"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hållbar utveckling ur ett miljövetenskapligt perspektiv, 7,5 hp

Engelskt namn: Sustainable development from an environmental science perspective

Denna kursplan gäller: 2024-03-11 och tillsvidare

Kurskod: 5MI017

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljövetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2024-01-25

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2024-03-04

Innehåll

Kursen syftar till att ge en introduktion till det tvärvetenskapliga området hållbar utveckling. Kursen är avsedd att ge en bred översikt över ämnet och inkluderar teoretiska, praktiska och tillämpade aspekter av hållbar utveckling ur ett miljövetenskapligt perspektiv. Studenterna introduceras i komplexa miljöproblem som karaktäriserar det aktuella tillståndet i världen vad gäller hållbarhetsutmaningar på såväl lokal som global nivå (klimatförändringar, biologisk mångfald, markanvändning, etc.).

Kursen indelas i följande moduler:

Modul 1 Hållbar utveckling ur ett miljövetenskapligt perspektiv - teoridel 3.5 hp
Under modulen introduceras och diskuteras viktiga begrepp kopplade till hållbar utveckling. Globala miljöproblem och olika aspekter kring hållbar utveckling, med hänsyn till naturvetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter belyses.

Modul 2, Hållbar utveckling ur ett miljövetenskapligt perspektiv - projektdel 4.0 hp
Under modulen får studenten via en litteraturstudie fördjupa sig i en egen vald del av de nio kritiska planetära gränserna gällande globala miljöförändringar.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Hållbar utveckling ur ett miljövetenskapligt perspektiv - teoridel 3,5 hp 
FSR 1 - Definiera begreppet hållbar utveckling samt utifrån ett miljövetenskapligt perspektiv redogöra för utmaningar inom hållbarhetsområdet
FSR 2 - Visa förståelse för de grundläggande begrepp gällande hållbarhet som tas upp i kursen och är relevanta för en hållbar samhällsutveckling

Modul 2. Hållbar utveckling ur ett miljövetenskapligt perspektiv - projektdel 4,0 hp
FSR 3 - Muntligt och skriftligt redovisa en undersökning inom området hållbar utveckling på ett strukturerat sätt som följer akademisk standard
FSR 4 - Konstruktivt granska och skriftligt kommentera ett motsvarande arbete

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen innefattar föreläsningar, obligatoriska gruppdiskussioner, seminarier samt projektarbete.

Examination

Examinationen sker dels löpande via aktivt deltagande på föreläsningar, seminarier och övningar, och dels i form av skriftlig och muntlig presentation. Modul 1 examineras genom individuell skriftliga inlämningsuppgifter och seminarier. Modul 2 examineras genom muntlig och skriftlig redovisning av ett projektarbete. För modul 1 ges något av omdömena Underkänd (U) eller Godkänd (G). För modul 2 ges något av omdömena Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. Betyg på helkurs ges först då alla obligatoriska moduler är genomförda och godkända. Studerande som underkänts på ett prov har rätt att undergå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§ ). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Tillgodoräknande:
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

 

Denna kurs kan inte ingå i en civilingenjörsexamen vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 11

Till teoridelen och projektarbetet tillkommer obligatorisk litteratur i form av aktuella forskningsartiklar och annan litteratur som finns tillgängligt på internet. Litteraturlistor och aktuella web-adresser delas ut i samband med kursstarten. För projektarbetet används forskningsartiklar och annan litteratur som studenten söker och väljer själv.