Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Geografiska informationssystem 1 - naturvetenskapliga data, 7,5 hp

Engelskt namn: Geographic Information Systems 1 - Scientific Data

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 och tillsvidare

Kurskod: 5GV083

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-01-29

Innehåll

Syftet med denna kurs är att få en förståelse för och att kunna använda geografiska informationssystem (GIS) med mjukvaran ArcGIS. Kursen fokuserar på hur man framställer, manipulerar och tillverkar vektordata (punkter, linjer, polygon) samt ger en kort introduktion till rasterdata (t.ex. höjddata/DEM). Uppgifter från Sverige använder data med svenska koordinatsystem och fokuserar på hur man löser ekologiska och geovetenskapliga problem. En viktig del av kursen är också hur man effektivt kommunicerar spatiala data genom kartor.  

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget G kunna:
1 bearbeta GIS-filer med olika koordinatsystem
2 analysera vektordata med tillhörande attributdata
3 tillverka och redigera vektordata
4 bearbeta rasterdata genom att georeferera kartor och bearbeta höjddata
5 ladda ner och använda GIS-data från olika källor
6 sammanställa, tolka och presentera rumsliga data i form av kartor som effektivt kommunicerar data
 
Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna:
7 Självständigt kunna lösa lösa nya problem inom geografiska informationsystem.

Behörighetskrav

Univ: Minst 30 hp inom det naturvetenskapliga eller tekniska ämnesområdet eller motsvarande kunskaper. Grundläggande kunskaper i Windows förutsätts. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av laborationer och övningar via en plattform på Internet.

Examination

Examinationen sker genom obligatoriska laborationsredogörelser. På dessa sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. Studerande som underkänts vid prov har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg (se universitetets regelsamling), samt studerande som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos prefekten för ekologi, miljö och geovetenskap begära att annan lärare utses för att bestämma betyg. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Material tillhandahålls av institutionen