"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hälsofrämjande familjefokuserad omvårdnad, 7,5 hp

Engelskt namn: Health Promoting Family Focused Nursing

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 3OM420

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2019-04-25

Innehåll

Kursen är indelad i två delar, med en teoretisk del på 4 hp och en praktisk del på 3,5 hp.

Den teoretiska delen omfattar begreppsanalys, familjerelaterad och familjecentrerad omvårdnad, teorier som ligger till grund för familjecentrerad omvårdnad, t.ex. systemteori, kommunikationsteori och reflektionsteori.

Den praktiska delen består av hälsostödjande samtal, som innehåller hälsopromotion, prevention och modeller för bedömning och intervention samt genomförande av hälsostödjande samtal. Under kursen behandlas nationella och internationella forskningsresultat som visar på familjens betydelse, olika kontext där familjefokuserad omvårdnad kan genomföras och interventionen med hälsostödjande samtal.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

 • redogöra för och analysera bakomliggande teorier och definitioner av betydelse för familjefokuserad omvårdnad

Färdighet och förmåga

 •  planera, genomföra och utvärdera hälsostödjande familjesamtal

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • analysera konsekvenser av att arbeta familjefokuserat i vården

Behörighetskrav

Examen om minst 120 hp inom folkhälsa, vård eller omsorg. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätburen med sammankomster på studieorten. Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och studierna kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, seminarier, individuellt arbete, arbete i studiegrupper och praktiska övningar i nätbaserad miljö. Skriftliga uppgifter och deltagande i diskussioner och seminarier samt praktiska övningar är obligatoriska moment.
 
För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala; godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras individuellt i form av skriftliga uppgifter och praktiska tillämpningsövningar i grupp där studentens individuella prestation bedöms.

För att bli godkänd på hela kursen, krävs att samtliga examinationer är godkända och att obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM420 överlappar helt med innehållet i 3OM190
-Kursen 3OM420 ersätter kursen 3OM190

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 6

  För all litteratur gäller senaste upplaga.

  Reflekterande processer : samtal och samtal om samtalen
  Andersen Tom, Weine Bengt, Hopstadius Kerstin
  5., [oförändr.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 237 s. :
  ISBN: 978-91-44-07556-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att möta familjer inom vård och omsorg : En samtalsmodell på systemisk grund
  Benzein Eva, Hagberg Margaretha, Persson Carina, Saveman Britt-Inger, Syrén Susanne
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur AB : [2023] : 159 sidor :
  ISBN: 9789144153629
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Beliefs and illness : a model for healing
  Wright Lorraine M., Bell Janice M.
  [Calgary] : 4th Floor Press : c2009 : xii, 384 p. :
  ISBN: 978-1-897530-09-2 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wright & leahey's nurses and families : a guide to family assessment & intervention
  Shajani Zahra, Snell Diana
  Eighth. : Philadelphia : F.A. Davis : 2022 : pages cm :
  ISBN: 9781719646505
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Öquist Oscar
  Systemteori i praktiken : konsten att lösa problem och nå resultat
  Fjärde upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2018] : 136 sidor :
  ISBN: 9789177410928
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Egen sökning av relevant litteratur, avhandlingar och artiklar tillkommer.

 • Giltig från: 2020 vecka 1

  För all litteratur gäller senaste upplaga.

  Reflekterande processer : samtal och samtal om samtalen
  Andersen Tom, Weine Bengt, Hopstadius Kerstin
  5., [oförändr.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 237 s. :
  ISBN: 978-91-44-07556-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att möta familjer inom vård och omsorg
  Benzein Eva, Hagberg Margaretha, Saveman Britt-Inger
  Andra upplagan : 2017 : 288 sidor :
  ISBN: 9789144115870
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Beliefs and illness : a model for healing
  Wright Lorraine M., Bell Janice M.
  [Calgary] : 4th Floor Press : c2009 : xii, 384 p. :
  ISBN: 978-1-897530-09-2 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nurses and families : a guide to family assessment and intervention
  Wright Lorraine M., Leahey Maureen
  6. ed. : Philadelphia : F.A. Davis : cop. 2013 : xxii, 351 s. :
  ISBN: 9780803627390
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Öquist Oscar
  Systemteori i praktiken : konsten att lösa problem och nå resultat
  Fjärde upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2018] : 136 sidor :
  ISBN: 9789177410928
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Egen sökning av relevant litteratur, avhandlingar och artiklar tillkommer.