"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grammatik i det gröna, 7,5 hp

Engelskt namn: Grammar: the Basics

Denna kursplan gäller: 2024-05-06 och tillsvidare

Kurskod: 1LI094

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2024-02-02

Innehåll

I kursen behandlas grammatik som en del av människans språkkunskap. Kursen tar sin utgångspunkt i orden och går därifrån vidare till hur ord kombineras till större enheter som fraser och satser. I huvudsak behandlas svenska men jämförelser görs också med andra språk. Centrala grammatiska begrepp genomgås och tillämpas på språkliga exempel.

 

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

  • visa kunskap om grammatikens delområden och deras relation till varandra
  • definiera och använda grundläggande grammatisk och annan lingvistisk terminologi
  • visa grundläggande kunskap om hur språk kan uttrycka grammatisk betydelse på olika sätt

Färdighet och förmåga

  • använda grammatiska termer och andra lingvistiska begrepp för att beskriva och analysera språkliga exempel.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av inspelade föreläsningar samt övningar som utförs via lärplattform.

Examination

Examinationen sker genom individuella skriftliga uppgifter i form av fyra quiz som genomförs via lärplattform samt en frivillilg fördjupande analysuppgift. 

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Quiz bedöms med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Den frivillilga analysuppgiften bedöms med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Godkänd på samtliga quiz samt betyget Väl godkänd på den frivilliga uppgiften.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 19

Obligatorisk kurslitteratur

Andersson Lars-Gunnar
Språktypologi och språksläktskap
4. uppl. : Stockholm : Liber : 2001 : 95 s. :
ISBN: 91-47-05118-3 ; 224:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Dahl Östen
Grammatik.
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2003 : 127 s. :
ISBN: 91-44-01844-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kompletterande material och övningsmaterial tillkommer, tillhandahålls via lärplattformen

Referenslitteratur

Hultman Tor G.
Svenska Akademiens språklära
Norstedts : 2010 : 342 s. :
ISBN: 91-1-302950-9 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Ytterligare litteratur i anslutning till fördjupningsuppgift väljs av studenten.