"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Gruppsykologi i teori och praktik för psykologprogrammet, 8 hp

Engelskt namn: Group psychology in theory and practice for the Study Programme for University Diploma in Psychology

Denna kursplan gäller: 2019-03-04 och tillsvidare

Kurskod: 2PS177

Högskolepoäng: 8

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2017-11-20

Reviderad av: Prefekten, 2019-03-01

Innehåll


Kursens syfte är att studenterna ska tillägna sig fördjupade kunskaper om grupper på både teoretiskt och tillämpad nivå, applicerbar inom olika områden t ex idrott och hälsa, kliniska sammanhang och organisationer. Inledningsvis får studenterna arbeta med teoretiska inslag, både utifrån tidigare kompetens och i relation till olika problemställningar och sammanhang. Kursen fokuserar sedan huvudsakligen på olika salutogena och patogena processer i grupper, metoder för utredning och bedömning, rekommendationer för interventioner samt olika forskningsperspektiv inom området gruppsykologi. Studenterna kommer till stor del vara inblandade i praktiska grupputvecklande moment, där det pedagogiska upplägget utgår från PBL (Problembaserat lärande) perspektiv.

 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:

Kunskap och förståelse

 • Visa fördjupad förståelse för teorier om team och grupper, speciellt gruppers livscykler och roller i grupper.
 • Förstå orsaker till grupprelaterade konflikter och faktorer som bidrar till gruppers framgång eller misslyckande
 • Förstå möjligheter och problem som självstyrande grupper ställs inför
 • Förstå de osynliga skeenden och processer som finns och som påverkar arbetet i grupper.
 • Förstå hur olika normer och kommunikationsmönster kan underlätta respektive försvåra för en grupp att samarbeta kring den primära uppgiften
 • Ha förståelse för sin egen påverkan på gruppens utveckling/beteende, samt hur gruppen påverkar individens utveckling/beteende.
 • Ha en förståelse för generaliserbarheten av gruppsykologiska processer på grupper i andra kontexter.

Färdighet och förmåga

 • Visa förmåga att kunna diskutera och reflektera över hur den egna individen påverkat basgruppens utveckling/beteende.
 • Visa förmåga att kunna diskutera och reflektera över hur basgruppen påverkat den egna individuella utvecklingen/beteendet.
 • Visa färdighet i att kunna belysa viktiga grupprocesser från den egna basgruppen samt hur dessa påverkat gruppens utveckling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Reflektera kritiskt kring frågor om grupper i relation till vetenskaplighet och makt.
 • Reflektera kritiskt kring processer/skeenden i grupper från ett icke-värderande perspektiv.

 

 

Behörighetskrav

För att delta i kursen krävs att man är antagen till psykologprogrammet. Kursen läses i den kronologiska ordning den ges på programmet.

Avklarade kurs på termin 1:
Social- och gruppsykologi 7,5 hp,
Eller motsvarande.

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Kursen sker på campus och undervisningsformerna består av lärarledda föreläsningar och seminarier/gruppövningar. Undervisningen utgår från ett PBL-upplägg, där stor vikt läggs vid närvaro vid grupparbetet, då stor del av examinationen bygger på erfarenheter från den egna basgruppen. Läroplattformen Cambro används för att distribuera information och seminarieuppgifter.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska

 

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig salstentamen, individuella skriftliga uppgifter, samt gruppredovisning och diskussioner vid examinerande seminarier och handledning.
Om studenten är frånvarande eller underkänd, vid något obligatoriskt moment (handlednings- eller seminarietillfälle), vid mer än två tillfällen, oavsett orsak, så leder det till ett underkännande. Studenten får då examineras nästa gång kursen ges.

Det som prövas i handlednings- och seminarietillfällena är förutom närvaro, att den studerande är aktiv och bidrar med sina tankar, upplevelser och reflektioner. Den enskilda studenten ska reflektera och bidra på ett sådant sätt att handledaren/seminarieledaren kan säkerställa att den enskilda studenten praktiskt visar att denne tillgodogjort sig kunskaper i enlighet med vad som tas upp under förväntade studieresultat.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen sätts när de skriftliga proven är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

 

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 1

  Teamet : utveckling, effektivitet och förändring i grupper
  Sjøvold Endre, Andersson Sten
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 284 s. :
  ISBN: 978-91-47-08737-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Granström Kjell
  Dynamik i arbetsgrupper : om grupprocesser på arbetet
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 197 s. :
  ISBN: 91-44-00852-X
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Handbok för grupparbete : att skapa fungerande grupparbeten i undervisning
  Granström Kjell, Hammar Chiriac Eva, Hempel Anders
  2., [kompletterade och aktualiserade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 226 s. :
  ISBN: 978-91-44-01751-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Svedberg Lars
  Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap
  4., [bearb., uppdaterade och kompletterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 428 s. :
  ISBN: 978-91-44-01983-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wheelan Susan A.
  Att skapa effektiva team : en handledning för ledning och medlemmar
  Tredje upplagan, reviderad : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 192 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11919-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kommer även att tillkomma viss litteratur i form av artiklar.

 • Giltig från: 2019 vecka 10

  Rekommenderad litteratur

  Teamet : utveckling, effektivitet och förändring i grupper
  Sjøvold Endre, Andersson Sten
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 284 s. :
  ISBN: 978-91-47-08737-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Granström Kjell
  Dynamik i arbetsgrupper : om grupprocesser på arbetet
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 197 s. :
  ISBN: 91-44-00852-X
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Handbok för grupparbete : att skapa fungerande grupparbeten i undervisning
  Granström Kjell, Hammar Chiriac Eva, Hempel Anders
  2., [kompletterade och aktualiserade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 226 s. :
  ISBN: 978-91-44-01751-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Svedberg Lars
  Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap
  4., [bearb., uppdaterade och kompletterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 428 s. :
  ISBN: 978-91-44-01983-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wheelan Susan A.
  Group processes : a developmental perspective
  2. uppl. : Boston : Allyn and Bacon : 2005 : xv, 285 s. :
  ISBN: 0-205-41201-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kommer även att tillkomma viss litteratur i artikel form.