"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hälsoekonomisk teori, 7,5 hp

Engelskt namn: Health economic theory

Denna kursplan gäller: 2018-08-27 till 2023-08-27 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3FH071

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Programrådet för internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 2016-05-18

Reviderad av: Programråd för masterprogram inom folkhälsovetenskap, 2018-08-22

Innehåll

Hälsa i sig kan inte säljas eller köpas, däremot finns flera marknader för produkter och tjänster som producerar hälsa. Konkurrens mellan vårdgivare och olika ersättningssystem (t.ex. rörlig ersättning, kapiteringsersättning, målrelaterad ersättning) skapar finansiella incitament som påverkar hur producenten agerar. Konsumenten (patienten) betalar oftast inte hela kostnaden för hälso- och sjukvård när den utnyttjas utan förskottsbetalning (genom beskattning, privata eller sociala försäkringar) är vanligt. På grund av flertal marknadsimperfektioner, så som informationsasymmetri mellan patienter, vårdgivare, och betalare, traditionella nationalekonomiska modeller är ofta av begränsat värde för analys av finansiering och produktion av hälso- och sjukvård.

Denna kurs syftar till att studenten kan beskriva och diskutera hur produktion av hälsa analyseras i nationalekonomi samt analysera finansiering och produktion av hälso- och sjukvård i förhållande till effektivitet och jämlikhet som policymål. Teoretiska modeller introduceras med begränsad mängd matematisk notation och illustreras med empiriska exempel med fokus på Sverige och låg- och medelinkomstländer.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • jämföra och kontrastera effektivitet och jämlikhet av olika finansieringsmetoder
  • jämföra och kontrastera de incitamenteffekter som konkurrens och olika ersättningssystem skapar och hur dessa påverkar mängden, kvaliteten och kostnaden av hälso- och sjukvård

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • analysera hälso- och sjukvård som en handelsvara
  • applicera nationalekonomiska begrepp och teorier på finansiering av hälso- och sjukvård och produktion av hälsa i förhållande till målen om effektivitet och jämlikhet
  • analysera statens roll i produktion av hälsa

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • beskriva och värdera det nationalekonomiska förhållningssättet till produktion av hälsa
  • kritiskt reflektera över vilken roll ekonomiska incitament har i hälso- och sjukvårdssektorn

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap, samt Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar, och artikeldiskussion. Undervisningen sker på engelska. Undervisningen ges i samarbete mellan enheterna Epidemiologi och Global Hälsa och Nationalekonomi.

Examination

Prövningen av om studenten uppnått de förväntade studieresultaten görs på två olika sätt genom att examinationen görs i två delar. I slutet av kursen ges en skriftlig tentamen. Tentamenstiden omfattar sex timmar. I den skriftliga tentamen ges kortare essäfrågor. På den skriftliga tentamen sätts betyget underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). För deltagande i diskussionen på ett litteraturseminarium sätts betyget underkänd (U) eller godkänd (G). 

Kursbetyget är en sammanvägning av de två delarna som examinationen omfattar. För kursbetyget väl godkänd (VG) krävs VG på den skriftliga tentamen och G på litteraturseminariet. För kursbetyget godkänd (G) krävs G på den skriftliga tentamen samt G på litteraturseminariet.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie prov anordnas ytterligare provtillfälle. Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som två gånger underkänts har rätt att hos studierektor begära att annan lärare utses att bestämma betyg, om inte särskilda skäl talar emot det.  Skriftlig begäran skickas till studierektor.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 35

The Oxford handbook of health economics
Glied Sherry, Smith Peter
Oxford : Oxford University Press : 2011 : xxiv, 967 s. :
ISBN: 9780199238828
Se Umeå UB:s söktjänst