"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hållbarhet, destinationer och regional utveckling, 15 hp

Engelskt namn: Sustainability, Destinations and Regional Development

Denna kursplan gäller: 2022-12-05 och tillsvidare

Kurskod: 2KG402

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2021-09-15

Reviderad av: Prefekten, 2022-12-08

Innehåll

Kursen fokuserar på olika modeller för destinationsutveckling och hur de kan användas i praktiken. Modeller och teorier för destinationsutveckling diskuteras och granskas även från ett vetenskapligt perspektiv inte minst utifrån hur de relaterar till hållbar utveckling. Kursen tar upp förhållandet mellan destinationsutveckling och regional utveckling, som exempelvis turismens påverkan på ekonomi, socio-kulturella förhållanden och miljö, i olika geografiska kontexter. Teori och praktiker för policyutveckling och planering för turism och regional utveckling beaktas och diskuteras mot bakgrund av aktuella frågor och målkonflikter kring hållbar utveckling. Kursen är indelad i två moduler: 
 
Modul 1: Destinationsutveckling, 7,5 hp.  
I modulen belyses destinationer som fenomen genom analys och användning av olika destinationsutvecklingsmodeller. De teoretiska grunderna för modellerna diskuteras liksom hur de tillämpas i olika geografiska sammanhang, samt dess möjligheter att prognosticera destinationers utveckling.  
 
Modul 2: Regional utveckling, 7,5 hp.  
Momentet belyser sambandet mellan turism och regional utveckling och relationen mellan hållbar turismutveckling och hållbar regional utveckling. Fokus riktas mot turismens ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter samt olika teorier om turismens samspel med lokal och regional utveckling. Teorier om samt politik och planering för turism och regional utveckling behandlas också. I modulen ingår såväl teoretiska studier som mer tillämpade planeringsövningar.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna 
 
Modul 1. Destinationsutveckling 

Kunskap och förståelse 
1. tillskriva olika faser i destinationslivscykeln relevanta effekter och problem   
Förmåga och färdigheter 
2. granska olika planeringsansatser för hållbar turism 
3.analysera en destination avseende utbud och efterfrågan 
4. identifiera och tillämpa olika metoder för turismforskning i destinationsutvecklingen,
5. presentera en destinationsanalys i skriftlig och muntlig form,  

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
6. kritiskt granska teorier om och modeller för destinationsutveckling utifrån ett hållbarhetsperspektiv.   

Modul 2. Regional utveckling, 7,5 hp 

Kunskap och förståelse 
7. granska olika planeringsansatser för hållbar turism 
8.beskriva och relatera hållbarhetsmålen till teman relevanta för regional utveckling  
Förmåga och färdigheter 
9.identifiera och kritisera olika politikområdens effekter på turism och hållbarhet 
10. planera för hållbar turismutveckling 
11. söka aktuell forskning inom ett fält kopplat till kursens inriktning och skriftligt sammanställa detta med korrekt referenshantering samt muntligt presentera. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
12. kritiskt granska idéer och teorier om turism och regional utveckling utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng i kulturgeografi eller motsvarande.

Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Examination

Kursen examineras genom följande prov: 
- en individuell större skriftlig inlämningsuppgift  
- en muntlig tentamen  
- En individuell skriftlig uppgift som redovisas muntligen vid ett seminarium  
- sex litteraturseminarier varav närvaro krävs vid fyra  
 
Den individuella skriftliga uppgiften bedöms till 0-20 poäng. Den muntliga tentamen bedöms 0-20 p. En individuell skriftlig uppgift med muntlig redovisning betygssätts 0-10 p. Litteraturseminarier bedöms med 2 poäng för varje Godkänt deltagande eller 0 poäng för Underkänt, totalt max 12 p. Presentation av en vetenskaplig artikel sker vid ett tillfälle per student. För godkänt resultat krävs aktivt deltagande i ytterligare minst tre tillfällen där andra studenter presenterar.  För att få betyget Godkänd (G) på hela kursen ska studenten ha minst 50 procent av maxpoängen på de individuella skriftliga inlämningarna och på den muntliga examinationen samt fått godkänt resultat på minst 4 litteraturseminarier. Sent inlämnade uppgifter ges inte mer än 70 procent av maxpoäng för den uppgiften. Krävs komplettering för att bli godkänd på en uppgift ska komplettering lämnas in inom 10 arbetsdagar från att poäng meddelats av läraren. På hela kursen ges något av betygen U, G och VG. För att få betyget VG på hela kursen krävs att studenten fått minst 75 procent av maximal poäng.  
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.   
 
Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut.   
  
Studerande som erhållit godkänt resultat på prov kan ej genomgå förnyat prov för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats.   
  
Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Sådan förfrågan ska prövas skyndsamt. Begäran om ny examinator ska ställas till studierektor.  
  
Tillgodoräknande  
  
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum,  http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.   
  

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år. 

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 49

Booyens Irma.
Handbook of Innovation for Sustainable Tourism [Elektronisk resurs]
uuuu-uuuu :
Läsanvisning: utvalda kapitel

Degrowth and tourism : new perspectives on tourism entrepreneurship, destinations and policy
Hall Colin Michael, Lundmark Linda, Zhang Jundan Jasmine.
London : Routledge : 2020 : xiv, 254 pages :
ISBN: 9780367335656
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: utvalda delar

Hudson Simon.
International Case Studies on Tourism Destination Management and COVID-19 : Impacts and Responses [Elektronisk resurs]
Milton : Taylor & Francis Group : 2022 :
Läsanvisning: utvalda kapitel

Dipping in to the north : living, working and traveling in sparsely populated areas
Lundmark Linda, Carson Dean Bradley, Eimermann Marco
Basingstoke : Palgrave Macmillan : [2020] : 411 pages :
ISBN: 9789811566226
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: utvalda kapitel