livsvillkor och kulturella uttrycksformer. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • Självständigt applicera relevanta feministiska teorier om makt på kulturella, sociala eller politiska fenomen.
 
Moment 3: Vetenskapliga arbetssätt (7,5 hp)
Efter genomfört moment ska studenten:

Efter genomfört moment ska studenten:
Kunskap och förståelse:
 • Ha tillägnat sig översiktlig förståelse för forskningsprocessens olika delar
 • Ha tillägnat sig översiktlig kunskap om forskningsetik
Färdighet och förmåga:
 • Ha förmåga att planera för och genomföra en mindre datainsamling samt bearbeta och analysera ett insamlat material
 • Muntligt och skriftligt kunna presentera en analys.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • Ha utvecklat förmåga att förhålla sig reflexivt till den egna analysen och den egna rollen i forskningsprocessen

Moment 4: Uppsats (7,5 hp)
Efter genomfört moment ska studenten:

Kunskap och förståelse:
 • Visa på kunskap om och förståelse för vissa centrala teoretiska och metodologiska begrepp inom genusvetenskap, med relevans för det valda ämnet för ett självständigt skriftligt arbete.
 Färdigheter och förmåga:
 • Kunna tillämpa vissa centrala teoretiska och metodologiska begrepp inom genusvetenskap i ett självständigt skriftligt arbete.
 Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • Kunna diskutera både sitt eget och andras skriftliga arbete vid seminarier samt opposition

Behörighetskrav

Univ: Genusvetenskap 22,5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs på helfart online på en lärplattform som studenterna får tillgång till vid kursstart. På kursplattformen tar studenterna del av föreläsningar samt genomför obligatoriska uppgifter och andra lärandeaktiviteter. Studierna karaktäriseras i hög grad av självständigt och aktivt lärande där studenterna söker kunskap och reflekterar kritiskt både individuellt och i grupp. Kursen fokuserar på aktivt lärande, d.v.s. att kritiskt kunna reflektera över kunskapen och omsätta denna i praktiken. Olika strategier för undervisning och lärande kommer att användas, såsom föreläsningar, gruppdiskussioner och olika former av individuella och gruppuppgifter. För att bli godkänd på kursen förväntas studenten delta aktivt i samtliga seminarier och bli godkänd på examinationsuppgiften.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i de obligatoriska kurstillfällena samt genom skriftlig och muntlig prövning individuellt och i grupp.

På moment 1 sker examinationen genom seminarium av skriftliga läsprotokoll utarbetade både individuellt och i grupp med betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G) samt genom en individuell skriftlig tentamen, med betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

På moment 2 sker examinationen i form av en gruppuppgift med betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G) samt en individuell hemtentamen med betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

På moment 3 sker examinationen genom skriftliga idividuella uppgifter med betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Moment 4 examineras genom skrivandet av en individuell uppsats med seminariepresentationer, kommentarer på andras pågående arbeten och opposition på en färdig uppsats. På detta moment ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För betyget Väl godkänd på kursen krävs sammanlagt minst 22,5 poäng med betyget Väl godkänd på de olika momenten. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Rätten till förnyad examination föreligger tidigast tio vardagar och senast tre månader efter att resultatet av ordinarie examination meddelats. Den som godkänts i examination får inte undergå förnyad examen för högre betyg. Omtentamen baseras på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för ett kursmoment eller del av moment, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Övriga föreskrifter

Genusvetenskap omfattande totalt 90 hp (kurserna Genusvetenskap: Makt och kön A, B och C) kan räknas som huvudområde i kandidatexamen.

Tillgodoräknande
Delmoment av kurs i genusvetenskap på motsvarande nivå vid andra lärosäten tillgodoräknas efter individuell prövning. Ansökan görs i samband med ordinarie ansökningstillfälle till kursen och ska åtföljas av kursplan med litteraturlista från den tidigare utbildningen samt dokumentation över uppnådda poäng.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 49

Moment 1

Det andra könet
Beauvoir Simone de, Inczèdy-Gombos Adam, Moberg Åsa
Stockholm : Norstedt : 2002 : 881 s. :
ISBN: 91-1-300306-2 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 23-38, 698-728.

Genustrubbel : feminism och identitetens subversion
Butler Judith, Almqvist Suzanne
Göteborg : Daidalos : 2007 : 254 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-7173-248-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sidor enligt lärares anvisning.

Intersektionalitet - ett oanvändbart begrepp
Carbin Maria, Tornhill Sofie
Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning i Lund : 2004 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tidskrift för genusvetenskap 3.04 s. 111-114

Crenshaw Kimberle
'Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics.'
Ingår i:
The University of Chicago legal forum [Elektronisk resurs]
[Chicago, Ill.] : University of Chicago Law School : sid. p139, 29p :
Obligatorisk

Firestone Shulamith
The dialectic of sex : the case for feminist revolution
London : Women's P. : 1979 : 224 s. :
ISBN: 0-7043-3849-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 11-22.

Fraser Nancy
Feministisk politik och erkännandets politik. Ett tvådimensionellt perspektiv på könsrättvisa
Ingår i:
Den radikala fantasin
Göteborg : Daidalos : 2003 : 248 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 229-248.

Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning. : I: Genushistoria:en historiografisk exposé.
Hirdman Yvonne, Carlsson Wetterberg Christina, Jansdotter Anna
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 272 s. :
ISBN: 91-44-03216-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 113-133.

Lykke Nina
Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen

Obligatorisk
Läsanvisning: Kvinnovetenskaplig tidskrift Nr 1, 2003, s.47-55

Lykke Nina
Nya perspektiv på intersektionalitet, problem och möjligheter : I: Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr. 2-3, s. 7-17.
2005 :
Obligatorisk

Men in Groups: Collective Responsibility for Rape
May Larry, Strikwerda Robert
Ingår i:
Hypatia
Edwardsville, Ill. : Hypatia : 1986- : sid. 134-151 :
Obligatorisk

Feminism utan gränser : avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet
Mohanty Chandra Talpade, Brunelius Anders, Söderlind Oskar
Stockholm : Tankekraft : 2006 : 327 s. :
ISBN: 91-975421-5-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s.163-192

”Intersektionalitet som teoretisk ram vs mångfaldsperspektivets tomma retorik”
Mulinari Diana, de los Reyes Paulina
Kvinnovetenskaplig tidskrift 3-4 : 2003 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 159-164

Munk Rösing Lilian
Könet är 2 kön. Om Luce Irigaray
Kvinnovetenskaplig tidskrift 4: : 2002 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 27-42

Posthumanistiska nyckeltexter
Åsberg Cecilia, Hultman Martin, Lee Francis
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 233 s. :
ISBN: 978-91-44-05747-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Karen Barad Posthumanistisk performativitet: mot en förståelse av vad materia betyder. Ingår i Posthumanistiska nyckeltexter s.77-88.

Rubin Gayle
The traffic in women: Notes on the ´Political Economy´of sex : I: Reiter R.R. (ed.), Towards an Anthropology of Women. New York: Monthly Review Press, s. 157-210.
1975 :
Obligatorisk

Scott Joan W.
Genus - en användbar kategori i historisk analys
Ingår i:
Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning.
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 272 s. : sid. 81-112 :
Obligatorisk

Wittig Monique
One is Not Born A Woman.
Ingår i:
Feminist issues.
New Brunswick, N.J. : Transaction Periodicals Consortium : 1980-1997 : sid. 47-54 :
http://www.google.com/search?q=%22one+is+not+born+a+woman%22+wittig&rls=com.microsoft:sv:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7ADBF_sv
Obligatorisk

Till försvar för kvinnans rättigheter
Wollstonecraft Mary, Ingemark Ingridd 1941-
1. uppl. : Stockholm : Ordfront : 1997 : 308, [3] s. :
ISBN: 91-7324-555-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 49-74.

Wägner Elin
Väckarklocka
[Ny utg.] : Stockholm : Proprius : 1990 : 337, [2] s. :
ISBN: 91-7118-710-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Young Iris Marion
Humanism, Gynocentrism, and Feminist Politics
Ingår i:
Throwing like a girl and other essays in feminist philosophy
Bloomington, Ind. : Indiana University Press : cop. 1990 : 213 s. : sid. 73-91 :
Obligatorisk

Ev. tillkommer kortare texter

Referenslitteratur

Mohanty Satya P
The Epistemic Status of Cultural Identity: On Beloved and the Postcolonial Condition
Ingår i:
Reclaiming identity
Berkeley, Calif. : University of California Press : 2000 : x, 354 s. :
Läsanvisning: s- 29-43, 55-66

Moment 2

Ahmed Sara
Vithetens fenomenologi
Ingår i:
Tidskrift för genusvetenskap
Malmö : Studentcentrum, Malmö högskola : 2007- :
Obligatorisk

Makt
Börjesson Mats, Rehn Alf
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 128 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-47-08746-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Carbin Maria
Makt i filmens värld : Teoretiska perspektiv mellan vardag och fantasi
Ingår i:
Att arbeta för lika villkor
Lund : Studentlitteratur AB : [2020] : 291 sidor : sid. 21-37 :
Obligatorisk

Recension av Paulina de los Reyes & Diana Mulinaris Intersektionalitet - kristiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap
Carbin Maria, Tornhill Sofie
Kvinnovetenskaplig tidskrift : 2005 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls av UCGS

Intersektionalitet : kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap
De los Reyes Paulina, Mulinari Diana
1. uppl. : Malmö : Liber : 2005 : 141 s. :
ISBN: 91-47-07477-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hall Stuart
The Work of Representation. Chapter One
Ingår i:
Representation
London : Sage : 1997 : 400 s. : ill. : sid. 13-64 :
Obligatorisk

Mattsson Katarina
Genus och vithet i den intersektionella vändningen
Ingår i:
Tidskrift för genusvetenskap
Malmö : Studentcentrum, Malmö högskola : 2007- :

"Den andra arbetskraften. Exotisering och rasim på arbetsplatsen : I: Arbetslivets (o)synliga murar
Mulinari Paula, De los Reyes (red) Paulina
Stockholm : Fritze : 2006 : 362, [4] s. :
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/64815z Fulltext
ISBN: 91-38-22592-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: SOU 2006:59, s.269-304

Rose Gillian
Visual methodologies : an introduction to researching with visual materials
3. ed. : London : Sage : 2012 : xx, 386 s. :
ISBN: 9780857028877
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: kap 6

Rubin Gayle
Thinking sex
Ingår i:
The Lesbian and gay studies reader
New York : Routledge : 1993 : 666 s. : sid. 3-44 :
Obligatorisk

Skeggs Beverley
Att bli respektabel : konstruktioner av klass och kön
Göteborg : Daidalos : 2000 : 287 s. :
ISBN: 91-7173-113-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tornhill Sofie
Upp till kamp : socialistisk feminism och "Flickorna i Dagenham"
Ingår i:
Feminism i rörliga bilder
Stockholm : Liber : 2014 : 215 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 86-115

Vallström Mikael
Klassamhällets tystade röster och perifera platser
[Stockholm] : Katalys : [2019?] : 36 sidor :
Fritt tillgänglig via Katalys
Obligatorisk

Ev. tillkommer några korta artiklar.

Referenslitteratur

Beckman Ludvig et al
Texter i samtida politisk teori
2:a uppl : Malmö : Liber : 2009 :

Bourdieu Pierre
”Symbolic capital and social classes”
Journal of Classical Sociology 13 : 2013 :
http://jcs.sagepub.com.proxy.ub.umu.se/content/13/2/292
Läsanvisning: s 292-302

MacKinnon Catharine A.
Toward a feminist theory of the state
Cambridge, Mass. : Harvard University Press : 1989 : 330 s. :
ISBN: 0-674-89645-9 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Karl Marx : texter i urval
Marx Karl, Liedman Sven-Eric, Linnell Björn
Stockholm : Ordfront : 2003 : 473, [1] s. :
ISBN: 91-7324-952-1 (inb.) : 278:00
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s.123-141

Moment 3

Handbok i kvalitativa metoder
Ahrne Göran, Svensson Peter
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 275 s. :
ISBN: 9789147112241
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Reflecting on reflexive thematic analysis
Braun Virginia, Clarke Victoria
Ingår i:
Qualitative Research in Sport, Exercise and Health [Elektronisk resurs]
2011- : 3 : sid. 589-597 :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_informaworld_taylorfrancis_310_1080_2159676X_2019_1628806
Obligatorisk

Using thematic analysis in psychology
Braun Virginia, Clarke Victoria
Ingår i:
Qualitative research in psychology [Elektronisk resurs]
Colchester : Taylor & Francis Group : 2004- : Vol 3 (2) : sid. 77-101 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 77-101

Harding Sandra G.
Feminism and methodology : social science issues
Bloomington : Indiana University Press : 1987 : 193 s. :
ISBN: 0-253-32243-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Feminists really do count: the complexity of feminist methodologies.
Hughes Christina, Cohen Rachel Lara
Routledge : 2010 :
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13645579.2010.482249?needAccess=true
Obligatorisk
Läsanvisning: s.189-196

Ikonomidis Svedmark Eva
Med nätet som fält: urvalstankar, känslostormar och etikproblem
Ingår i:
Kulturella perspektiv
Umeå : Föreningen Kulturella perspektiv : 1992- : sid. 11-21 :
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:437236

Introduktion till politisk etnografi : metoder för statsvetare
Gustafsson Maria-Therese, Johannesson Livia
Malmö : Gleerup : 2016 : 164 s. :
ISBN: 9789140692108
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Social media ethnography: The digital researcher in a messy web
Postill J, Pink S
Ingår i:
Media international Australia [Elektronisk resurs]
1999- : sid. 123-134 :
https://journals-sagepub-com.proxy.ub.umu.se/doi/abs/10.1177/1329878X1214500114
Obligatorisk

Hall Stuart
Representation : cultural representations and signifying practices
London : Sage : 1997 : 400 s. :
ISBN: 0-7619-5431-7 (inb.) ; £39.95
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hesse-Biber Sharlene Nagy
The handbook of feminist research : theory and praxis
2nd ed. : Thousand Oaks, Calif. : SAGE Publications : cop. 2012. : xxiii, 764 p. :
ISBN: 9781412980593 (cloth : alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 237-263

Referenslitteratur

Litteratur enligt lärarens anvisningar tillkommer, ca 150 sidor.

Moment 4

Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard, Andersson Sten
Lund : Studentlitteratur : 2002 : 209 s. :
ISBN: 91-44-04114-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Widerberg Karin
Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar.
Lund : Studentlitteratur, 2003 (Lund : tur) : 103 s. :
ISBN: 91-44-03040-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ytterligare litteratur - beroende på inriktning av temauppsats - tillkommer i samråd med handledare.