"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grundläggande Idrottspsykologi och Tränarskap, 7,5 hp

Engelskt namn: Basic Sport Psychology and Coaching

Denna kursplan gäller: 2021-08-23 och tillsvidare

Kurskod: 2PS275

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2020-03-11

Reviderad av: Prefekten, 2021-06-03

Innehåll

Kursen ger inledningsvis en bred och orienterande introduktion till begreppet tränarskap såväl som tränarens olika roller, funktioner och karriärvägar. Kursen ger sedan en introduktion till grundläggande psykologiska och idrottspsykologiska teoribildningar främst inom kognition, utveckling och inlärning med bäring på tränarrollen. Vidare berörs begreppen metakognition och reflekterande praktik och deras betydelse för beslutsfattande och utveckling i ett tränarperspektiv.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
- Visa grundläggande kunskap om begreppet tränarskap och tränarens olika roller,  funktioner och karriärvägar.
- Visa grundläggande kunskap om psykologiska och idrottspsykologiska teorier och perspektiv inom prestation och prestationsutveckling, relevanta för tränaren och tränarskapet.
- Visa grundläggande kunskap för metakognition och reflekterande praktik och deras betydelse för beslutsfattande och utveckling i ett tränarperspektiv.

Färdighet och förmåga
- Visa grundläggande förmåga att förstå centrala frågor inom det idrottspsykologiska området utifrån ett intersektionellt perspektiv.
- Visa grundläggande förmåga att förstå olika psykologiska och idrottspsykologiska teorier och perspektiv i relation till tränarskap i praktiken.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Visa förmåga att kritiskt reflektera kring hur psykologiska och idrottspsykologiska teorier tillämpas och kan tillämpas som tränare.
- Visa förmåga att kritiska reflektera kring sin egen syn på tränarskap in relation till kursens innehåll.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen kan ges på svenska och/eller engelska. Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Seminarier och gruppövningar kan där så anges vara examinerande.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Kursen examineras genom muntlig individuell examination i form av gruppseminarier, muntlig gruppexamination genom gruppseminarier, genomförande av observationsuppgift och datainsamling, samt genom skriftlig individuell hemtentamen.

Studenter som ej uppnår godkänt betyg på gruppuppgifter ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Kompletteringen ska äga rum tidigast inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.

Vid ej godkänt betyg på individuell hemtentamed erbjuds möjlighet till omprov, och ska äga rum tidigast inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination

Frånvaro vid seminarier/gruppövningar kompletteras genom deltagande i uppsamlingsseminarium. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan de istället ersättas med likvärdig uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare kontakta studierektor. Studierektor ska skyndsamt fatta beslut om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska och examinerande moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd, Väl godkänd, eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 34

PDF-böcker

Böckerna behöver inte köpas utan tillhandahålls vid kursstart.

Davis Paul A.
The psychology of effective coaching and management
Hauppauge, New York : Nova Science Publishers, Inc. : [2016] : vi, 444 pages :
ISBN: 9781634837873
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Routledge companion to sport and exercise psychology : global perspectives and fundamental concepts
Papaioannou Athanasios G., Hackfort Dieter.
New York : Routledge : [2014] : 1002 :
ISBN: 9781848721289
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Handbook of sport psychology
Tenenbaum Gershon, Eklund Robert C.
Fourth edition. : 2020 : 2 volumes (1333 pages) :
ISBN: 9781119568070
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.