"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grundläggande humanfysiologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Fundamentals of Human Physiology

Denna kursplan gäller: 2024-03-04 och tillsvidare

Kurskod: 3ID102

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2019-10-16

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen (PRAFI), 2024-03-06

Innehåll

Kursen innehåller grunderna i människans fysiologi och inbegriper människokroppens uppbyggnad och funktion, från cell, vävnad, organ och organsystem till integrativ samverkan. Ett genomgående tema är kroppens funktion i relation till ålder och kön. Enklare fysiologiska mätningar samt agerande vid akuta besvär (t.ex. hjärt- och lungräddning) ingår.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna:  
1. På grundläggande nivå beskriva cellers, vävnaders, organs och organsystems anatomi, funktion och reglering
2. Redogöra för människokroppens grundläggande biokemiska och cellbiologiska funktioner
3. Beskriva fysiologiska funktioner relaterade till kön och ålder

Färdigheter och förmåga 
Studenten ska kunna: 
4. Använda grundläggande kliniska tester för respiratorisk och kardiovaskulär funktion
5. Teoretiskt beskriva och praktiskt utföra hjärt- och lungräddning (HLR)
6. Bidra till samverkan/förståelse för liknande ämnesområden mellan olika utbildningsprogram vid medicinska fakulteten

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer i idrottsmiljöer inklusive UMEX-labbet samt seminarier och gruppövningar. I kursen ingår praktiska uppgifter som inkluderar fysisk kontakt med testpersoner. Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen.

Examination


Kursmål 1-3 prövas individuellt via skriftlig salstentamen och bedöms som Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd
Kursmål 4 prövas i grupp med individuell bedömning via praktiskt prov och bedöms som Godkänd eller Underkänd
Kursmål 5 prövas i grupp med individuell bedömning genom muntligt och praktiskt prov och bedöms som Godkänd eller Underkänd
Kursmål 6 prövas individuellt via inlämnad skriftlig uppgift och bedöms som Godkänd eller Underkänd.

För att erhålla betyget Godkänd krävs betyget minst Godkänd på alla delar. För betyget Väl godkänd krävs Väl godkänd på skriftlig salstentamen.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination, och som har erhållit ett beslut om rätt till stöd från samordnare för studenter med funktionsnedsättning vid Studentcentrum, ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.   

Alla obligatoriska uppgifter utgör bedömingsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda med minst godkänt resultat.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos studierektor begära annan examinator. I övrigt hänivsas till utbildningsplanen för programmet.

 

 

 

Övriga föreskrifter

Om kursen har upphört att gälla eller kursplanen gennomgått större förändringar garanteras prov/förnyat prov baserat på samma kursplan som ordinarie tentamen under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 10

Fysiologi
Lännergren Jan, Westerblad Håkan, Ulfendahl Mats, Lundeberg Thomas
Sjätte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 397 sidor :
ISBN: 978-91-44-11485-9
Se Umeå UB:s söktjänst