"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare, 7,5 hp

Engelskt namn: Supervision in Practicum for Career Guidance Counsellors

Denna kursplan gäller: 2022-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 2SY000

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Prefekten, 2022-03-11

Innehåll

Med utgångspunkt i styrdokument och aktuell forskning behandlas modeller och metoder för vägledning och vägledningssamtal såväl teoretiskt som praktiskt. Kopplingen mellan vetenskap och den beprövade erfarenheten är här i fokus. I kursen ingår även inslag som behandlar utvärdering, bedömning och uppföljning. Utifrån olika modeller studeras färdigheter i handledning och återkoppling samt teorier som ligger till grund för dessa. Eftersom handledning i lärande situationer både är yrkesmässigt och personligt är det den studerandes egen praxisen som står i fokus för reflektioner och bearbetning. I kursen läggs därför särskilt vikt vid dokumentation av den egna lärandeprocessen samt förmågan att tillämpa teorier och metoder för handledning. Slutligen analyseras och värderas handledarens roll och ansvar när det gäller formativ bedömning i relation till förväntade studieresultat i relevant kursplan och bedömningsunderlag för praktik.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • redogöra för huvuddragen i teorier om handledning samt samtalsmetodiska färdigheter och strategier i handledande samtal
  • visa kunskap om grunderna i formativ bedömning, uppföljning och återkoppling

Färdigheter och förmåga

  • praktiskt tillämpa eget pedagogiskt ställningstagande och samtalsmetodiska färdigheter i en handledningssituation
  • formulera bedömning och kunna visa på vad som krävs för en praktikants utveckling i relation till de förväntade studieresultaten på respektive praktikkurs

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • analysera och värdera samtalsmetodiska färdigheter i en handledningssituation
  • kritiskt granska och värdera kvalitet i handledningsprocessen när det gäller formativ bedömning, uppföljning och återkoppling

Behörighetskrav

Studie- och yrkesvägledarexamen

Undervisningens upplägg

I kursen kan finnas obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus och/eller deltagande vid schemalagda digitala träffar, se vidare i kurstillfällets gällande schema och information i lärplattform.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, och tillämpningsövningar. Föreläsningarna syftar till att introducera studenterna till problematisering, analys och värdering av kursens innehåll. Föreläsningar, seminarier, och tillämpningsövningar avser att förankra inslag samt att ge stöd för att uppnå förväntade studieresultat.

Examination

Fysisk närvaro och/eller deltagande vid schemalagda digitala träffar vid obligatoriska moment kan fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och information i lärplattform.

Examinationer sker individuellt via seminarier samt ett individuellt skriftligt fördjupningsarbete.
Seminarieuppgifterna betygssätts enligt skalan: Godkänd, Underkänd. Det individuella fördjupningsarbetet betygsätts enligt skalan: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd. Betyg för hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts när alla obligatoriska delar är betygssatta. Hel kurs betygssätts enligt skalan Väl godkänd, Godkänd, Underkänd. För betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs dock betyget Väl godkänd på den individuella skriftliga tentamen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Den som erhållit betyget Godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd. 

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. 
Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall kursen upphör att gälla eller om kursplanen genomgår större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från att denna kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.