"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Geografi - landskap och hållbar utveckling, 7,5 hp

Engelskt namn: Geography - landscape and sustainable development

Denna kursplan gäller: 2019-11-18 och tillsvidare

Kurskod: 6KG010

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Geografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2019-11-12

Reviderad av: Prefekten, 2019-11-12

Innehåll

Kursen behandlar geografiämnet utifrån dess ämnesövergripande karaktär, där de naturgeografiska och kulturgeografiska delarna integreras med varandra. Grundläggande ämneshistoria, ämnesteori och centrala begrepp tas upp till behandling, med särskild betoning på landskap och hållbar utveckling. Geografiämnets framväxt, ställning och roll inom såväl forskning som skolämnet geografi diskuteras. Kursen presenterar och behandlar geografiska perspektiv på aktuella problemställningar från det lokala till det globala. Särskilt fokus läggs på hur hållbar utveckling kan betraktas och analyseras på olika geografiska skalnivåer. Det svenska natur- och kulturlandskapets utveckling, speciellt med avseende på hur naturen nyttjas som resurs och ingår i människors försörjning, ges utrymme och diskuteras.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall studenten kunna;

Kunskap och förståelse
1. redogöra för geografiämnets centrala begrepp och grundläggande geografisk ämnesteori

2.redogöra för det svenska natur- och kulturlandskapets innehåll och utveckling, samt översiktligt beskriva bakomliggande processer

3.översiktligt beskriva huvuddragen i Sveriges berggrund och naturförhållanden samt hur detta kan kopplas till mark- och naturresursanvändning.

4.redogöra för miljö- och resursproblem och arbetet med att bidra till en hållbar utveckling från det lokala till det globala.

Färdighet och förmåga
5.inhämta och sammanställa information inom ämnesområdet och att förmedla detta i tal och skrift.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
6.diskutera hur geografiämnet kan bidra till ökad förståelse för komplexiteten av hållbar utveckling.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, exkursioner och övningar.

Examination

Kursen examineras genom följande prov:

  • en individuell skriftlig inlämningsuppgift inför seminarium,
  • fyra muntliga examinationer i form av aktivt deltagande i seminarier,
  • aktivt deltagande i exkursion, samt
  • en skriftlig salstentamen.

 
Den skriftliga inlämningsuppgiften bedöms med 0-4 poäng, där gränsen för godkänd är 2 poäng. Salstentamen bedöms med 0-20 poäng, där gränsen för godkänd är 10 poäng. Övriga prov bedöms med Godkänd (G) eller Underkänd (U). Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla examinationer är godkända. Betyg på kursen sätts först när samtliga prov är godkända. Som betyg används en tregradig skala med betygsstegen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Maxpoäng på kursens examinationer är 24 poäng. För betyget Godkänd krävs minst 12 poäng och för Väl godkänd krävs minst 18 poäng.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Examinering baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

TILLGODORÄKNANDEN
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum, http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. För närmare information se högskoleförordningen samt http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år.

Kursen ersätter Introduktion till geografi, 7,5 hp (6KG004) samt till del den tidigare kursen Geografi I, 30 hp (6KG001) och kan inte tas med i examen tillsammans med någon av dessa kurser.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 47

Skolverkets ämnesplaner, kurser examensmål i geografi. https://www.skolverket.se Litteratur enligt lärares anvisning kan tillkomma

Planera för hållbar utveckling
Stockholm : Naturvårdsverket : 2000 : 23 s. :
Fulltext
ISBN: 91-620-8006-7
Se Umeå UB:s söktjänst

Introduction to geography : people, places & environment
Dahlman Carl, Renwick William H.
6th ed., Global ed. : Boston : Pearson : ©2015. : 568 pages :
ISBN: 978-1-292-06126-9
Se Umeå UB:s söktjänst

Kulturgeografi : en ämnesteoretisk introduktion
Gren Martin, Hallin Per-Olof, Lindqvist Ingela
1. uppl. : Malmö : Liber : 2003 : 224 s. :
ISBN: 91-47-06504-4
Se Umeå UB:s söktjänst

Hägerstrand Torsten
Krafter som format det svenska kulturlandskapet
Institutionen för geografi och ekonomisk historia : 1988 :
Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen

Geography: A Very Short Introduction (Very short introductions ; 185) [Elektronisk resurs]
Matthews John A., Herbert David T.
Oxford University Press : 2008 :

Rum : samhällsvetenskapliga perspektiv
Rönnlund Maria, Tollefsen Aina
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 206 s. :
ISBN: 9789147115174
Se Umeå UB:s söktjänst

Sanne Christer
Hur vi kan leva hållbart 2030
Stockholm : Naturvårdsverket : 2012 : 140 s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-620-6524-9
Se Umeå UB:s söktjänst

Skolverkets ämnesplaner, kurser examensmål i geografi. https://www.skolverket.se Litteratur enligt lärares anvisning kan tillkomma