Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grafisk design och Media A, 30 hp

Engelskt namn: Graphic Design and Media A

Denna kursplan gäller: 2019-05-13 till 2021-06-13 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1ES009

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-02-25

Innehåll

Kursen syftar till att skapa förutsättningar för den studerande att utveckla grundläggande kunskaper i att kommunicera genom bild och text i olika medier. Kursen syftar även till att skapa förutsättningar för den studerande att utveckla kunskaper via medieteorier och egna projekt, samt att genom analys och visualisering, förstå, planera och kritiskt granska texter i ett vidgat textbegrepp. Vidare ska studenten utveckla ett ämnesdidaktiskt förhållningssätt till kursinnehållet.

Kursen omfattar följande moment:
 
Moment 1 Medie- och kommunikationsteori 7,5 hp
Momentet ger förutsättningar för den studerande att utveckla en grundläggande förståelse för samtida kommunikations teorier, relevanta för kursens olika moment. Detta görs genom föreläsningar och textseminarier fördelade över hela kursen.
 
Moment 2 Fotografi och Digital bild A 7,5 hp
Momentet ger förutsättningar för den studerande att utveckla grundläggande kunskaper, förståelse och färdigheter i digitalt fotografi, bildbearbetning, ljussättning, bildgenrer och bildkommunikation.
 
Moment 3. Rörlig bild A 5 hp
Momentet ger förutsättningar för den studerande att utveckla grundläggande kunskaper, förståelse och färdigheter i berättande med rörlig bild, genrer och bildkommunikation.
 
Moment 4. Grafisk design A 10 hp
Momentet ger förutsättningar för den studerande att utveckla grundläggande kunskaper, förståelse och färdigheter i visuell kommunikation, designmetodik, färg, form och typografi.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 
Kunskap och förståelse
  • visa förståelse för visuell kommunikation ur ett historiskt och samtida perspektiv (moment 1, 2, 3 och 4)
  • visa kunskap om berättartekniker och genrer i olika medier (moment 1, 2, 3 och 4) 
 Färdighet och förmåga
  • visa färdighet och förmåga att planera och genomföra grafiska designprojekt i olika medier (moment 4)
  • kritiskt kunna analysera text i ett vidgat textbegrepp (moment 1 och 4)
  • visa färdighet i foto-, digtiala bildgestaltningar och bildbehandling (moment 2)
  • visa förmåga att analysera och tolka medielandskapet ur ett makt- och könsperspektiv (moment 1, 2, 3 och 4) 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • värdera såväl egna som andras projekt med utgångspunkt i medieteorier (moment 1 och 4)
  • förhålla sig till olika köns- och maktaspekter inom bildkommunikation, visuell kommunikation och mediaproduktion (moment 1, 2, 3 och 4)
  • visa på ett reflekterande och problematiserande förhållningssätt till media, bild, design och lärande byggt på vetenskaplig grund (moment 1, 2, 3 och 4)

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, individuellt arbete, grupparbeten och handledning. Undersökning och eller genomförande av olika projekt kan förekomma i olika närmiljöer eller bestå av uppdrag knutna till verksamheter eller projekt utanför universitetet. Under kursen arbetar de studerande kontinuerligt med att integrera praktiska, teoretiska och didaktiska frågeställningar. Vidare bedrivs problemorienterade temastudier för att undersöka och synliggöra olika medieringars specifika uttryck och didaktiska möjligheter. Seminarier och laborativa moment är obligatoriska.

Examination

Examination sker i form av eget gestaltningsarbete och reflektioner, vilka redovisas både muntligt och skriftligt, samt genom aktivt deltagande i seminarier och workshops.
 
Utöver förväntade studieresultat läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid studentens förmåga att arbeta självständigt och utforskande där studenten formulerar och finner egna lösningar på problem. Därtill bedöms studentens redovisade förmåga till fördjupad analys med ett reflekterande och distanserat förhållningssätt. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs Väl godkänd på mer än hälften av kursens poäng.

Studerande som underkänts har rätt till förnyad examination. Den studerande har rätt att examineras två år efter förstagångsregistrering på kursen. Studerande som underkänts två gånger har rätt att hos humanistisk fakultet begära att annan lärare utses som examinator. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 25

Bergström Bo
Bild & budskap : ett triangeldrama om bildkommunikation
3., rev. uppl. : Stockholm : Carlsson : 2011 : 201 s. :
ISBN: 978-91-7331-432-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bergström Bo
Effektiv visuell kommunikation : om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur
8., [rev.] uppl. : Stockholm : Carlsson : 2012 : 319 s. :
ISBN: 978-91-7331-507-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Genrer och genreproblem : teoretiska och historiska perspektiv = Genres and their problems : theoretical and historical perspectives
Agrell Beata, Nilsson Ingela
Göteborg : Daidalos : 2003 : 524 s. :
ISBN: 91-7173-185-7 (inb.) : 397:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Film art : an introduction
Bordwell David, Thompson Kristin
10. ed., international ed. : New York : McGraw-Hill : 2015 : xviii, 526 s. :
ISBN: 9789814646338
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Davis Meredith
Graphic design theory
London : Thames & Hudson : 2012 : 256 p. :
ISBN: 9780500290491
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Möten med bilder: analys och tolkning av visuella uttryck
Göthlund A, Eriksson Y
Studentlitteratur : 2004 :
Obligatorisk

Kleberg Madeleine
Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap
Stockholm : Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning : 2006 : 55 s. :
http://web2.hsv.se/publikationer/rapporter/2006/isbn_41-3.pdf
ISBN: 91-85027-41-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Marklund Frida
Bilder som berättar : om kunskap, makt och traditioner i grundskolans bildundervisning
Umeå : Umeå universitet : 2019 : 278 sidor :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet
ISBN: 9789178551590
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Meggs' history of graphic design
Meggs Philip B., Purvis Alston W.
6. ed. : Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons : 2016 : x, 680 sidor :
ISBN: 9781118772058
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Marner Anders
Upplevelse, tolkning, analys och samtal [Elektronisk resurs] : ett bildsemiotiskt perspektiv på teori och metod i bildbetraktandet
Umeå : Umeå universitet : 2009 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-31611
Obligatorisk

Nikolajeva Maria
Bilderbokens pusselbitar.
Lund : Studentlitteratur, 2000 ; (Lund : tur) : 307 s. : ill. :
ISBN: 91-44-01362-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Valentin Rehncrona Pia
Immaterialrättens grunder
3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 154 s. :
ISBN: 978-91-44-07772-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Practices of looking : an introduction to visual culture
Sturken Marita, Cartwright Lisa
Third edition : New York : Oxford University Press : [2018] : x, 490 pages :
ISBN: 9780190265717
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Wells Liz
The photography reader / edited by Liz Wells
London : Routledge : 2003 : xxii, 466 s. :
ISBN: 0-415-24660-1 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album