Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Handel och lokalisering, 7,5 hp

Engelskt namn: Retail Localization

Denna kursplan gäller: 2020-11-16 och tillsvidare

Kurskod: 2KG150

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2020-11-18

Innehåll

Under kursen studeras varuströmmar mellan länder, företagens rumsliga organisation och loka­lisering, komparativa fördelar och globaliseringsprocessen. Metoder och teorier presenteras för att skapa underlag för beslut om detaljhandelns lokalisering på nationell, regional och lokal nivå. Samband­en mellan den globala handelns utveckling och dess påverkan på den lokala nivån analyseras. Ef­fekter av detaljhandelns utveckling med avseende på lokalisering och varu- och kundflöden disku­teras, liksom klusterbildningars och liknande inverkan på företags utvecklings- och konkurrens­förmåga. Detaljhandelns strukturomvandling och effekternas på fysiska butiker diskuteras. Även framtidens fysiska butiker behandlas.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten
- kunna redogöra för de grundläggande teorier och begrepp inom ekonomisk geografi som     behandlas under kursen,
- kunna applicera ekonomisk-geografiska teorier på lokaliseringsmönster och näringslivets internationalisering,
- kunna förklara och exemplifiera hur ekonomisk-geografiska processer på global, nationell, regional och lokal nivå påverkar handelns förutsättningar, samt
- kunna förklara och exemplifiera hur olika mobilitetsformer påverkar handelns geografiska struktur samt kund- och varuflöden.
-kunna redogöra för samhällsförändringarnas effekter på platsers möjligheter att bedriva handel.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisning ges i form av föreläsningar, gruppövningar, exkursioner och/eller studiebesök. Under kursen genomförs vidare ett antal självständiga eller gruppvisa övningar. Seminarier och övningar är obligatoriska. För kursen relevanta genusaspekter presenteras fortlöpande i under­visningen. Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.

Examination

Examinationen sker genom en individuell skriftlig salstentamen samt muntlig redovisning av en gruppuppgift.
På kursen ges betyget väl godkänd, godkänd eller underkänd. Omtentamen och övrig examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tenta­men garanteras under två år efter vederbörande students förstagångsregistrering till kursen. 
Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för  en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund  av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan examinator.
TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 47

Huvudlitteratur

Reading retail : a geographical perspective on retailing and consumption spaces
Wrigley Neil, Lowe Michelle
London : Arnold : 2002 : 280 s. :
ISBN: 0-340-70661-9
Se bibliotekets söktjänst

Economic geography : a contemporary introduction
Coe Neil M., Yeung Henry Wai-Chung, Kelly Philip F.
2. ed. : Hoboken, NJ : Wiley : 2013 : xxviii, 541 s. :
ISBN: 9780470943380
Se bibliotekets söktjänst

Kompendium i detaljhandelsgeografi. (KGI) Ytterligare litteratur enligt lärarnas anvisningar tillkommer, ca 500 sidor. KGI = Tillhandahålls av institutionen.