Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hem- och konsumentkunskap B, 30 hp

Engelskt namn: Home economics B

Denna kursplan gäller: 2021-08-16 och tillsvidare

Kurskod: 6KN025

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Prefekten, 2019-06-20

Reviderad av: Prefekten, 2021-03-08

Innehåll

Kursen består av följande moduler:
 1. Livsmedelsvetenskap och matlagningsprocesser del II (Food Science and Food Processes Part II), 7,5 hp
 2. Konsumtion och ekonomi (Consumption and Economy), 7,5 hp
 3. Mat och hälsa- en fördjupning (Advancement in Food and Health), 5 hp
 4. Hem- och konsumentkunskap i teori och praktik del I, (Home and Consumer Studies in Theory and Practice, part I), 5 hp
 5. Hem- och konsumentkunskap i teori och praktik del II, (Home and Consumer Studies in Theory and Practice, part II), 5 hp

I kursens samtliga moduler ingår ämnesdidaktik inklusive metodik motsvarande totalt 14 hp

Modul 1. Livsmedelsvetenskap och matlagningsprocesser del II, 7,5 hp
I modulen ingår metoder för matlagning och bakning samt grundläggande kemiska processer som sker vid beredning och tillagning. Studenten väljer och tillagar livsmedel och maträtter i syfte att bevara och uppnå optimal ätkvalitet. Vidare ingår receptanalys och receptteknik. Modulens innehåll analyseras och värderas utifrån perspektiven hälsa, ekonomi, miljö, tids och sensoriska aspekter och problematiseras utifrån grundskolans kursplan.

Modul 2. Konsumtion och ekonomi, 7,5 hp
Modulen behandlar levnadsvanor och konsumtion av varor och tjänster i relation till sociologiska perspektiv och hållbar utveckling. Reklam och mediers påverkan på olika målgruppers konsumtion belyses och problematiseras. Lagar som reglerar köp och marknadsföring samt myndigheter och organisationer som stärker konsumentens ställning behandlas. Modulen belyses genomgående med fokus på barn och ungdomar och innehållet problematiseras utifrån lärarens roll och uppdrag.
 
Modul 3. Mat och hälsa - en fördjupning, 5 hp
I modulen behandlas människans behov av vitaminer och mineraler, olika livsmedels innehåll av dessa och därtill kopplade kostrelaterade folksjukdomar. Övervikt och ätstörning hos barn och ungdomar samt vegetarisk kosthållning problematiseras och diskuteras. Modulen behandlar även kostbudskap i media samt kommunikationsprocesser relaterat till hälsobudskap.

Modul 4. Hem- och konsumentkunskap i teori och praktik del I, 5 hp
I modulen tränar studenten på att planera pedagogisk verksamhet i formativa syften med utgångspunkt i gällande styrdokument där konstruktion av valida och reliabla uppgifter ingår. I modulen ingår även analys av läromedel samt fördjupade studier av ämnesdidaktisk forskning.
 
Modul 5. Hem- och konsumentkunskap i teori och praktik del II, 5 hp
Modulen behandlar bedömning, dokumentation, utvärdering, återkoppling och betygsättning av pedagogisk verksamhet. Studenten tränar på att planera, värdera och bedöma olika bedömningsprocesser inom hem- och konsumentkunskap. Vidare problematiserar studenterna bedömning av  kunskap i handling.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Livsmedelsvetenskap och matlagningsprocesser del II, 7,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • Redogöra för matlagningstermer och kulinariska ord
 • Beskriva grundläggandekemiska processer som sker vid beredning  och tillagning av livsmedel
 • Förklara kvalitets- och näringsvärdesförändringar som kan uppstå vid beredning och tillagning av olika livsmedel
Färdighet och förmåga
 • Tillämpa grundläggande metoder för matlagning och bakning
 • Tillämpa ämnesdidaktiska metoder som används vid yrkesutövningen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Värdera och problematisera  recept utifrån olika perspektiv
 • Värdera olika livsmedel, matlagningsmetoder och maträtter utifrån hälsa, ekonomi, miljö, tid och sensoriska aspekter

Modul 2. Konsumtion och ekonomi, 7,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • Redogöra för lagar som reglerar konsumenters rättigheter och skyldigheter samt ge exempel på hur dessa tillämpas
Färdighet och förmåga
 • Visa ämnesdidaktiska förmågor inom området konsumtion som krävs för yrkesutövningen
Värderingsförmåga o förhållningssätt
 • Granska och diskutera reklam och mediers påverkan på barn och ungdomar
 • Problematisera rollen som medveten konsument
 • Resonera kring vilken betydelse konsumtion av varor och tjänster har för barn och ungdomar
 • Resonera kring vilken betydelse konsumtion av varor och tjänster har för en hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling

Modul 3. Mat och hälsa - en fördjupning, 5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • Redogöra för människans behov av vitaminer och mineraler
 • Redogöra för livsmedels innehåll av vitaminer och mineraler
 • Redogöra för kostrelaterade folksjukdomar kopplade till vitamin- och mineralintag
Färdighet och förmåga
 • Näringsvärdesberäkna, analysera och modifiera vegetariska måltider
 • Kommunicera och bemöta kost- och hälsobudskap
 • Förbereda sig för att bemöta elevers olika behov och förutsättningar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Argumentera vegetarisk kosthållning i relation till hälsa, ekonomi och miljö
Modul 4. Hem- och konsumentkunskap i teori och praktik, del I, 5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Färdighet och förmåga
 • Konstruera pedagogiska planeringar i formativa syften utifrån styrdokument och didaktisk forskning
 • Konstruera valida och reliabla formativa elevuppgifter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Motivera undervisningsinnehåll och arbetssätt utifrån styrdokument och ämnesdidaktisk litteratur
 • Analysera och problematisera olika läromedels validitet och användbarhet

Modul 5: Hem- och konsumentkunskap i teori och praktik, del II, 5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • Färdighet och förmåga
 • Planera förreliabla och valida summativa bedömningsprocesser
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Välja valida och reliabla bedömningsformer för olika innehåll i ämnet 
 • Analysera och problematisera bedömning av kunskap i praktisk handling
 • Beskriva och motivera sina didaktiska val i samband med summativ bedömning

Behörighetskrav

Hem- och konsumentkunskap A, 30 hp, med godkänt resultat om minst 7,5  hp, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Vissa moduler läses parallellt och inbördes ordning kan ändras. Obligatoriska fysiska veckoträffar vid olika tillfällen under terminen ingår i kursen. Didaktiska diskussioner förs kontinuerligt i de olika modulerna.
 
Modul 1. Livsmedelsvetenskap och matlagningsprocesser del II, 7,5 hp
Undervisningen består av föreläsningar, litteraturstudier, obligatoriska seminarier och obligatoriska formativa quiz samt obligatoriska matlagningslaborationer som redovisas skriftligt via lärplattform och muntligt vid campus. I modulen ingår också en obligatorisk demonstration av en matlagningsteknik som studenten spelar in. Denna ger studenter och lärare formativ didaktisk och pedagogisk feedback på. Tillgång till ett grundutrustat kök krävs för att kunna genomföra modulen.
 
Modul 2. Konsumtion och ekonomi, 7,5 hp
Undervisningen består av föreläsningar, litteraturstudier, obligatoriska seminarier och gruppdiskussioner i digital plattform. Undersökande verksamhet så som intervjuer med barn och ungdomar förekommer.
 
Modul 3. Mat och hälsa - en fördjupning, 5 hp
Undervisningen bedrivs i form av inspelade föreläsningar, arbete med instuderingsfrågor samt obligatoriska seminarieuppgifter.


Modul 4. Hem- och konsumentkunskap i teori och praktik I, 5 hp
Undervisningen består av föreläsningar, litteraturstudier, lärandeseminarier samt obligatoriska seminarier. I modulen ingår också kamratbedömningar.
 
Modul 5. Hem- och konsumentkunskap i teori och praktik II, 5 hp
Undervisningen består av föreläsningar, litteraturstudier samt lärandeseminarier.

Examination

Modul 1. Livsmedelsvetenskap och matlagningsprocesser del II, 7,5 hp
Examination sker genom en enskild skriftlig rapport. I modulen ingår även en enskild skriftlig inlämning, obligatoriska seminarier, quiz via lärplattformen, laborationer samt en demonstration, för dessa sätts betyget U eller G.

Modul 2. Konsumtion och ekonomi, 7,5 hp
Examination sker genom individuella skriftliga uppgifter. I modulen ingår även seminarium i grupp med individuell bedömning. För dessa sätts betyget U eller G.

Modul 3. Mat och hälsa - en fördjupning, 5 hp
Examination sker genom individuell skriftlig tentamen via lärplattform. I modulen ingår även examinerande individuella skriftliga och muntliga uppgifter samt seminarier och laborationer i grupp, för dessa sätts betyget U eller G.

Modul 4. Hem- och konsumentkunskap i teori och praktik I, 5 hp
Examination sker genom en individuell skriftlig uppgift. I modulen ingår även en annan individuell skriftlig uppgift samt individuella examinerande seminarier, för dessa sätts betyget U eller G.

Modul 5. Hem-och konsumentkunskap i teori och praktik II, 5 hp
Examination sker genom individuella skriftliga uppgifter.

Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända.
För VG på hel kurs krävs VG på minst 17,5 hp.
 
I följande text avser prov de examinationsformer som angivits ovan. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 31

  LIVSMEDELSVETENSKAP OCH MATLAGNINGSPROCESSER DEL II, 7,5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Vår kokbok
  Begner Sara, Lidström Kristin
  Norstedts : 2021 : 896 sidor :
  ISBN: 9789113114583
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Granberg Albina
  Koka sjuda steka : Ett sociokulturellt perspektiv på matlagning i hem- och konsumentkunskap på grundsärskolan
  Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2018 : 82 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-351881
  ISBN: 9789151303932
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Livsmedelsvetenskap
  Nylander Annica, Jonsson Lena, Marklinder Ingela, Nydahl Margaretha
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 382 s. :
  ISBN: 9789144095677
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare artiklar och webbsidor kan tillkomma.

  Referenslitteratur

  Hungrig.nu
  Hushållningssällskapet : 2009 :
  Hungrig.nu

  Vår gröna kokbok
  Begner Sara, Bohlin Karin, Bergman Malin
  Stockholm : Norstedts : 2014 : 384 s. :
  ISBN: 978-91-1-305497-1
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Vår kokbok vegan
  Sjögren Anna K., Begner Sara
  [Solna] : Coop ; Stockholm : [2015] : 270 sidor :
  ISBN: 9789113061931
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Gelinder Lolita
  Smak för hållbar mat? : Undervisning för hållbar matkonsumtion i Hem- och konsumentkunskap
  Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2020 : 103 sidor :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-407876
  ISBN: 9789151309231
  Se bibliotekskatalogen Album

  KONSUMTION OCH EKONOMI, 7,5 HP

  Rekommenderad litteratur

  OBS! Det kommer att komma en ny version av Liten laghund under hösten 2022. Skaffa därför ingen tidigare version av denna utan avvakta tills den nya versionen finns ute. Liten laghund 2022 kommer att tillhöra den rekommenderade litteraturen.

  Barkman Henric
  Barriärer och broar för hållbar konsumtion : fyra typer av medborgarkonsumenter och möjligheterna för deras engagemang
  Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet : 2014 : 158 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-97862
  ISBN: 9789174478396
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Marknadsmässig kurragömmalek? : barn, unga och dold reklam
  Dalquist Ulf, Wadbring Ingela
  Göteborg : Nordicom : [2017] : 83 sidor :
  ISBN: 9789187957659
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: ISBN 978-91-87957-66-6 Ersätts av slutrapporten(pdf)

  Ekström Karin M.
  Unga konsumenter - utsatta och kapabla
  Konsumentverket : 2011 :
  Unga konsumenter - utsatta och kapabla
  Obligatorisk

  Varför skiljer sig intentioner från handling vid val av livsmedel?
  Frostling-Henningsson Maria, Hedblom Martin, Thuresson Ludvig
  Stockholms universitet, Handelns utvecklingsråd : 2010 :
  Varför skiljer sig intentioner från handling vid val av livsmedel? (Pdf)
  Obligatorisk

  Barns utvecklade förståelse av ekonomi
  Hernwall Patrik, Hullgren Maria, Söderberg Inga-Lill
  Stockholms universitet, KTH : 2018 :
  Slutrapport (Pdf)
  Obligatorisk

  Holmberg Ulrika red.
  Konsumentrapporten 2021
  Centrum för konsumtionsforskning Göteborgs universitet, Handelshögskolan : 2021 :
  Konsumtionsrapporten 2021 (Pdf)
  Obligatorisk

  Inventering av beteendeinsatser [Elektronisk resurs]
  Konsumentverket : 2018-04-18T12:39:54+02:00 :
  https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/var-verksamhet/inventering-av-beteendeinsatser-konsumentverket.pdf
  Obligatorisk

  Konsumenterna och miljön 2020 [Elektronisk resurs]
  2020 :
  https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/hallbarhet-och-miljo/rapport-2020-2-konsumenterna-och-miljon-konsumentverket.pdf
  Obligatorisk

  Martínez Carolina
  Targeting children online [Elektronisk resurs] : young internet users and producers in the commercial media environment
  Lund : Department of Communication and Media, Lund University : 2017 : 147 s. :
  ISBN: 9789177530138
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/19637631/e_spik_version_carolina.pdf Svensk sammanfattning sid 121-126

  Lilla boken om reklam & media
  Stockholm : Media smart : 2016 : 38 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/19637631/e_spik_version_carolina.pdf

  Barnfattigdom i Sverige - Årsrapport 2021
  Rädda barnen : 2021 :
  Rädda barnen.se
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 39 s.

  Ungar och medier
  Statens medieråd : 2021 :
  Statens medieråd
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISSN: 2001-684

  Kluvna känslor 2.0
  Sveriges annonsörer : 2016 :
  Obligatorisk

  Allmänheten om reklam
  Sverigen annonsörer : 2021 :
  Allmänheten om reklam
  Obligatorisk

  Sandberg Helena
  Rörlig måltavla : internetreklam riktad till barn
  Lund : Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet : 2014 : 101 s. :
  ISBN: 9789172673672
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/3431159/4394433.pdf

  Sjöberg Johanna
  Ungas förutsättningar för hållbar konsumtion [Elektronisk resurs]
  Bromma : Arkitektkopia AB : 2017 : 55 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-147523
  Obligatorisk

  Gisslevik Emmalee
  Education for sustainable food consumption in home and consumer studies [Elektronisk resurs]
  Göteborg : Göteborgs universitet : 2018-02-08 :
  http://hdl.handle.net/2077/54558
  ISBN: 978-91-7346-952-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  OBS! Det kommer att komma en ny version av Liten laghund under hösten 2022. Skaffa därför ingen tidigare version av denna utan avvakta tills den nya versionen finns ute. Liten laghund 2022 kommer att tillhöra den rekommenderade litteraturen.

  Ytterligare artiklar och webbsidor kan tillkomma.

  MAT OCH HÄLSA - EN FÖRDJUPNING, 5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Näring och hälsa
  Johansson Ulla, Stubbendorff Anna
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 471 sidor :
  ISBN: 9789144125947
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nordiska näringsrekommendationer 2012 - rekommendationer om näring och fysisk aktivitet
  Livsmedelsverket :
  Pdf-fil
  Obligatorisk

  Dahlkwist Matts
  Kommunikation
  6. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 284 s. :
  ISBN: 978-91-47-10774-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Ätstörningar
  1177 Vårdguiden :
  1177 Vårdguiden
  Obligatorisk

  Nordic food systems for improved health and sustainability
  Wood, A. , Gordon, LJ. , Röös, E. , Karlsson, J. , Häyhä, T:
  Stockholm Resilience Centre : 2019 :
  Stockholm Resilience Centre
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 56 s.

  Sinner Ladies and the gospel of good taste: Geographies of food, class and care
  Fox R, Smith G
  Health & Place : 2011 :
  Länk
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 17(2), 403-412

  Referenslitteratur

  Näringslära för högskolan, 7e uppl
  Berg , Ellegård , Larsson
  Liber : 2021 :

  Ytterligare artiklar och webbsidor tillkommer

  HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP I TEORI OCH PRAKTIK DEL I, 5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Ammert Niklas
  Att spegla världen : läromedelsstudier i teori och praktik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 360 s. :
  ISBN: 9789144059204
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Didaktik för hem- och konsumentkunskap
  Hjälmeskog Karin, Höijer(red) Karin
  Gleerups Utbildning AB : 2019 :
  ISBN: 9789151100463
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
  Stockholm: Skolverket : 2022 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap
  Skolverket : 2022 :
  Skolverket
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN:978-91-7559-413-2

  Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken
  Wiliam Dylan, Önnerfält Birgitta
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 261 sidor :
  ISBN: 9789144124957
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Referenslitteratur

  Jönsson Anders
  Lärande bedömning 4:e uppl
  4 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2017 :
  ISBN: 9789140696564
  Se bibliotekskatalogen Album

  Planera undervisningen baklänges : målet är utgångspunkten
  Griffith Andy, Burns Mark
  Första upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 264 sidor :
  ISBN: 9789144115399
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare artiklar och webbsidor kan tillkomma

  HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP I TEORI OCH PRAKTIK DEL II, 5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Allmänna råd om betyg och betygssättning [Elektronisk resurs]
  2018 : 46 sidor :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=4000
  ISBN: 9789175593326
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Bjørndal Cato R. P.
  Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 186 sidor :
  ISBN: 9789147127832
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Group work interaction among pupils in Home and Consumer Studies in Sweden
  Lindblom C, Arrema I.E, Hörnell A
  International Journal of Home Economics : 2016 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 9(1), 35-53

  Didaktik för hem- och konsumentkunskap
  Hjälmeskog Karin, Höijer(red) Karin
  Gleerups Utbildning AB : 2019 :
  ISBN: 9789151100463
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap
  Skolverket : 2022 :
  Skolverket
  Obligatorisk

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
  Stockholm: Skolverket : 2022 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Wedman Jonathan
  Prov
  Giraffhuset : 2021 : 190 sidor :
  ISBN: 9789189335417
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken
  Wiliam Dylan, Önnerfält Birgitta
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 261 sidor :
  ISBN: 9789144124957
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Referenslitteratur

  Jönsson Anders
  Lärande bedömning 4:e uppl
  4 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2017 :
  ISBN: 9789140696564
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare artiklar och webbsidor kan tillkomma

 • Giltig från: 2022 vecka 30

  LIVSMEDELSVETENSKAP OCH MATLAGNINGSPROCESSER DEL II, 7,5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Vår kokbok
  Begner Sara, Lidström Kristin
  Norstedts : 2021 : 896 sidor :
  ISBN: 9789113114583
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Granberg Albina
  Koka sjuda steka : Ett sociokulturellt perspektiv på matlagning i hem- och konsumentkunskap på grundsärskolan
  Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2018 : 82 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-351881
  ISBN: 9789151303932
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Livsmedelsvetenskap
  Nylander Annica, Jonsson Lena, Marklinder Ingela, Nydahl Margaretha
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 382 s. :
  ISBN: 9789144095677
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare artiklar och webbsidor kan tillkomma.

  Referenslitteratur

  Hungrig.nu
  Hushållningssällskapet : 2009 :
  Hungrig.nu

  Vår gröna kokbok
  Begner Sara, Bohlin Karin, Bergman Malin
  Stockholm : Norstedts : 2014 : 384 s. :
  ISBN: 978-91-1-305497-1
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Vår kokbok vegan
  Sjögren Anna K., Begner Sara
  [Solna] : Coop ; Stockholm : [2015] : 270 sidor :
  ISBN: 9789113061931
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Gelinder Lolita
  Smak för hållbar mat? : Undervisning för hållbar matkonsumtion i Hem- och konsumentkunskap
  Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2020 : 103 sidor :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-407876
  ISBN: 9789151309231
  Se bibliotekskatalogen Album

  KONSUMTION OCH EKONOMI, 7,5 HP

  Rekommenderad litteratur

  OBS! Det kommer att komma en ny version av Liten laghund under hösten 2022. Skaffa därför ingen tidigare version av denna utan avvakta tills den nya versionen finns ute. Liten laghund 2022 kommer att tillhöra den rekommenderade litteraturen.

  Barkman Henric
  Barriärer och broar för hållbar konsumtion : fyra typer av medborgarkonsumenter och möjligheterna för deras engagemang
  Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet : 2014 : 158 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-97862
  ISBN: 9789174478396
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Marknadsmässig kurragömmalek? : barn, unga och dold reklam
  Dalquist Ulf, Wadbring Ingela
  Göteborg : Nordicom : [2017] : 83 sidor :
  ISBN: 9789187957659
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: ISBN 978-91-87957-66-6 Ersätts av slutrapporten(pdf)

  Ekström Karin M.
  Unga konsumenter - utsatta och kapabla
  Konsumentverket : 2011 :
  Unga konsumenter - utsatta och kapabla
  Obligatorisk

  Varför skiljer sig intentioner från handling vid val av livsmedel?
  Frostling-Henningsson Maria, Hedblom Martin, Thuresson Ludvig
  Stockholms universitet, Handelns utvecklingsråd : 2010 :
  Varför skiljer sig intentioner från handling vid val av livsmedel? (Pdf)
  Obligatorisk

  Barns utvecklade förståelse av ekonomi
  Hernwall Patrik, Hullgren Maria, Söderberg Inga-Lill
  Stockholms universitet, KTH : 2018 :
  Slutrapport (Pdf)
  Obligatorisk

  Holmberg Ulrika red.
  Konsumentrapporten 2021
  Centrum för konsumtionsforskning Göteborgs universitet, Handelshögskolan : 2021 :
  Konsumtionsrapporten 2021 (Pdf)
  Obligatorisk

  Inventering av beteendeinsatser [Elektronisk resurs]
  Konsumentverket : 2018-04-18T12:39:54+02:00 :
  https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/var-verksamhet/inventering-av-beteendeinsatser-konsumentverket.pdf
  Obligatorisk

  Konsumenterna och miljön 2020 [Elektronisk resurs]
  2020 :
  https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/hallbarhet-och-miljo/rapport-2020-2-konsumenterna-och-miljon-konsumentverket.pdf
  Obligatorisk

  Martínez Carolina
  Targeting children online [Elektronisk resurs] : young internet users and producers in the commercial media environment
  Lund : Department of Communication and Media, Lund University : 2017 : 147 s. :
  ISBN: 9789177530138
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/19637631/e_spik_version_carolina.pdf Svensk sammanfattning sid 121-126

  Lilla boken om reklam & media
  Stockholm : Media smart : 2016 : 38 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/19637631/e_spik_version_carolina.pdf

  Barnfattigdom i Sverige - Årsrapport 2021
  Rädda barnen : 2021 :
  Rädda barnen.se
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 39 s.

  Ungar och medier
  Statens medieråd : 2021 :
  Statens medieråd
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISSN: 2001-684

  Kluvna känslor 2.0
  Sveriges annonsörer : 2016 :
  Obligatorisk

  Allmänheten om reklam
  Sverigen annonsörer : 2021 :
  Allmänheten om reklam
  Obligatorisk

  Sandberg Helena
  Rörlig måltavla : internetreklam riktad till barn
  Lund : Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet : 2014 : 101 s. :
  ISBN: 9789172673672
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/3431159/4394433.pdf

  Sjöberg Johanna
  Ungas förutsättningar för hållbar konsumtion [Elektronisk resurs]
  Bromma : Arkitektkopia AB : 2017 : 55 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-147523
  Obligatorisk

  Gisslevik Emmalee
  Education for sustainable food consumption in home and consumer studies [Elektronisk resurs]
  Göteborg : Göteborgs universitet : 2018-02-08 :
  http://hdl.handle.net/2077/54558
  ISBN: 978-91-7346-952-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  OBS! Det kommer att komma en ny version av Liten laghund under hösten 2022. Skaffa därför ingen tidigare version av denna utan avvakta tills den nya versionen finns ute. Liten laghund 2022 kommer att tillhöra den rekommenderade litteraturen.

  Ytterligare artiklar och webbsidor kan tillkomma.

  MAT OCH HÄLSA - EN FÖRDJUPNING, 5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Näring och hälsa
  Johansson Ulla, Stubbendorff Anna
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 471 sidor :
  ISBN: 9789144125947
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nordiska näringsrekommendationer 2012 - rekommendationer om näring och fysisk aktivitet
  Livsmedelsverket :
  Pdf-fil
  Obligatorisk

  Dahlkwist Matts
  Kommunikation
  6. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 284 s. :
  ISBN: 978-91-47-10774-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Ätstörningar
  1177 Vårdguiden :
  1177 Vårdguiden
  Obligatorisk

  Nordic food systems for improved health and sustainability
  Wood, A. , Gordon, LJ. , Röös, E. , Karlsson, J. , Häyhä, T:
  Stockholm Resilience Centre : 2019 :
  Stockholm Resilience Centre
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 56 s.

  Sinner Ladies and the gospel of good taste: Geographies of food, class and care
  Fox R, Smith G
  Health & Place : 2011 :
  Länk
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 17(2), 403-412

  Referenslitteratur

  Näringslära för högskolan, 7e uppl
  Berg , Ellegård , Larsson
  Liber : 2021 :

  Ytterligare artiklar och webbsidor tillkommer

  HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP I TEORI OCH PRAKTIK DEL I, 5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Ammert Niklas
  Att spegla världen : läromedelsstudier i teori och praktik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 360 s. :
  ISBN: 9789144059204
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Didaktik för hem- och konsumentkunskap
  Hjälmeskog Karin, Höijer(red) Karin
  Gleerups Utbildning AB : 2019 :
  ISBN: 9789151100463
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
  Stockholm: Skolverket : 2022 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap
  Skolverket : 2022 :
  Skolverket
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN:978-91-7559-413-2

  Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken
  Wiliam Dylan, Önnerfält Birgitta
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 261 sidor :
  ISBN: 9789144124957
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Referenslitteratur

  Jönsson Anders
  Lärande bedömning 4:e uppl
  4 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2017 :
  ISBN: 9789140696564
  Se bibliotekskatalogen Album

  Planera undervisningen baklänges : målet är utgångspunkten
  Griffith Andy, Burns Mark
  Första upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 264 sidor :
  ISBN: 9789144115399
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare artiklar och webbsidor kan tillkomma

  HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP I TEORI OCH PRAKTIK DEL II, 5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Allmänna råd om betyg och betygssättning [Elektronisk resurs]
  2018 : 46 sidor :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=4000
  ISBN: 9789175593326
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Bjørndal Cato R. P.
  Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 186 sidor :
  ISBN: 9789147127832
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Group work interaction among pupils in Home and Consumer Studies in Sweden
  Lindblom C, Arrema I.E, Hörnell A
  International Journal of Home Economics : 2016 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 9(1), 35-53

  Didaktik för hem- och konsumentkunskap
  Hjälmeskog Karin, Höijer(red) Karin
  Gleerups Utbildning AB : 2019 :
  ISBN: 9789151100463
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap
  Skolverket : 2022 :
  Skolverket
  Obligatorisk

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
  Stockholm: Skolverket : 2022 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Wedman Jonathan
  Prov
  Giraffhuset : 2021 : 190 sidor :
  ISBN: 9789189335417
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken
  Wiliam Dylan, Önnerfält Birgitta
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 261 sidor :
  ISBN: 9789144124957
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Referenslitteratur

  Jönsson Anders
  Lärande bedömning 4:e uppl
  4 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2017 :
  ISBN: 9789140696564
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare artiklar och webbsidor kan tillkomma

 • Giltig från: 2021 vecka 33

  LIVSMEDELSVETENSKAP OCH MATLAGNINGSPROCESSER DEL II, 7,5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Vår kokbok
  Begner Sara, Lidström Kristin
  Norstedts : 2021 : 896 sidor :
  ISBN: 9789113114583
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Granberg Albina
  Koka sjuda steka : Ett sociokulturellt perspektiv på matlagning i hem- och konsumentkunskap på grundsärskolan
  Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2018 : 82 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-351881
  ISBN: 9789151303932
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Hungrig.nu
  Hushållningssällskapet : 2009 :
  Hungrig.nu
  Obligatorisk

  Livsmedelsvetenskap
  Nylander Annica, Jonsson Lena, Marklinder Ingela, Nydahl Margaretha
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 382 s. :
  ISBN: 9789144095677
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare artiklar och webbsidor kan tillkomma.

  Referenslitteratur

  Gelinder Lolita
  Smak för hållbar mat? : Undervisning för hållbar matkonsumtion i Hem- och konsumentkunskap
  Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2020 : 103 sidor :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-407876
  ISBN: 9789151309231
  Se bibliotekskatalogen Album

  KONSUMTION OCH EKONOMI, 7,5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Barkman Henric
  Barriärer och broar för hållbar konsumtion : fyra typer av medborgarkonsumenter och möjligheterna för deras engagemang
  Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet : 2014 : 158 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-97862
  ISBN: 9789174478396
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Marknadsmässig kurragömmalek? : barn, unga och dold reklam
  Dalquist Ulf, Wadbring Ingela
  Göteborg : Nordicom : [2017] : 83 sidor :
  ISBN: 9789187957659
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: ISBN 978-91-87957-66-6 (pdf)

  Ekström Karin M
  Unga konsumenter – utsatta och kapabla
  Konsumentverket : 2011 :
  Pdf-fil för nedladdning
  Obligatorisk

  Varför skiljer sig intentioner från handling vid val av livsmedel?
  Frostling-Henningsson Maria, Hedblom Martin, Thuresson Ludvig
  Stockholms universitet, Handelns utvecklingsråd : 2010 :
  Handelsrådet
  Obligatorisk

  Elevers förståelse av grund¬läggande privatekonomiska principer – implikationer för undervisning i HKK
  Hernwall Patrik, Söderberg Inga-Lill
  Stockholms universitet, KTH : 2019 :
  Länk
  Obligatorisk

  Inventering av beteendeinsatser [Elektronisk resurs]
  Konsumentverket : 2018-04-18T12:39:54+02:00 :
  https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/var-verksamhet/inventering-av-beteendeinsatser-konsumentverket.pdf
  Obligatorisk

  Konsumenterna och miljön 2020 [Elektronisk resurs]
  2020 :
  https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/hallbarhet-och-miljo/rapport-2020-2-konsumenterna-och-miljon-konsumentverket.pdf
  Obligatorisk

  Liten laghund 2019 : viktiga lagar på konsumentområdet
  Tionde upplagan : Karlstad : Konsumentverket : [2019] : 216 sidor :
  ISBN: 9789188815033
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Martínez Carolina
  Targeting children online [Elektronisk resurs] : young internet users and producers in the commercial media environment
  Lund : Department of Communication and Media, Lund University : 2017 : 147 s. :
  ISBN: 9789177530138
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Svensk sammanfattning sid 121-126

  Lilla boken om reklam & media
  Stockholm : Media smart : 2016 : 38 s. :
  Obligatorisk

  Barnfattigdomen i Sverige - Årsrapport (senaste versionen)
  Rädda barnen :
  www.raddabarnen.se
  Obligatorisk

  Ungar och medier
  Starens medieråd : 2019 :
  Statens medieråd
  Obligatorisk

  Kluvna känslor 2.0
  Sveriges annonsörer : 2016 :
  Obligatorisk

  Sandberg Helena
  Rörlig måltavla : internetreklam riktad till barn
  Lund : Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet : 2014 : 101 s. :
  ISBN: 9789172673672
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sjöberg Johanna
  Ungas förutsättningar för hållbar konsumtion [Elektronisk resurs]
  Bromma : Arkitektkopia AB : 2017 : 55 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-147523
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Gisslevik Emmalee
  Education for sustainable food consumption in home and consumer studies [Elektronisk resurs]
  Göteborg : Göteborgs universitet : 2018-02-08 :
  http://hdl.handle.net/2077/54558
  ISBN: 978-91-7346-952-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare artiklar och webbsidor kan tillkomma.

  MAT OCH HÄLSA - EN FÖRDJUPNING, 5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Näring och hälsa
  Johansson Ulla, Stubbendorff Anna
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 471 sidor :
  ISBN: 9789144125947
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nordiska näringsrekommendationer 2012 - rekommendationer om näring och fysisk aktivitet
  Livsmedelsverket :
  Pdf-fil
  Obligatorisk

  Dahlkwist Matts
  Kommunikation
  6. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 284 s. :
  ISBN: 978-91-47-10774-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Ätstörningar
  1177 Vårdguiden :
  1177 Vårdguiden
  Obligatorisk

  Nordic food systems for improved health and sustainability
  Wood, A. , Gordon, LJ. , Röös, E. , Karlsson, J. , Häyhä, T:
  Stockholm Resilience Centre : 2019 :
  Stockholm Resilience Centre
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 56 s.

  Sinner Ladies and the gospel of good taste: Geographies of food, class and care
  Fox R, Smith G
  Health & Place : 2011 :
  Länk
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 17(2), 403-412

  Referenslitteratur

  Näringslära för högskolan, 7e uppl
  Berg , Ellegård , Larsson
  Liber : 2021 :

  Ytterligare artiklar och webbsidor tillkommer

  HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP I TEORI OCH PRAKTIK DEL I, 5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Ammert Niklas
  Att spegla världen : läromedelsstudier i teori och praktik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 360 s. :
  ISBN: 9789144059204
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Didaktik för hem- och konsumentkunskap
  Hjälmeskog Karin, Höijer(red) Karin
  Gleerups Utbildning AB : 2019 :
  ISBN: 9789151100463
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2018
  Femte upplagan : Stockholm : Skolverket : [2018] : 299 sidor :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327333
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 27 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32548-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Wiliam Dylan
  Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 200 s. :
  ISBN: 9789144083698
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Referenslitteratur

  Jönsson Anders
  Lärande bedömning 4:e uppl
  4 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2017 :
  ISBN: 9789140696564
  Se bibliotekskatalogen Album

  Planera undervisningen baklänges : målet är utgångspunkten
  Griffith Andy, Burns Mark
  Första upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 264 sidor :
  ISBN: 9789144115399
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare artiklar och webbsidor kan tillkomma

  HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP I TEORI OCH PRAKTIK DEL II, 5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Allmänna råd om betyg och betygssättning [Elektronisk resurs]
  2018 : 46 sidor :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=4000
  ISBN: 9789175593326
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Bjørndal Cato R. P.
  Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 186 sidor :
  ISBN: 9789147127832
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Group work interaction among pupils in Home and Consumer Studies in Sweden
  Lindblom C, Arrema I.E, Hörnell A
  International Journal of Home Economics : 2016 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 9(1), 35-53

  Didaktik för hem- och konsumentkunskap
  Hjälmeskog Karin, Höijer(red) Karin
  Gleerups Utbildning AB : 2019 :
  ISBN: 9789151100463
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 27 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32548-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2018
  Femte upplagan : Stockholm : Skolverket : [2018] : 299 sidor :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327333
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Wikström Christina
  Konsten att göra bra prov : Vad lärare behöver veta om kunskapsmätning
  Natur & Kultur : 2012 : 224 s. :
  ISBN: 978-91-27-13241-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Wiliam Dylan
  Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 200 s. :
  ISBN: 9789144083698
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Referenslitteratur

  Jönsson Anders
  Lärande bedömning 4:e uppl
  4 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2017 :
  ISBN: 9789140696564
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare artiklar och webbsidor kan tillkomma