"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Geodatabasdesign, 7,5 hp

Engelskt namn: Geodatabase Design

Denna kursplan gäller: 2022-10-10 och tillsvidare

Kurskod: 2KG601

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: AF

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2016-09-26

Reviderad av: Prefekten, 2022-10-14

Innehåll

Syftet med kursen är att vidareutveckla kunskaper och färdigheter rörande centrala arbetsmoment i geografisk informationsbehandling: inhämtning, hantering och uppdatering av lägesbestämda data. Med ESRI:s geodatabasformat som sammanhållande länk behandlas olika GIS- och CAD-format, metadata, koordinatsystem‌/projektioner, frågespråket SQL samt topologiska relationer och regler.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
(1) Beskriva funktionalitet, användningsområden och begränsningar för vanligt förekommande GIS- och CAD-format som kan lagras i en geodatabas,
(2) förklara centrala begrepp i databashantering för GIS,
Färdighet och förmåga
(3) förbereda, felsöka och dokumentera lägesbestämd information för lagring i en geodatabas,
(4) upprätta och administrera adekvat designade geodatabaser,
(5) införa och tillämpa topologiska relationer och regler som säkerställer att GIS-data överensstämmer med på förhand bestämda kriterier, och
(6) tillämpa frågespråket SQL för att göra enklare urval av lägesbestämda data.

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i ett huvudområde, inklusive 15 ECTS i geografiska informationssytem (GIS).Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar och arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna - som delvis äger rum under handledning av lärare - utgör ett väsentligt kursinslag.  
I kursen används GIS-programmen ArcGIS Desktop och QGIS samt CAD-programmet AutoCAD Map 3D.

Kursen ges på engelska.

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig/grafisk redovisning av arbetsuppgifter och en salstentamen.

Betyg kan inte överklagas, dvs. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 11b § HF). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan examinator.
 

Tillgodoräknande prövas individuellt.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 41

Zeiler Michael.
Modeling our world : the ESRI guide to geodatabase concepts
2nd ed. : Redlands, Calif. : ESRI Press : 2010. : x, 297 p. :
ISBN: 9781589482784
Se Umeå UB:s söktjänst

Additional literature can be included according to the teachers´ recommendations.