"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

GIS, mobilitet och system, 15 hp

Engelskt namn: GIS, Mobility and Systems

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 2KG026

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Institutionsstyrelsen, 2008-12-16

Reviderad av: Prefekten, 2022-08-01

Innehåll

Kursen syftar till att fördjupa den studerandes kunskaper i GIS. Detta sker genom användning av rasterdata och tillhörande analysmetoder. Vidare behandlas lokaliserings- och nätverksanalys samt enklare samhällsgeografisk modellering. Den GIS-programvara som används i kursen är ArcGIS Pro.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
1. förstå och redogöra för rumsliga analysmetoder,

Färdighet och förmåga
2. förstå och tillämpa raster- och nätverksfunktioner i GIS,
3. tillämpa GIS-metodik på lokaliseringsproblem,
4. genomföra enklare samhällsgeografisk modellering, och

Värderingsförmåga och förhållningssätt
5. tillämpa sina kunskaper i GIS för kvalificerat utredningsarbete.

Behörighetskrav

Univ: GIS och rumslig analys, 15 hp eller Turism-GIS, 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, övningar och seminarier. Övningarna - både under handledning av lärare och i form av eget arbete - utgör ett väsentligt inslag under kursen. I kursen ingående seminarier utgör examinationstillfällen. Föreläsningar och skriftliga instruktioner ges respektive tillhandahålls på engelska. Handledning och examination kan genomföras på antingen engelska eller svenska.

Examination

Examinationen sker genom redovisning av arbetsuppgifter och en hemtentamen. För studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle erbjuds ytterligare provtillfälle i nära anslutning härtill. Betyg på kursen sätts först när alla prov och moment är godkända. På kursen ges betyget väl godkänd, godkänd eller underkänd. Närmare anvisningar om prov och redovisningar lämnas vid kursstarten.

Betyg kan inte överklagas, dvs. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 11b § HF). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan examinator.

TILLGODORÄKNANDE: Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 8

  Huvudlitteratur

  An introduction to geographical information systems
  Heywood D. Ian, Cornelius Sarah, Carver Steve
  4. ed. : Harlow : Prentice Hall : 2011 : xxxiv, 446 s. :
  ISBN: 0-273-72259-X ¹33.99
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Additional literature can be included as advised by the teahcers. KGI = Provided by the Dept. of Geography

  Referenslitteratur

  Getting to Know ArcGIS Pro 2.8
  Law Michael, Collins Amy
  ESRI Press : 2021 :
  Boken

  Brewer Cynthia.A
  Designing Better Maps
  Environmental Systems Research Institute Inc.,U.S. : 2015 :
  http://www.bokus.com/bok/9781589484405/designing-better-maps/

  The ESRI Guide to GIS Analysis, Volume 2: Spatial Measurements and Statistics_. Second Edition.
  Mitchell A, Griffin L
  Redlands, CA: ESRI Press. ISBN: 978-1-58948-608-9. : 2021 :

 • Giltig från: 2022 vecka 35

  Huvudlitteratur

  An introduction to geographical information systems
  Heywood D. Ian, Cornelius Sarah, Carver Steve
  4. ed. : Harlow : Prentice Hall : 2011 : xxxiv, 446 s. :
  ISBN: 0-273-72259-X ¹33.99
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Additional literature can be included as advised by the teahcers. KGI = Provided by the Dept. of Geography

  Referenslitteratur

  Brewer Cynthia.A
  Designing Better Maps
  Environmental Systems Research Institute Inc.,U.S. : 2015 :
  http://www.bokus.com/bok/9781589484405/designing-better-maps/

  Getting to Know ArcGIS Desktop 10.8._ > Sixth edition
  Law M, Collins A
  Redlands, ESRI Press : 2021 :
  Getting to Know ArcGIS Desktop 10.8

  The ESRI Guide to GIS Analysis, Volume 2: Spatial Measurements and Statistics_. Second Edition.
  Mitchell A, Griffin L
  Redlands, CA: ESRI Press. ISBN: 978-1-58948-608-9. : 2021 :