Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv, 7,5 hp

Engelskt namn: Leisure-time Centre Perspectives on group Processes and Collaboration

Denna kursplan gäller: 2020-08-03 och tillsvidare

Kurskod: 6PE111

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2011-06-16

Reviderad av: Prefekten, 2020-02-12

Innehåll

Med stöd av fritidshemspedagogisk forskning studeras teorier om grupprocesser och relationer. Fokus läggs på ledarskapets betydelse för gruppers utveckling inom fritidshemmet. Hur barn utvecklar relationer och fritidshemmets uppgift att förstå och stödja barns relationsskapande behandlas. Pedagogers förhållningssätt och strategier i förhållande till konfliktsituationer bland flickor och pojkar studeras och övas med stöd av samtalsmetodik. Inom kursens ram behandlas hur estetiska läroprocesser som bild, musik, drama, dans och rörelse kan omsättas i fritidshemmets pedagogiska verksamhet. Faktorer av betydelse för fritidshemmets samverkan med föräldrar, förskola, förskoleklass och skola behandlas också.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • ur ett fritidshemspedagogiskt perspektiv redogöra för teorier om gruppers utveckling och barns förmåga att skapa relationer
 • beskriva, diskutera och analysera och diskutera olika strategier vid konflikthantering
Färdighet och förmåga
 • tillämpa färdigheter i estetiska läroprocesser lämpliga för fritidshemmens verksamhet
 • beskriva och diskutera faktorer av betydelse för fritidshemmets samverkan med föräldrar, förskoleklass och skola
 • med stöd av fritidshemspedagogisk forskning analysera och problematisera ledarskap och ledarskapets betydelse för gruppers utveckling

Behörighetskrav

Grundlärare som profession (UK) 6 hp. Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp. Barnet, omvärlden och fritidshemmets uppdrag 15 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, fallstudier och workshops där kursinnehållet tillämpas i varierade former.
Syftet med undervisningen är att förbereda för fritidslärarens yrkespratik.

Examination

Examinationer sker individuellt och i grupp via muntliga seminarier och workshops samt två individuella skriftliga hemtentamen.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) och eller underkänd (U).

För betyget godkänd (G) krävs att samtliga examinationer bedömts med resultatet godkänd (G). För betyget väl godkänd (VG) krävs dessutom att de skriftliga hemtentamen bedöms med resultatet väl godkänd (VG).

Den som erhållit betyget godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgången examination samt ett förnyat examinationstillfälle för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa examinationstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.
 
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
 
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie tillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 31

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Andishmand Catarina
  Fritidshem eller servicehem? : en etnografisk studie av fritidshem i tre socioekonomiskt skilda områden
  Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis : 2017 : 257 s. :
  ISBN: 9789173469272
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Sid 212-219. Utdrag kommer finnas tillgängligt på lärplattformen

  Aspelin Jonas
  Lärares relationskompetens : Begreppsdiskussion med stöd i Martin Bubers begrepp ”det sociala” och ”det mellanmänskliga”
  Ingår i:
  Utbildning och demokrati
  Uppsala : Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet : 1992- : 23 : sid. 49-64 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Artikeln kommer att finnas tillgänglig på kurssajten

  Aspelin Jonas
  Lärares relationskompetens : vad är det? : hur kan den utvecklas?
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 157 sidor :
  ISBN: 9789147129065
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dahl Marianne
  Barns sociala liv på fritidshemmet. : En studie om praktikgemenskaper och alliansbildning i egenstyrda aktiviteter
  Göteborgs universitet : GUPEA : 2011 : 154 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Dahl Marianne
  Fritidspedagogers handlingsrepertoar : pedagogiskt arbete med barns olika relationer
  Växjö : Linnaeus University Press : 2014 : 176 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-37634
  ISBN: 9789187925221
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Philgren Ann S
  Fritidshemmet
  Lund Studentlitteratur : 2011 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid 65-92 Fröman, Hans & Johansson, Per Olof (2011). Lagarbete och dess utveckling

  Konflikthantering i professionellt lärarskap
  Friberg Birgitta, Hakvoort Ilse
  Fjärde upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 293 sidor :
  ISBN: 9789151102771
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap.2-3 om konflikthanteringsmetoderna; NVC, MmE och Medling. (Kap 5-7 referenslitteratur) Utgåvan från 2011 fungerar också

  Hakvoort Ilse
  Bara bråk? Bygg en pyramid
  Pedagogiska magasinet, nr 4, s. 40-45. : 2008 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tema: Konflikt, passion och kollision. (s 40-45). http://www.lararnasnyheter.se/page/teman-fran-pedagogiska-magasinet Artikeln kommer att finns på lärplattformen.

  Ihrskog Maud
  Kompisar och kamrater: barns och ungas villkor för relationsskapande i vardagen
  Växjö universitet : 2006 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Jensén Mikael
  Barn, konflikter och konflikthantering
  Ingår i:
  Barns livsvillkor
  Lund : Studentlitteratur : 2013 : 216 s. : sid. 173-192 :
  Obligatorisk

  Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken
  Klerfelt Anna, Qvarsell Birgitta
  1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2012 : 221 s. :
  ISBN: 978-91-40-67784-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar: kapitel 5, 6, 7, 10 och 11

  Sociala relationer i fritidshem
  Lago Lina, Elvstrand Helene
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : [2021] : 328 sidor :
  ISBN: 9789127825376
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindqvist Anna
  Dans i skolan [Elektronisk resurs] : om genus, kropp och uttryck
  Umeå : Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet : 2010 : 165 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-32496
  ISBN: 9789172649682
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läs: sid 19-36

  Pramling Samuelsson Ingrid
  Konsten att lära barn estetik : en utvecklingspedagogisk studie av barns kunnande inom musik, poesi och dans
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 160 s. :
  ISBN: 9789144108124
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pihlgren Ann S.
  Föräldrasamverkan : att bygga tillit
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 240 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11149-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ursberg Maria
  Det möjliga mötet : en studie av fritidspedagogers förhållningssätt i samspel med barngrupper inom skolbarnsomsorgen.
  Stockholm : Almqvist&Wiksell International, 1996 ; (Malmö : ems) : [8], 259 s. :
  ISBN: 91-22-01710-0
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Sid 177-230. Utdrag kommer att finnas tillgängligt på lärplattformen.

  Wrethander Bliding Marie
  Inneslutning och uteslutning : barns relationsarbete i skolan
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 207 sidor :
  ISBN: 978-91-44-10789-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rohlin Malin
  Meningsskapande fritidshem : studio som arena för multimodalt lärande
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 155 s. :
  ISBN: 9789144083278
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 1-4. Referenslitteratur.

  Styrdokument *Artiklar om ca: 100 sidor tillkommer

 • Giltig från: 2020 vecka 7

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Aspelin Jonas
  Lärares relationskompetens : vad är det? : hur kan den utvecklas?
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 157 sidor :
  ISBN: 9789147129065
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barns livsvillkor : i mötet med skola och fritidshem
  Fjällhed Anders, Jensen Mikael
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 216 s. :
  ISBN: 9789144090924
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Sid 173-192 "Barn, konflikter och konflikthantering" av Jensen

  Dahl Marianne
  Barns sociala liv på fritidshemmet. : En studie om praktikgemenskaper och alliansbildning i egenstyrda aktiviteter
  Göteborgs universitet : GUPEA : 2011 : 154 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Pihlgren Ann S.
  Föräldrasamverkan : att bygga tillit
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 240 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11149-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ihrskog Maud
  Kompisar och kamrater: barns och ungas villkor för relationsskapande i vardagen
  Växjö universitet : 2006 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Dramabok
  Hägglund Kent, Fredin Kirsten
  3. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 157 s. :
  ISBN: 9789147099955
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken
  Klerfelt Anna, Qvarsell Birgitta
  1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2012 : 221 s. :
  ISBN: 978-91-40-67784-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar: kapitel 5, 6, 7, 10 och 11

  Lindqvist Anna
  Dans i skolan [Elektronisk resurs] : om genus, kropp och uttryck
  Umeå : Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet : 2010 : 165 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-32496
  ISBN: 9789172649682
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Sid 19-36

  Maskulinitet på schemat - pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola
  Nordberg Marie, Saar Tomas
  Liber : 2008 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid 170-188 ("Skapandets ramar - könskonstruktioner och överskridanden i skolans musik- och bildundervisning") av Saar

  Philgren Ann S
  Fritidshemmet
  Lund Studentlitteratur : 2011 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid 65-92 ("Lagarbetet och dess utveckling" av Fröman & Johansson)

  Pramling Samuelsson Ingrid
  Konsten att lära barn estetik : en utvecklingspedagogisk studie av barns kunnande inom musik, poesi och dans
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 160 s. :
  ISBN: 9789144108124
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ursberg Maria
  Det möjliga mötet : en studie av fritidspedagogers förhållningssätt i samspel med barngrupper inom skolbarnsomsorgen.
  Stockholm : Almqvist&Wiksell International, 1996 ; (Malmö : ems) : [8], 259 s. :
  ISBN: 91-22-01710-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar om ca: 100 sidor tillkommer