"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hälsa och hållbarhet i polisiärt arbete, 7,5 hp

Engelskt namn: Health and Sustainability in Police Work

Denna kursplan gäller: 2023-01-09 och tillsvidare

Kurskod: 2UP024

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Polisiärt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Enheten för polisutbildningen

Beslutad av: Föreståndaren, 2022-05-24

Reviderad av: Föreståndaren, 2023-09-08

Innehåll

Kursen riktar sig till polisanställda och andra yrkesgrupper med professionell anknytning till polisiär verksamhet och till personer som vill fördjupa sina kunskaper i polisiärt arbete. I det tvärvetenskapliga ämnet polisiärt arbete studeras teorier, metoder och förhållningssätt för att utföra polisiära arbetsuppgifter och utveckla professionen på vetenskapliga grunder.
 
Med utgångspunkt i vetenskaplig forskning att polisarbete i grunden är ett psykiskt krävande arbete syftar kursen till att belysa de långsiktiga förutsättningar som behövs för ett hållbart yrkes- och privatliv för polisanställda. För att kunna skapa en långsiktigt hållbar och fungerande verksamhet behöver personal förståelse inom området samt verktyg för att hantera en ibland påfrestande arbetsmiljö och nå full potential i yrkeslivet.
 
Kursen ska utifrån teorier där individuella, organisatoriska och samhälleliga mekanismer tillsammans påverkar varandra användas som utgångspunkt för att problematisera polisanställdas hälsa. Vidare behandlar kursen utifrån ett kritiskt och prövande förhållningssätt centrala begrepp som stress, coping och motståndskraft/resiliens samt problematiserar de faktorer som påverkar varandra i riktning mot ett hälsosamt och hållbart liv i professionen. Kritiska och intersektionella perspektiv kommer att behandlas, som exempelvis genus, ålder och etnicitet.
 
Kursen ingår i Magisterprogrammet i polisiärt arbete men kan också läsas som fristående kurs.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 
Avseende kunskap och förståelse

  • Diskutera hur individuella, organisatoriska och samhälleliga perspektiv kan användas för att förstå hälsorelaterad forskning i polisiärt arbete
  • Visa förståelse för hur olika centrala perspektiv och begrepp, såsom stress, coping och motståndskraft/resiliens, kan relateras till varandra inom polisiärt arbete 

Avseende färdighet och förmåga  

  • Kritiskt förhålla sig till kunskap om hälsa och hållbarhet inom polisiärt arbete
  • Självständigt reflektera över hur användandet av centrala begrepp om hälsa och hållbarhet inom polisiärt arbete kan användas i polisprofessionen utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Värdera kunskap i polisär hälsa utifrån en kritisk och analytisk förmåga
  • Problematisera polisiär hälsa från likavillkorsperspektiv och hållbarhetsperspektiv

Behörighetskrav

90 hp på grundnivå, varav minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt arbete, i något av huvudområdena polisiärt arbete, pedagogik, idrottspedagogik, statsvetenskap, rättsvetenskap, rättssociologi, socialt arbete, sociologi, kriminologi, psykologi, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursens undervisningsinslag sker i form av föreläsningar, grupparbete, seminarium och en individuell uppgift, av vilka seminarium, grupparbete och individuell uppgift utgör obligatoriska moment. Kursen bygger på att studenten själv är aktiv och tar ansvar för sin inlärning. Studenten förväntas delta aktivt i seminarierna och kunna problematisera och reflektera utifrån ett kritiskt förhållningssätt både individuellt och i grupp. 
 
Eftersom kursen är helt nätbaserad krävs det att studenten har tillgång till dator, webbkamera, headset med mikrofon och god internetuppkoppling. Vissa inslag i kursen kan komma att ske på förutbestämda tider. Undervisningen i vissa inslag på kursen kan ges på engelska.

Examination

Examination av kursens förväntade studieresultat sker dels genom skriftliga diskussions-seminarier, dels ett grupparbete som kommer att examineras individuellt skriftligt i seminarieform och bedöms Underkänd (U) och Godkänd (G), samt genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift i slutet av kursen som bedöms i Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG).

Som betyg på kursen ges Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften.

För student som har beslut om rekommenderat stöd på grund av funktionsnedsättning ska individuella anpassningar av examinationsformer alltid övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos studierektor vid enheten för polisutbildning. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Student har rätt att byta examinator eller rättande lärare efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran om detta lämnas till studierektor senast två veckor innan nästa examinationstillfälle.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.