Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grundläggande klinisk bedömning och behandling för Psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 18 hp

Engelskt namn: Basic clinical assessment and treatment for the Masters Programme in Sports Psychology

Denna kursplan gäller: 2019-03-04 och tillsvidare

Kurskod: 2PS165

Högskolepoäng: 18

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2017-03-28

Reviderad av: Prefekten, 2019-03-01

Innehåll

Kursen skall ge grundläggande kunskaper och färdigheter i diagnostik, psykoterapeutiska teorier och metoder. Kursen skall spegla psykoterapeutisk metod enligt psykodynamiskt och kognitivt beteendeinriktat synsätt. Kursen är indelad i två moment.
 
Moment 1: Grundläggande klinisk bedömning (6 hp).
Momentet ger en översikt av bedömning inom psykologisk behandling. Dessutom ger momentet en genomgång av metoder för bedömning samt träning i att genomföra och sammanställa diagnostik utifrån fall. Därtill innehåller kursen vetenskapsteoretiska utgångspunkter för bedömning.

Moment 2: Teoretiska grunder i psykologisk behandling inklusive psykoterapi (12 hp).

Momentet innehåller två inriktningar inom psykoterapeutisk metodik a. kognitiv beteendeterapeutisk metod och teori (6 hp) och b. psykodynamisk psykoterapeutisk metod och teori (6 hp). Momentet bygger på de kunskaper om teoribildningar inom personlighets- och utvecklingspsykologin som erhållits tidigare på psykologprogrammet.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Efter moment 1: Grundläggande klinisk bedömning
Kunskap och förståelse
• Visa kunskap och förståelse inom områdena diagnostik, differentialdiagnostik och diagnosklassificeringssystem avseende utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser och psykisk ohälsa hos vuxna.
• Visa kunskap och förståelse för de problem som är förknippade med diagnosklassificeringssystem.
• Visa grundläggande kunskaper kring läkemedelslära kopplad till utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser och psykisk ohälsa hos vuxna

Färdighet och förmåga
• Visa förmåga att självständigt kunna diskutera och tillämpa diagnostik på fall.
• Visa förmåga till att genomföra en klinisk bedömning, samt sammanställa bedömningen och återge den.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Visa förmåga till att diskutera och kritiskt reflektera kring frågor rörande psykiska problem och funktionsavvikelser utifrån vetenskapsteori, etik och kritiska perspektiv om makt.Efter moment 2: Teoretiska grunder i psykologisk behandling inklusive psykoterapi
Kunskap och förståelse
• Visa grundläggande kunskap och förståelse för kognitiv beteende terapi och psykodynamisk terapi avseende vuxna individuella terapier.
• Visa kunskap och förståelse för hur de studerade teorierna är kopplade till diagnostik.
• Visa kunskap och förståelse för kopplingen mellan psykoterapeutisk teori och metod.
• Visa kunskap och förståelse för terapeutiskt förhållningssätt i relation till de studerande metoderna.

Färdighet och förmåga
• Visa förmåga till att i viss mån tillämpa teoretiska kunskaper på kliniska fallbeskrivningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Visa förmåga till att diskutera och kritiskt reflektera kring frågor rörande kritiska perspektiv om makt vid användning av psykoterapimetod.

Behörighetskrav

För att delta i kursen krävs att man är antagen till psykologprogrammet med inriktning mot idrott. Kursen läses i den kronologiska ordning den ges på programmet.

Avklarade kurs på termin 3 & 4:
Barn och unga i ett kliniskt och pedagogiskt perspektiv 12 hp,
Juridik 6 hp,
Samtalsmetodik 4 hp,
Eller motsvarande.

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Kursen är en campuskurs. Undervisningsformer kommer att vara föreläsningar, rollspel, grupparbeten och seminarium.
 
 
Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.

Examination

Moment 1
Formerna för att examinera studenternas kunskaper sker genom muntliga redovisningar både enskilt och i grupp, videoinspelat rollspel, skriftliga obligatoriska uppgifter både enskilt och i grupp, samt salstentamen.

Moment 2
Formerna för att examinera studenternas kunskaper sker genom muntliga och skriftliga redovisningar både enskilt och i grupp samt genom videoinspelat rollspel och salstentamen.
 
Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.
 
Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 1

  Moment 1

  Herlofson Jörgen
  Mini-D 5 : diagnostiska kriterier enligt DSM-5
  Stockholm : Pilgrim Press : 2014 : 374 s. :
  ISBN: 9789198007916
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Psykiatri
  Herlofson Jörgen, Ekselius Lisa, Lundin Anders, Mårtensson Björn, Åsberg Marie
  Upplaga 2:1 : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 879 sidor :
  ISBN: 978-91-44-09497-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2 - KBT

  Öst Lars-Göran
  KBT inom psykiatrin
  2., rev. och utök. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2013 : 424 s. :
  ISBN: 9789127135604
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Obs! Endast kap 3. Läggs ut på Cambro

  Kåver Anna
  KBT i utveckling : en grundbok i kognitiv beteendeterapi
  2., uppdaterade utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 382 s. :
  ISBN: 9789127147447
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterapi
  Ramnerö Jonas, Törneke Niklas
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : 2020 : 288 sidor :
  ISBN: 9789144136639
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  12 verktyg i KBT : från teori till färdighet
  Linton Steven James, Flink Ida
  Andra utgåvan : Natur & Kultur : 2021 : 327 sidor :
  ISBN: 9789127824546
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2 - PDT

  Bergsten Katja
  Affektfokuserad psykodynamisk terapi : teori, empiri och praktik
  1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2015 : 214 s. :
  ISBN: 978-91-27-13558-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Handbook of psychodynamic approaches to psychopathology
  Luyten Patrick, Mayes Linda C., Fonagy Peter, Target Mary, Blatt Sidney J.
  New York : The Guilford Press : [2015] : 1 onlineresurs (594 sidor) :
  ISBN: 9781462522064
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Finns som e-bok. Läsanvisningar ges av momentansvarig.

  McWilliams Nancy.
  Psychoanalytic diagnosis : understanding personality structure in the clinical process
  2. ed. : New York : Guilford : c2011. : xxi, 426 s. :
  ISBN: 1-60918-494-7 ¹40.95
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Del 1, kap 1-6

  Below Camilla von
  Anknytning i psykoterapi
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & kultur : [2020] : 336 sidor :
  ISBN: 9789127826892
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet

 • Giltig från: 2020 vecka 34

  Moment 1

  Herlofson Jörgen
  Mini-D 5 : diagnostiska kriterier enligt DSM-5
  Stockholm : Pilgrim Press : 2014 : 374 s. :
  ISBN: 9789198007916
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Psykiatri
  Herlofson Jörgen, Ekselius Lisa, Lundin Anders, Mårtensson Björn, Åsberg Marie
  Upplaga 2:1 : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 879 sidor :
  ISBN: 978-91-44-09497-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2 - KBT

  12 verktyg i KBT : från teori till färdighet
  Linton Steven James, Flink Ida
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2011 : 390 s. :
  ISBN: 978-91-27-12112-6 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Öst Lars-Göran
  KBT inom psykiatrin
  2., rev. och utök. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2013 : 424 s. :
  ISBN: 9789127135604
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Obs! Endast kap 3. Läggs ut på Cambro

  Kåver Anna
  KBT i utveckling : en grundbok i kognitiv beteendeterapi
  2., uppdaterade utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 382 s. :
  ISBN: 9789127147447
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterapi
  Ramnerö Jonas, Törneke Niklas
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : 2020 : 288 sidor :
  ISBN: 9789144136639
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2 - PDT

  Bergsten Katja
  Affektfokuserad psykodynamisk terapi : teori, empiri och praktik
  1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2015 : 214 s. :
  ISBN: 978-91-27-13558-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Yalom Irvin D.
  Terapins gåva
  3. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 315 s. :
  ISBN: 9789127129528
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Handbook of psychodynamic approaches to psychopathology
  Luyten Patrick, Mayes Linda C., Fonagy Peter, Target Mary, Blatt Sidney J.
  New York : The Guilford Press : [2015] : 1 onlineresurs (594 sidor) :
  ISBN: 9781462522064
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Finns som e-bok. Läsanvisningar ges av momentansvarig.

  McWilliams Nancy
  Psychoanalytic Diagnosis. [Elektronisk resurs] : Understanding Personality Structure in the Clinical Process
  Guilford Press : 2011 : Online resource (450 p.) :
  ISBN: 9781609184971
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Del 1, kap 1-6

  Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet

 • Giltig från: 2020 vecka 2

  Moment 1

  Herlofson Jörgen
  Mini-D 5 : diagnostiska kriterier enligt DSM-5
  Stockholm : Pilgrim Press : 2014 : 374 s. :
  ISBN: 9789198007916
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Psykiatri
  Herlofson Jörgen, Ekselius Lisa, Lundin Anders, Mårtensson Björn, Åsberg Marie
  Upplaga 2:1 : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 879 sidor :
  ISBN: 978-91-44-09497-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2 - KBT

  12 verktyg i KBT : från teori till färdighet
  Linton Steven James, Flink Ida
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2011 : 390 s. :
  ISBN: 978-91-27-12112-6 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterapi
  Ramnerö Jonas, Törneke Niklas
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 232 s. :
  ISBN: 978-91-44-07959-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  An introduction to cognitive behaviour therapy : skills and applications
  Westbrook David., Kennerley Helen., Kirk Joan.
  2nd ed. : London : SAGE : 2011. : 435 p. :
  ISBN: 978-1-84860-686-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Öst Lars-Göran
  KBT inom psykiatrin
  2., rev. och utök. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2013 : 424 s. :
  ISBN: 9789127135604
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Obs! Endast kap 3. Läggs ut på Cambro

  Moment 2 - PDT

  Bergsten Katja
  Affektfokuserad psykodynamisk terapi : teori, empiri och praktik
  1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2015 : 214 s. :
  ISBN: 978-91-27-13558-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mentaliseringsbaserad terapi : manual och bedömningsskala
  Karterud Sigmund, Bateman Anthony, Zetterström Gun
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 137 s. :
  ISBN: 9789147100354
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Yalom Irvin D.
  Terapins gåva
  3. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 315 s. :
  ISBN: 9789127129528
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Handbook of psychodynamic approaches to psychopathology
  Luyten Patrick, Mayes Linda C., Fonagy Peter, Target Mary, Blatt Sidney J.
  New York : The Guilford Press : [2015] : xiii, 578 pages :
  ISBN: 9781462522026
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet

 • Giltig från: 2019 vecka 10

  Moment 1

  Herlofson Jörgen
  Mini-D 5 : diagnostiska kriterier enligt DSM-5
  Stockholm : Pilgrim Press : 2014 : 374 s. :
  ISBN: 9789198007916
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Psykiatri
  Herlofson Jörgen, Ekselius Lisa, Lundin Anders, Mårtensson Björn, Åsberg Marie
  Upplaga 2:1 : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 879 sidor :
  ISBN: 978-91-44-09497-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2 - KBT

  12 verktyg i KBT : från teori till färdighet
  Linton Steven James, Flink Ida
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2011 : 390 s. :
  ISBN: 978-91-27-12112-6 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterapi
  Ramnerö Jonas, Törneke Niklas
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 232 s. :
  ISBN: 978-91-44-07959-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  An introduction to cognitive behaviour therapy : skills and applications
  Westbrook David., Kennerley Helen., Kirk Joan.
  2nd ed. : London : SAGE : 2011. : 435 p. :
  ISBN: 978-1-84860-686-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Öst Lars-Göran
  KBT inom psykiatrin
  2., rev. och utök. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2013 : 424 s. :
  ISBN: 9789127135604
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2 - PDT

  McWilliams Nancy.
  Psychoanalytic diagnosis : understanding personality structure in the clinical process
  2. ed. : New York : Guilford : c2011. : xxi, 426 s. :
  ISBN: 1-60918-494-7 ¹40.95
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bergsten Katja
  Affektfokuserad psykodynamisk terapi : teori, empiri och praktik
  1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2015 : 214 s. :
  ISBN: 978-91-27-13558-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mentaliseringsbaserad terapi : manual och bedömningsskala
  Karterud Sigmund, Bateman Anthony, Zetterström Gun
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 137 s. :
  ISBN: 9789147100354
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Yalom Irvin D.
  Terapins gåva
  3. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 315 s. :
  ISBN: 9789127129528
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet