"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Handledarutbildning för VFU-handledare, handledningssamtal, 4 hp

Engelskt namn: Supervising students in Practicum, Counseling

Denna kursplan gäller: 2023-07-31 och tillsvidare

Kurskod: 6PE324

Högskolepoäng: 4

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Prefekten, 2023-03-13

Innehåll

I kursen studeras teorier om handledning och olika handledningsstrategier samt studier av grundläggande samtalsfärdigheter. Dessutom ingår analys av och reflektion över egna tillämpningar i handledning. Slutligen analyserar och värderar den studerande egna tillämpningar och formulerar ställningstaganden som grund för utvecklandet av en egen modell för handledning.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för huvuddragen i teorier om handledning samt samtalsmetodiska färdigheter och strategier i handledande samtal

Färdigheter och förmåga

 • praktiskt tillämpa eget pedagogiskt ställningstagande och samtalsmetodiska färdigheter i en handledningssituation

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • analysera och värdera egna samtalsmetodiska färdigheter i en handledningssituation

Behörighetskrav

Lärarexamen (förskollärare, grundlärarare- F-3, 4-6, fritidshem, ämneslärare- 7-9, gymnasiet eller yrkeslärare) eller motsvarande äldre examen

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs på distans, helt nätbaserad vilket innebär att inga fysiska träffar förekommer. Kursen använder en lärplattform där information om kursens genomförande och examinerande delar presenteras. Undervisningen genomförs i form av litteraturstudier, praktisk tillämpning av handledande samtal och individuell skriftlig uppgift.

Examination

Examination sker genom skriftlig individuell inlämningsuppgift.


Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning
av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.


Betyg för hel kurs utgör en bedömning av resultat av examination och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).


För betyget godkänd (G) krävs att samtliga delar i den individuella skriftliga uppgiften bedömts med resultatet godkänd (G). För betyget väl godkänd (VG) krävs att samtliga delar i den individuella uppgiften bedömts med resultatet väl godkänd (VG).


Den som erhållit betyget godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.


Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Övriga föreskrifter

I de fall kursen upphör att gälla eller om kursplanen genomgår större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från att denna kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 3

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Cajvert Lilja
  Studenthandledning : under verksamhetsförlagd utbildning
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur AB : [2021] : 339 sidor :
  ISBN: 9789144143835
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Handal Gunnar
  Handledaren - guru eller kritisk vän
  Ingår i:
  Handledning i pedagogiskt arbete
  Lund : Studentlitteratur : 2007 : 464 s. : sid. 19-31 :
  https://www.studentlitteratur.se/#9789144021911/Handledning+i+pedagogiskt+arbete
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Artikeln läggs ut i Canvas.

  Handledning i lärarutbildning : att utforska undervisningssituationer
  Emsheimer Peter, Göhl Inger
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 191 s. :
  ISBN: 9789144091198
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Professionell handledning
  Selander Ulla-Britt, Selander Staffan
  3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 77 s. :
  ISBN: 9789144102962
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Professionell vägledning : med samtal som redskap
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
  ISBN: 978-91-44-01537-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Samspelet lärarstuderande - handledare : Den verksamhetsförlagda utbildningen
  Hultman Glenn, Schoultz Jan, Stolpe Karin
  Ingår i:
  Pedagogisk forskning i Sverige
  Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik : 1996- : 16 : sid. 118-137 :
  Länk till artikel
  Obligatorisk

  Referenslitteratur:

  Lundström Agneta
  Samtalshandboken för pedagoger
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2023] : 149 sidor :
  ISBN: 9789151105499
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kollegahandledning med kritiska vänner
  Lauvås Per, Lycke Kirsten Hofgaard, Handal Gunnar, Fredholm Elisabet
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 262 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11464-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hammarström-Lewenhagen Birgitta
  Vardagen i förskolan som utbildningsarena : om VFU och VFU-handledning
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 258 sidor :
  ISBN: 9789147125005
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Birnik Hans
  Handledande samtal
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 120 s. :
  ISBN: 9789144055725
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2023 vecka 31

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Birnik Hans
  Handledande samtal
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 120 s. :
  ISBN: 9789144055725
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Handal Gunnar
  Handledaren - guru eller kritisk vän
  Ingår i:
  Handledning i pedagogiskt arbete
  Lund : Studentlitteratur : 2007 : 464 s. : sid. 19-31 :
  https://www.studentlitteratur.se/#9789144021911/Handledning+i+pedagogiskt+arbete
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Artikeln läggs ut i Canvas.

  Handledning i lärarutbildning : att utforska undervisningssituationer
  Emsheimer Peter, Göhl Inger
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 191 s. :
  ISBN: 9789144091198
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Professionell handledning
  Selander Ulla-Britt, Selander Staffan
  3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 77 s. :
  ISBN: 9789144102962
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Professionell vägledning : med samtal som redskap
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
  ISBN: 978-91-44-01537-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar, s.41-94

  Samspelet lärarstuderande - handledare : Den verksamhetsförlagda utbildningen
  Hultman Glenn, Schoultz Jan, Stolpe Karin
  Ingår i:
  Pedagogisk forskning i Sverige
  Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik : 1996- : 16 : sid. 118-137 :
  Länk till artikel
  Obligatorisk

  Referenslitteratur:

  Kollegahandledning med kritiska vänner
  Lauvås Per, Lycke Kirsten Hofgaard, Handal Gunnar, Fredholm Elisabet
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 262 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11464-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The Power of Feedback
  Hattie John, Timperley Helen
  Ingår i:
  Review of educational research
  Beverly Hills : Sage : 1999- : 77 : sid. 81-112 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Hammarström-Lewenhagen Birgitta
  Vardagen i förskolan som utbildningsarena : om VFU och VFU-handledning
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 258 sidor :
  ISBN: 9789147125005
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst