"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grundläggande biokemi, 7,5 hp

Engelskt namn: Fundamental Biochemistry

Denna kursplan gäller: 2022-09-12 och tillsvidare

Kurskod: 5KE154

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-12-12

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-09-13

Innehåll

Kursen ger kunskap om proteiner och enzymers struktur och funktion liksom om cellens uppbyggnad. Kursen omfattar även nukleinsyrors uppbyggnad och molekylära mekanismer för överföring av genetisk information i cellen liksom en översikt av biotekniska tillämpningar. En laboration behandlar, karakterisering och analys av protein och är obligatoriskt. Laborationsrapport ska skrivas inlämnas och godkännas och är ett obligatoriskt moment. En web baserad uppgift om biomolekylers strukturer studeras ska genomföras och svaren skickas in för godkännande.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna: 

 • beskriva betydelsen av begreppen entalpi, entropi och Gibbs fria energi liksom sambandet mellan kemiska reaktioners jämviktsegenskaper och förändring i Gibbs fria energi
 • beskriva olika typer av cellers morfologi, organellers och cellkomponenternas funktion ur ett biokemiskt perspektiv
 • redogöra för aminosyrors kemiska egenskaper och deras struktur
 • redogöra för proteiners struktur och funktion liksom sambandet mellan struktur och funktion
 • använda molekylgrafik för enklare analyser av proteinstrukturerförklara enzymers funktion
 • beskriva struktur och egenskaper hos kvävebaser och nukleinsyror liksom diskutera samband mellan molekylers struktur och deras biologiska funktion
 • redogöra för informationsöverföringens tre processer; replikation av DNA, transkription (syntes av RNA) och translation (syntes av protein)
 • sammanställa och utvärdera erhållna experimentella resultat liksom redovisa erhållna resultat både skriftligt och muntligt.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 10 hp kemi.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad och bedrivs i form av självstudier med en laboration och en inlämningsuppgift som båda är obligatoriska moment i kursen.

Examination

Kursen examineras genom följande prov:

 • individuell skriftlig tentamen i slutet på kursen,
 • individuell skriftlig laborationsrapport som lämnas in efter genomförd laboration 
 • inlämning av svar på biologiska strukturer efter det webbaserade quiz genomförts

Den skriftliga tentamen bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). Kursens övriga prov bedöms med något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U).

Betyg på kursen beslutas först när samtliga prov är bedömda. Kursen betygsätts med något av betygen väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För betyget godkänt (G) krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G). För betyget väl godkänt (VG) krävs därutöver att den skriftliga tentamen bedömts med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på momentets samtliga prov.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-2368-18). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ska ställas till prefekten vid kemiska institutionen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslut ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.