"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare, 7,5 hp

Engelskt namn: Supervision in Practicum for Career Guidance Counsellors

Denna kursplan gäller: 2022-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 2SY000

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Prefekten, 2022-03-11

Innehåll

Med utgångspunkt i styrdokument och aktuell forskning behandlas modeller och metoder för vägledning och vägledningssamtal såväl teoretiskt som praktiskt. Kopplingen mellan vetenskap och den beprövade erfarenheten är här i fokus. I kursen ingår även inslag som behandlar utvärdering, bedömning och uppföljning. Utifrån olika modeller studeras färdigheter i handledning och återkoppling samt teorier som ligger till grund för dessa. Eftersom handledning i lärande situationer både är yrkesmässigt och personligt är det den studerandes egen praxisen som står i fokus för reflektioner och bearbetning. I kursen läggs därför särskilt vikt vid dokumentation av den egna lärandeprocessen samt förmågan att tillämpa teorier och metoder för handledning. Slutligen analyseras och värderas handledarens roll och ansvar när det gäller formativ bedömning i relation till förväntade studieresultat i relevant kursplan och bedömningsunderlag för praktik.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för huvuddragen i teorier om handledning samt samtalsmetodiska färdigheter och strategier i handledande samtal
 • visa kunskap om grunderna i formativ bedömning, uppföljning och återkoppling

Färdigheter och förmåga

 • praktiskt tillämpa eget pedagogiskt ställningstagande och samtalsmetodiska färdigheter i en handledningssituation
 • formulera bedömning och kunna visa på vad som krävs för en praktikants utveckling i relation till de förväntade studieresultaten på respektive praktikkurs

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • analysera och värdera samtalsmetodiska färdigheter i en handledningssituation
 • kritiskt granska och värdera kvalitet i handledningsprocessen när det gäller formativ bedömning, uppföljning och återkoppling

Behörighetskrav

Studie- och yrkesvägledarexamen

Undervisningens upplägg

I kursen kan finnas obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus och/eller deltagande vid schemalagda digitala träffar, se vidare i kurstillfällets gällande schema och information i lärplattform.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, och tillämpningsövningar. Föreläsningarna syftar till att introducera studenterna till problematisering, analys och värdering av kursens innehåll. Föreläsningar, seminarier, och tillämpningsövningar avser att förankra inslag samt att ge stöd för att uppnå förväntade studieresultat.

Examination

Fysisk närvaro och/eller deltagande vid schemalagda digitala träffar vid obligatoriska moment kan fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och information i lärplattform.

Examinationer sker individuellt via seminarier samt ett individuellt skriftligt fördjupningsarbete.
Seminarieuppgifterna betygssätts enligt skalan: Godkänd, Underkänd. Det individuella fördjupningsarbetet betygsätts enligt skalan: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd. Betyg för hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts när alla obligatoriska delar är betygssatta. Hel kurs betygssätts enligt skalan Väl godkänd, Godkänd, Underkänd. För betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs dock betyget Väl godkänd på den individuella skriftliga tentamen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Den som erhållit betyget Godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd. 

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. 
Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall kursen upphör att gälla eller om kursplanen genomgår större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från att denna kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 4

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Birnik Hans
  Handledande samtal
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 120 s. :
  ISBN: 9789144055725
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Professionell handledning
  Selander Ulla-Britt, Selander Staffan
  3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 77 s. :
  ISBN: 9789144102962
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hilmarsson Hilmar Thór
  Samtalet : förbättra din professionella kommunikation genom empati
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 328 sidor :
  ISBN: 9789144134505
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Konstruktiva stödsamtal : perspektiv och redskap vid handledning, rådgivning, mentorskap och coachning
  Bjørndal Cato R. P., Sjösten Lisa
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 296 sidor :
  ISBN: 9789147122639
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Professionell vägledning : med samtal som redskap
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
  ISBN: 978-91-44-01537-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Zunker Vernon G.
  Career counseling : a holistic approach
  Student edition. : Boston, MA : Cengage Learning : [2016] : 1 volume :
  ISBN: 9781305087286
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Reflektionshandboken
  Bie Kristin, Kärnekull Bo, Kärnekull Ethel
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2009 : 96 s. :
  ISBN: 978-91-40-66635-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Yrkesmässig handledning - mer än ord
  Tveiten Sidsel, Ruthman Karin, Ruthman Mia
  Femte upplagan / översättning: Karin Ruthman & Mia Ruthman : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 427 sidor :
  ISBN: 9789144136271
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Egan Gerard
  The skilled helper : a problem-management and opportunity-development approach to helping
  10. ed. : [Belmont, Calif.] : Brooks/Cole, Cengage Learning : [cop. 2012] : xv, 464 s. :
  ISBN: 9781285065786 (international ed.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Amundson Norman E.
  Active engagement : the being and doing of career counselling
  Anniversary edition : [Richmond, Canada] : Ergon Communications : 2018 : 371 sidor :
  ISBN: 9789198454000
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Motiverande samtal i skolan : samtal som förbättrar lärande
  Rollnick Stephen, Kaplan Sebastian G., Rutschman Rickard
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 270 sidor :
  ISBN: 9789144119175
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lovén Anders
  Karriärvägledning : en forskningsöversikt
  Lund : Studentlitteratur : 2015 : 347 s. :
  ISBN: 9789144097435
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Karlsson Lars
  Psykologins grunder
  Sjunde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2022] : 696 sidor :
  ISBN: 9789144152011
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar

  The Power of Feedback
  Hattie John, Timperley Helen
  Ingår i:
  Review of educational research
  Beverly Hills : Sage : 1999- : sid. 81-112 :

  Planned Happanstance: Constructing Unexpected Career Opportunities
  Mitchell Kathleen E, Levin Al S, Krumboltz John D
  Journal of Counseling & Development : 1999 :
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/j.1556-6676.1999.tb02431.x/pdf

  The Chaos Theory of Careers (CTC): Ten years on and only just begun
  G. L. Pryor Robert, Bright Jim
  Australian Journal of Career Development : 2014 :
  https://www.researchgate.net/publication/274989166_The_Chaos_Theory_of_Careers_CTC_Ten_years_on_and_only_just_begun

  Hope-action theory and practice
  Amundson Norman, Niles Spencer G, Joon Yoon Hyung
  Ingår i:
  Psychologia Wychowawcza.
  Warszawa : Instytut Wydawniczy "Nasza Ksiȩgarnia" : sid. 91-102 :
  https://e-psychologiawychowawcza.pl/resources/html/article/details?id=211598&language=en

  Artiklar som handlar om Life Space som metod

  Vance Peavy Dr. R.
  PART 1: A Brief Outline of SocioDynamic Counselling: A Co-Constructivist Perspective on Helping
  Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap : 2000 :
  http://www.sociodynamic-constructivist-counselling.com/documents/brief_outline.pdf

  Brott Pamelia E
  Constructivist Assessment in Career Counseling
  Ingår i:
  Journal of career development.
  Columbia, Mo. : College of Education, University of Missouri-Columbia : 1984- : 30 : sid. 189-200 :
  Ladda ner pdf

  Stowik Aneta
  ”Life Space Mapping” as an Innovative Method in Career Counselling for Refugees, Asylum Seekers and Migrants
  Procedia - Social and Behavioral Sciences : 2014 :
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813053007

  Artikel som beskriver APS modellen (Sharon Kolb)

  Kolb Sharon
  Active Problem Solving : A Model for Empowerment
  Ingår i:
  Teaching exceptional children.
  Reston, Va., etc. : Council for Exceptional Children : 1968- : 38 : sid. 14-20 :
  Ladda ner pdf

  Artikel som beskriver PATH metoden (Sharon Kolb)

  Person Centered Planning in Saudi Schools : An Arabic Model
  Kolb Sharon M, Collet-Klingenberg Lana, Alrabiah Abdalmajeed, Bergstrand Othman Lama, Robinson T. Rowand
  Ingår i:
  Journal of emerging trends in educational research and policy studies
  2010- : 11 : sid. 25-32 :
  https://journals.co.za/content/journal/10520/EJC-1d0423354a

 • Giltig från: 2024 vecka 3

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Birnik Hans
  Handledande samtal
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 120 s. :
  ISBN: 9789144055725
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Professionell handledning
  Selander Ulla-Britt, Selander Staffan
  3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 77 s. :
  ISBN: 9789144102962
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Yrkesmässig handledning - mer än ord
  Tveiten Sidsel, Ruthman Karin, Ruthman Mia
  Femte upplagan / översättning: Karin Ruthman & Mia Ruthman : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 427 sidor :
  ISBN: 9789144136271
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Reflektionshandboken
  Bie Kristin, Kärnekull Bo, Kärnekull Ethel
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2009 : 96 s. :
  ISBN: 978-91-40-66635-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Egan Gerard
  The skilled helper : a problem-management and opportunity-development approach to helping
  10. ed. : [Belmont, Calif.] : Brooks/Cole, Cengage Learning : [cop. 2012] : xv, 464 s. :
  ISBN: 9781285065786 (international ed.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Zunker Vernon G.
  Career counseling : a holistic approach
  Student edition. : Boston, MA : Cengage Learning : [2016] : 1 volume :
  ISBN: 9781305087286
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Karlsson Lars
  Psykologins grunder
  Sjunde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2022] : 696 sidor :
  ISBN: 9789144152011
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Amundson Norman E.
  Active engagement : the being and doing of career counselling
  Anniversary edition : [Richmond, Canada] : Ergon Communications : 2018 : 371 sidor :
  ISBN: 9789198454000
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Motiverande samtal i skolan : samtal som förbättrar lärande
  Rollnick Stephen, Kaplan Sebastian G., Rutschman Rickard
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 270 sidor :
  ISBN: 9789144119175
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Group counseling : strategies and skills
  Jacobs Edward E., Schimmel Christine J., Masson Robert L., Harvill Riley L.
  Eighth edition : Boston, MA : Cengage learning : [2016] : xviii, 478 pages :
  ISBN: 1305087305
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Alternativ 1

  Gladding Samuel T.
  Groups : a counseling specialty
  Eighth edition : Hoboken, N.J. : Pearson : [2020] : xxii, 522 pages :
  ISBN: 9780135166895
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Alternativ 2

  Lovén Anders
  Karriärvägledning : en forskningsöversikt
  Lund : Studentlitteratur : 2015 : 347 s. :
  ISBN: 9789144097435
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar

  The Power of Feedback
  Hattie John, Timperley Helen
  Ingår i:
  Review of educational research
  Beverly Hills : Sage : 1999- : sid. 81-112 :

  Planned Happanstance: Constructing Unexpected Career Opportunities
  Mitchell Kathleen E, Levin Al S, Krumboltz John D
  Journal of Counseling & Development : 1999 :
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/j.1556-6676.1999.tb02431.x/pdf

  The Chaos Theory of Careers (CTC): Ten years on and only just begun
  G. L. Pryor Robert, Bright Jim
  Australian Journal of Career Development : 2014 :
  https://www.researchgate.net/publication/274989166_The_Chaos_Theory_of_Careers_CTC_Ten_years_on_and_only_just_begun

  Hope-action theory and practice
  Amundson Norman, Niles Spencer G, Joon Yoon Hyung
  Ingår i:
  Psychologia Wychowawcza.
  Warszawa : Instytut Wydawniczy "Nasza Ksiȩgarnia" : sid. 91-102 :
  https://e-psychologiawychowawcza.pl/resources/html/article/details?id=211598&language=en

  Artiklar som handlar om Life Space som metod

  Vance Peavy Dr. R.
  PART 1: A Brief Outline of SocioDynamic Counselling: A Co-Constructivist Perspective on Helping
  Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap : 2000 :
  http://www.sociodynamic-constructivist-counselling.com/documents/brief_outline.pdf

  Brott Pamelia E
  Constructivist Assessment in Career Counseling
  Ingår i:
  Journal of career development.
  Columbia, Mo. : College of Education, University of Missouri-Columbia : 1984- : 30 : sid. 189-200 :
  Ladda ner pdf

  Stowik Aneta
  ”Life Space Mapping” as an Innovative Method in Career Counselling for Refugees, Asylum Seekers and Migrants
  Procedia - Social and Behavioral Sciences : 2014 :
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813053007

  Artikel som beskriver APS modellen (Sharon Kolb)

  Kolb Sharon
  Active Problem Solving : A Model for Empowerment
  Ingår i:
  Teaching exceptional children.
  Reston, Va., etc. : Council for Exceptional Children : 1968- : 38 : sid. 14-20 :
  Ladda ner pdf

  Artikel som beskriver PATH metoden (Sharon Kolb)

  Person Centered Planning in Saudi Schools : An Arabic Model
  Kolb Sharon M, Collet-Klingenberg Lana, Alrabiah Abdalmajeed, Bergstrand Othman Lama, Robinson T. Rowand
  Ingår i:
  Journal of emerging trends in educational research and policy studies
  2010- : 11 : sid. 25-32 :
  https://journals.co.za/content/journal/10520/EJC-1d0423354a