Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hem- och konsumentkunskap B15, 15 hp

Engelskt namn: Home economics B15

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 till 2021-08-15 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6KN026

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Prefekten, 2019-05-27

Reviderad av: Prefekten, 2020-03-02

Innehåll

Kursen består av följande moduler:
 1.   Livsmedelsvetenskap och matlagningsprocesser del II (Food Science and Food Processes Part II), 7,5 hp
 2. Konsumtion och ekonomi (Consumption and Economy), 7,5 hp

I kursens samtliga moduler ingår ämnesdidaktik inklusive metodik motsvarande totalt 3 hp

Modul 1: Livsmedelsvetenskap och matlagningsprocesser del II, 7,5 hp
I modulen ingår att välja, hantera, tillaga och värdera livsmedel i relation till hälsa, ekonomi, miljö, tid och sensoriska aspekter. Grundläggande metoder för matlagning och bakning analyseras och tillämpas. Kemiska processer som sker vid hantering och tillagning belyses översiktligt. Mat och måltider värderas och analyseras för att möta olika elevers behov. Recept analyseras och modifieras med fokus på hälsa, ekonomi, miljö, tid samt sensoriska och pedagogiska aspekter. Innehållet relateras till kunskapskraven och problematiseras utifrån lärarens roll och uppdrag.


Modul 2: Konsumtion och ekonomi, 7,5 hp
Modulen behandlar levnadsvanor och konsumtion av varor och tjänster i relation till sociologiska perspektiv och hållbar utveckling. Reklam och mediers påverkan på olika målgruppers konsumtion belyses och problematiseras. Lagar som reglerar köp och marknadsföring samt myndigheter och organisationer som stärker konsumentens ställning behandlas. Modulen belyses genomgående med fokus på barn och ungdomar och innehållet problematiseras utifrån lärarens roll och uppdrag.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Livsmedelsvetenskap och matlagningsprocesser del II, 7,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Redogöra för matlagningstermer och kulinariska ord
 • Beskriva översiktliga kemiska processer vid hantering och tillagning av livsmedel
 • Förklara kvalitets- och näringsvärdesförändringar som kan uppstå vid hantering, förvaring och tillagning av olika livsmedel
Färdighet och förmåga
 • Tillämpa grundläggande metoder för matlagning och bakning
 • Tillämpa ämnesdidaktiska metoder som används vid yrkesutövningen
 • Planera och genomföra Sapere-laboration
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Värdera och modifiera recept utifrån olika perspektiv
 • Värdera olika livsmedel, matlagningsmetoder och maträtter utifrån hälsa, ekonomi, miljö, tid och sensoriska aspekter

Modul 2: Konsumtion och ekonomi, 7,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Redogöra för lagar som reglerar konsumenters rättigheter och skyldigheter samt ge exempel på hur dessa tillämpas
 • Identifiera kunskap och kompetenser som är av betydelse för hållbar konsumtion
Färdighet och förmåga
 • Visa ämnesdidaktiska förmågor inom området konsumtion som krävs för yrkesutövningen
Värderingsförmåga o förhållningssätt
 • Granska och diskutera reklam och mediers påverkan på barn och ungdomar
 • Diskutera vilken betydelse konsumtion av varor och tjänster har för barn och ungdomar samt för en hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling

Behörighetskrav

Hem- och konsumentkunskap A, 30 hp, med godkänt resultat om minst 7,5  hp, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och litteraturstudier med obligatoriska seminarier. Praktiska inslag förekommer i båda modulerna, men i olika omfattning. Dessa följs upp av reflektioner och diskussioner. Grupparbeten och enskilda arbeten redovisas på varierande sätt; muntligt, skriftligt och med hjälp av digitala verktyg. Demonstrationer och framföranden filmas. Problembaserat lärande och fallbeskrivningar ingår i undervisningen. Didaktiska diskussioner förs kontinuerligt i de olika modulerna. Vissa moduler läses parallellt och inbördes ordning kan ändras. Två obligatoriska fysiska träffar ingår i kursen.

Examination

Modul 1. Livsmedelsvetenskap och matlagningsprocesser del II, 7,5 hp
Examination sker genom individuella skriftliga uppgifter som betygssätts med U, G eller VG. I modulen ingår även examinerande seminarier och laborationer i grupp med individuell bedömning samt individuella test via lärplattform. För dessa sätts betyget U eller G.

Modul 2. Konsumtion och ekonomi, 7,5 hp

Examination sker genom individuella skriftliga uppgifter som betygssätts med U, G eller VG. I modulen ingår även examinerande seminarier. För dessa sätts betyget U eller G.
 
Hel kurs

Examinerande uppgifter sker löpande under kursen. För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på minst 7,5 hp.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.


Tillgodoräknande
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.

Litteratur