"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Global rättvisa, 15 hp

Engelskt namn: Global Equality

Denna kursplan gäller: 2016-11-14 och tillsvidare

Kurskod: 2KG047

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Institutionsstyrelsen, 2002-12-16

Reviderad av: Prefekten, 2015-11-27

Innehåll

Med utgångspunkt i kritiska geografiska perspektiv och begreppen rum, plats, kultur, makt och skillnad, är kursens ambition att uppmärksamma globala orättvisor. Vi diskuterar geografiska skalor, från människokroppen till globala processer, för att på ett integrerat sätt analysera maktförhållanden som sträcker sig över hela världen. Betydelsen och intersektionen av sociala positioner, såsom kön/genus, klass och etnicitet, genomsyrar även kursen. Med dessa analysverktyg som utgångspunkt ges utrymme att fundera kring möjligheter för social förändring. Teman på kursen är exempelvis kolonialism och post-koloniala relationer, globalisering och ekonomi, makten över det offentliga rummet, samt internationell migration.

Förväntade studieresultat

Efter slutförd kurs ska studenten kunna: 
 
Kunskap och förståelse
- skriftligen och i seminarieform förklara ekonomiska och sociala processer som producerar globala orättvisor samt dess effekter på olika geografiska skalor, 
- i stora drag förklara relationen mellan konstruktionen av plats och kategorier såsom kön, klass, etnicitet och sexualitet, 
- förstå och redogöra för relevanta vetenskapliga texter, koppla dem till aktuella händelser och sätta dem i relation till globala maktrelationer, 
 
Färdighet och förståelse
- skriftligt redogöra för begrepp och teorier som presenterats på kursen, och 
- genomföra muntliga presentationer.
 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och egna arbeten (utförda individuellt och i grupp). Kursen inleds med att introducera teorier, begrepp och konsekvenserna av geografisk ojämlikhet. Dessa teoretiska kunskaper används för att självständigt och i grupp analysera processer som skapar ojämlikheter. Analyserna presenteras och diskuteras under återkommande seminarier. Intersektionella perspektiv genomsyrar kursens föreläsningar och uppgifter.

 Det talade och skrivna språket i kursen är engelska. Kursen ges på halvfart på campus. Schemalagda sammankomster sker i huvudsak kvällstid.

Examination

Examinationen består av skriftliga arbeten som presenteras och diskuteras under kursens seminarier. På kursen ges betyget Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinerande uppgifter är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla examinerande moment är godkända. På begäran kan studenter få betyg A-FX.
 
Det är inte möjligt att överklaga ett mottaget betyg, d.v.s. att få det omprövat av en högre myndighet. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan examinator.
 
Tillgodoräknanden
Tillgodoräknanden prövas alltid individuellt.
 

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 47

  Litteratur

  Ytterligare litteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar.

  Massey, Doreen (2004)
  Geographies of responsibility, Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, Geografiska Annaler Volume 86 Issue 1, pages 5-18. Marmots
  Inst. för geografi och ekonomisk historia :

  Nagar, R., Lawson, V., McDowell, L. and S. Hanson
  Locating Globalization: Feminist (Re)readings of the Subjects and Spaces of Globalization. Economic Geography 78, pp. 257-284.
  Inst. för geografi och ekonomisk historia :

  Murphy Alexander B.
  Geography : why it matters
  Medford, Massachusetts : Polity : 2018 : xii, 162 pages :
  ISBN: 9781509523009
  Se Umeå UB:s söktjänst

  •Rodríguez-Pose A
  The revenge of the places that don’t matter (and what to do about it).
  Cambridge Journal of Regions, Economy and Society. Vol 11.Issue 1, pp. 189-209 : 2018 :

 • Giltig från: 2022 vecka 3

  Litteratur

  Anderson Jon
  Understanding cultural geography : places and traces
  Third edition. : London : Routledge : 2021 : x, 269 Seiten :
  ISBN: 9780367414931
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Massey, Doreen (2004)
  Geographies of responsibility, Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, Geografiska Annaler Volume 86 Issue 1, pages 5-18. Marmots
  Inst. för geografi och ekonomisk historia :

  Massey, D. (1991)
  A Global Sense of Place. Marxism Today, June 1991 pp. 24-29.
  Inst. för geografi och ekonomisk historia :

  Nagar, R., Lawson, V., McDowell, L. and S. Hanson
  Locating Globalization: Feminist (Re)readings of the Subjects and Spaces of Globalization. Economic Geography 78, pp. 257-284.
  Inst. för geografi och ekonomisk historia :

  Brah, A. and A. Phoenix
  Revisiting Intersectionality. Journal of International Women Studies 5, pp. 75-86.
  Inst. för geografi och ekonomisk historia :

 • Giltig från: 2016 vecka 45

  Litteratur

  Anderson Jon
  Understanding cultural geography : places and traces
  Second edition. : Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2015. : xiii, 318 pages :
  ISBN: 9780415734493 (hardback)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Massey, Doreen (2004)
  Geographies of responsibility, Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, Geografiska Annaler Volume 86 Issue 1, pages 5-18. Marmots
  Inst. för geografi och ekonomisk historia :

  Massey, D. (1991)
  A Global Sense of Place. Marxism Today, June 1991 pp. 24-29.
  Inst. för geografi och ekonomisk historia :

  Nagar, R., Lawson, V., McDowell, L. and S. Hanson
  Locating Globalization: Feminist (Re)readings of the Subjects and Spaces of Globalization. Economic Geography 78, pp. 257-284.
  Inst. för geografi och ekonomisk historia :

  Brah, A. and A. Phoenix
  Revisiting Intersectionality. Journal of International Women Studies 5, pp. 75-86.
  Inst. för geografi och ekonomisk historia :

 • Giltig från: 2016 vecka 43

  Litteratur

  Anderson Jon
  Understanding cultural geography : places and traces
  Second edition. : Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2015. : xiii, 318 pages :
  ISBN: 9780415734493 (hardback)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Clark, G.L. (2005):
  Money flows like mercury: The geography of global finance. Geografiska Annaler 87 B:2 pp. 99–112.
  Inst. för geografi och ekonomisk historia :

  Massey, Doreen (2004)
  Geographies of responsibility, Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, Geografiska Annaler Volume 86 Issue 1, pages 5-18. Marmots
  Inst. för geografi och ekonomisk historia :

  Massey, D. (1991)
  A Global Sense of Place. Marxism Today, June 1991 pp. 24-29.
  Inst. för geografi och ekonomisk historia :

  Nagar, R., Lawson, V., McDowell, L. and S. Hanson
  Locating Globalization: Feminist (Re)readings of the Subjects and Spaces of Globalization. Economic Geography 78, pp. 257-284.
  Inst. för geografi och ekonomisk historia :

  Mitchell, Don, and Nik Heynen.
  "The geography of survival and the right to the city: Speculations on surveillance, legal innovation, and the criminalization of intervention." Urban Geography 30.6 (2009): 611-632.
  Inst. för geografi och ekonomisk historia :

  Barnett C
  Postcolonialism: space, textuality, and power (Chapter12)
  Ingår i:
  Approaches to human geography [Elektronisk resurs]
  London : SAGE : 2006. : ix, 349 p. :

  Brah, A. and A. Phoenix
  Revisiting Intersectionality. Journal of International Women Studies 5, pp. 75-86.
  Inst. för geografi och ekonomisk historia :

  Marmot M
  Social determinants of health inequalities
  Ingår i:
  The Lancet. [Elektronisk resurs]
  London : 1996- : 365 : sid. 1099-1104 :

  Tickell, A (2002)
  Neoliberalizing Space. Antipode 34:3 pp. 380-404. Strange, S. (1999): The Westfailure System. Review of International Studies 25 pp. 345–354. Sunley, P., Martin, R. &
  Inst. för geografi och ekonomisk historia :

  Feminist Geographies of the ‘City’: Multiple Voice
  Preston V, Ustundag E
  Ingår i:
  A companion to feminist geography
  Malden, MA : Blackwell Pub. : 2005 : 617 s. : Chapter 15 :

  Silvey R
  Geographies of Gender and Migration: Spatializing Social Difference
  International Migration Review, vol. 40, no. 1, pp. 64-81 : 2006 :