"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Givarfysik A, 7,5 hp

Engelskt namn: Physics of Sensors

Denna kursplan gäller: 2022-12-19 och tillsvidare

Kurskod: 5FY107

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-11-20

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-12-16

Innehåll

Kursen innehåller en genomgång av fysik som är grundläggande för förståelsen och användningen av processtekniskt viktiga mätgivare. Storheter och givare som behandlas är temperatur, mätning av temperatur med berörings- och beröringsfri teknik, tryck, mätning av vakuum och höga tryck, fluidflöde samt mätning av gas- och vätskeflöden. Dessutom behandlas mätning av fukt, viskositet, nivå, kraft och töjning. I kursen introduceras varje storhet genom att dess fysikaliska innebörd presenteras, därefter behandlas givare för mätning av storheten. Kursen ger träning i planering och genomförande av experiment och värdering av experimentella resultat samt övning i presentationsteknik. Den experimentella metodiken utgör grund för kursens laborativa inslag.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • förklara bakgrunden/definitionen för de fysikaliska storheterna: temperatur, tryck, fukt, viskositet, flöde, kraft och töjning,
  • tillämpa fysikaliska samband som är viktiga vid mätning av storheterna temperatur, tryck, fukt, viskositet, flöde, kraft och töjning,
  • tillämpa grundläggande kunskaper inom området mätvärdesbehandling, t.ex. beräkna standardavvikelse, medelfel och kombinerad mätosäkerhet,
  • genomföra mätningar av: temperatur med olika beröringstermometrar och pyrometrar, viskositet med rinntidsviskosimeter, flöden med olika flödesgivare, tryck med olika vakuumetrar och fuktinnehåll med olika fuktgivare,
  • analysera, diskutera, och kommunicera resultat från mätningar med givare.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt Fysik 2 från gymnasiet och Univ: 5MA011 Envariabelanalys 2 eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och räkneövningar samt handledning vid laborationer. Laborationerna är obligatoriska.

Examination

Kunskapsredovisningen sker dels i form av muntlig och skriftlig rapportering av laborationer, dels i form av ett skriftligt prov vid kursens slut. På rapporter sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Vid det avslutande provet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

På hela kursen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till styrelsen för Institutionen för fysik.

Tillgodoräknande prövas individuellt.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 51

Kompendier utgivna av institutionen för fysik. Laborationsinstruktioner.