Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv, 7,5 hp

Engelskt namn: Leisure-time Centre Perspectives on group Processes and Collaboration

Denna kursplan gäller: 2020-08-03 och tillsvidare

Kurskod: 6PE111

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2011-06-16

Reviderad av: Prefekten, 2020-02-12

Innehåll

Med stöd av fritidshemspedagogisk forskning studeras teorier om grupprocesser och relationer. Fokus läggs på ledarskapets betydelse för gruppers utveckling inom fritidshemmet. Hur barn utvecklar relationer och fritidshemmets uppgift att förstå och stödja barns relationsskapande behandlas. Pedagogers förhållningssätt och strategier i förhållande till konfliktsituationer bland flickor och pojkar studeras och övas med stöd av samtalsmetodik. Inom kursens ram behandlas hur estetiska läroprocesser som bild, musik, drama, dans och rörelse kan omsättas i fritidshemmets pedagogiska verksamhet. Faktorer av betydelse för fritidshemmets samverkan med föräldrar, förskola, förskoleklass och skola behandlas också.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • ur ett fritidshemspedagogiskt perspektiv redogöra för teorier om gruppers utveckling och barns förmåga att skapa relationer
  • beskriva, diskutera och analysera och diskutera olika strategier vid konflikthantering
Färdighet och förmåga
  • tillämpa färdigheter i estetiska läroprocesser lämpliga för fritidshemmens verksamhet
  • beskriva och diskutera faktorer av betydelse för fritidshemmets samverkan med föräldrar, förskoleklass och skola
  • med stöd av fritidshemspedagogisk forskning analysera och problematisera ledarskap och ledarskapets betydelse för gruppers utveckling

Behörighetskrav

Grundlärare som profession (UK) 6 hp. Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp. Barnet, omvärlden och fritidshemmets uppdrag 15 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, fallstudier och workshops där kursinnehållet tillämpas i varierade former.
Syftet med undervisningen är att förbereda för fritidslärarens yrkespratik.

Examination

Examinationer sker individuellt och i grupp via muntliga seminarier och workshops samt två individuella skriftliga hemtentamen.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) och eller underkänd (U).

För betyget godkänd (G) krävs att samtliga examinationer bedömts med resultatet godkänd (G). För betyget väl godkänd (VG) krävs dessutom att de skriftliga hemtentamen bedöms med resultatet väl godkänd (VG).

Den som erhållit betyget godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgången examination samt ett förnyat examinationstillfälle för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa examinationstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.
 
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
 
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie tillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 7

Rekommenderad kurslitteratur

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

Aspelin Jonas
Lärares relationskompetens : vad är det? : hur kan den utvecklas?
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 157 sidor :
ISBN: 9789147129065
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Barns livsvillkor : i mötet med skola och fritidshem
Fjällhed Anders, Jensen Mikael
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 216 s. :
ISBN: 9789144090924
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Sid 173-192 "Barn, konflikter och konflikthantering" av Jensen

Dahl Marianne
Barns sociala liv på fritidshemmet. : En studie om praktikgemenskaper och alliansbildning i egenstyrda aktiviteter
Göteborgs universitet : GUPEA : 2011 : 154 s. :
Fulltext
Obligatorisk

Pihlgren Ann S.
Föräldrasamverkan : att bygga tillit
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 240 sidor :
ISBN: 978-91-44-11149-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Ihrskog Maud
Kompisar och kamrater: barns och ungas villkor för relationsskapande i vardagen
Växjö universitet : 2006 :
Fulltext
Obligatorisk

Dramabok
Hägglund Kent, Fredin Kirsten
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 157 s. :
ISBN: 9789147099955
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken
Klerfelt Anna, Qvarsell Birgitta
1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2012 : 221 s. :
ISBN: 978-91-40-67784-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar: kapitel 5, 6, 7, 10 och 11

Lindqvist Anna
Dans i skolan [Elektronisk resurs] : om genus, kropp och uttryck
Umeå : Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet : 2010 : 165 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-32496
ISBN: 9789172649682
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Sid 19-36

Maskulinitet på schemat - pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola
Nordberg Marie, Saar Tomas
Liber : 2008 :
Obligatorisk
Läsanvisning: sid 170-188 ("Skapandets ramar - könskonstruktioner och överskridanden i skolans musik- och bildundervisning") av Saar

Philgren Ann S
Fritidshemmet
Lund Studentlitteratur : 2011 :
Obligatorisk
Läsanvisning: sid 65-92 ("Lagarbetet och dess utveckling" av Fröman & Johansson)

Pramling Samuelsson Ingrid
Konsten att lära barn estetik : en utvecklingspedagogisk studie av barns kunnande inom musik, poesi och dans
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 160 s. :
ISBN: 9789144108124
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Ursberg Maria
Det möjliga mötet : en studie av fritidspedagogers förhållningssätt i samspel med barngrupper inom skolbarnsomsorgen.
Stockholm : Almqvist&Wiksell International, 1996 ; (Malmö : ems) : [8], 259 s. :
ISBN: 91-22-01710-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Artiklar om ca: 100 sidor tillkommer