Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grafisk design och Media A, 30 hp

Engelskt namn: Graphic Design and Media A

Denna kursplan gäller: 2021-06-14 och tillsvidare

Kurskod: 1ES009

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-02-25

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2021-06-14

Innehåll

Kursen syftar till att skapa förutsättningar för den studerande att utveckla grundläggande kunskaper i att kommunicera genom bild och text i olika medier. Kursen syftar även till att skapa förutsättningar för den studerande att utveckla kunskaper via medieteorier och egna projekt, samt att genom analys och visualisering, förstå, planera och kritiskt granska texter i ett vidgat textbegrepp.

Kursen omfattar följande moment:
 
Moment 1 Medie- och kommunikationsteori 7,5 hp
Momentet ger förutsättningar för den studerande att utveckla en grundläggande förståelse för samtida kommunikations teorier, relevanta för kursens olika moment. Detta görs genom föreläsningar och textseminarier fördelade över hela kursen.
 
Moment 2 Fotografi och Digital bild A 7,5 hp
Momentet ger förutsättningar för den studerande att utveckla grundläggande kunskaper, förståelse och färdigheter i digitalt fotografi, bildbearbetning, ljussättning, bildgenrer och bildkommunikation.
 
Moment 3. Rörlig bild A 5 hp
Momentet ger förutsättningar för den studerande att utveckla grundläggande kunskaper, förståelse och färdigheter i berättande med rörlig bild, genrer och bildkommunikation.
 
Moment 4. Grafisk design A 10 hp
Momentet ger förutsättningar för den studerande att utveckla grundläggande kunskaper, förståelse och färdigheter i visuell kommunikation, designmetodik, färg, form och typografi.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 
Kunskap och förståelse
  • visa förståelse för visuell kommunikation ur ett historiskt och samtida perspektiv (moment 1, 2, 3 och 4)
  • visa kunskap om berättartekniker och genrer i olika medier (moment 1, 2, 3 och 4) 
 Färdighet och förmåga
  • visa färdighet och förmåga att planera och genomföra grafiska designprojekt i olika medier (moment 4)
  • kritiskt kunna analysera text i ett vidgat textbegrepp (moment 1 och 4)
  • visa färdighet i foto-, digtiala bildgestaltningar och bildbehandling (moment 2)
  • visa förmåga att analysera och tolka medielandskapet ur ett makt- och könsperspektiv (moment 1, 2, 3 och 4) 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • värdera såväl egna som andras projekt med utgångspunkt i medieteorier (moment 1 och 4)
  • förhålla sig till olika köns- och maktaspekter inom bildkommunikation, visuell kommunikation och mediaproduktion (moment 1, 2, 3 och 4)
  • visa på ett reflekterande och problematiserande förhållningssätt till media, bild, design och lärande byggt på vetenskaplig grund (moment 1, 2, 3 och 4)

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, individuellt arbete, grupparbeten och handledning. Undersökning och eller genomförande av olika projekt kan förekomma i olika närmiljöer eller bestå av uppdrag knutna till verksamheter eller projekt utanför universitetet. Under kursen arbetar de studerande kontinuerligt med att integrera praktiska och teoretiska frågeställningar. Vidare bedrivs problemorienterade temastudier för att undersöka och synliggöra olika medieringars specifika uttryck och möjligheter. Seminarier och laborativa moment är obligatoriska.

Examination

Examination sker i form av eget gestaltningsarbete och reflektioner, vilka redovisas både muntligt och skriftligt, samt genom aktivt deltagande i seminarier och workshops.
 
Utöver förväntade studieresultat läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid studentens förmåga att arbeta självständigt och utforskande där studenten formulerar och finner egna lösningar på problem. Därtill bedöms studentens redovisade förmåga till fördjupad analys med ett reflekterande och distanserat förhållningssätt. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs Väl godkänd på mer än hälften av kursens poäng.

Studerande som underkänts har rätt till förnyad examination. Den studerande har rätt att examineras två år efter förstagångsregistrering på kursen. Studerande som underkänts två gånger har rätt att hos humanistisk fakultet begära att annan lärare utses som examinator. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.