Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hematologi, 15 hp

Engelskt namn: Hematology

Denna kursplan gäller: 2014-02-03 och tillsvidare

Kurskod: 3MD004

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Onkologi

Beslutad av: Grundutbildninsnämnden, 2014-02-03

Innehåll

Utbildningen avses ge ökad kunskap om diagnostik, behandling, prognos, omvårdnad och rehabilitering av den blodsjuke patienten. Medicinska, sociala och psykologiska aspekter på och komplikationer förorsakade av sjukdom och behandling har stor betydelse för patienten och anhöriga och kommer särskilt att behandlas. Dessa kunskaper erhålls genom undervisning i nedanstående ämnen:
Maligna blodsjukdomar
- Maligna blodsjukdomar, inklusive lymfom,
- Diagnostiska metoder (morfologi, cytogenetik, molekylärgenetik, immunfenotypning)
- Cytostatika och strålbehandling (indikationer, verkningsmekanismer och biverkningar)
- Stamcellstransplantation, autolog och allogen
- Regional samverkan kring hematologiska problem 
Specifik omvårdnad och understödjande behandling
- Transfusionslära
- Infektionskomplikationer, hygien, isolering och patientens upplevelse av isolering
- Munhåle/tandproblem, munvård och munstatusövervakning
- Nutrition
- Illamående
- Smärta
- Fysioterapi
- Sociala frågor, patient och anhöriga
- Kris och krisbearbetning. Att leva med malign blodsjukdom.
- Palliativ och terminal omvårdnad
- Etiska frågor

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande ha inhämtat fördjupade kunskaper om hematologi för att kunna ta ställning till och åtgärda olika problem inom hematologisk omvårdnad. Vidare skall den studerande ha erhållit färdigheter för tolkning av analysresultat och även erhållit möjlighet att diskutera den blodsjuke patientens situation och på så sätt spegla egna och andras värderingar och förhållningssätt i vården av patienter med blodsjukdomar.
Efter genomgången kurs ska den studerande ha inhämtat fördjupade teoretiska kunskaper om hematologiska sjukdomars diagnostik, behandling, prognos, omvårdnad, sociala och psykologiska aspekter och rehabilitering.
Fördjupad teoretisk kunskap och erfarenhetsutbyte med kollegor i kursen leder till en ökad förmåga och färdighet att tolka symtom och tecken hos den blodsjuke patienten. Vidare syftar kursen till en ökad färdighet i att tolka olika analysresultat av värde för den blodsjuka patienten. Detta för att kunna ta ställning till och åtgärda problem och behov hos den hematologiska patienten.
Utbildningen syftar till att förstärka och utveckla studenternas förmåga att bemöta hematologiska patienter. Studenten möter svårt sjuka patienter med olika sociala och psykologiska behov, vilket ställer stora krav på att situationsanpassa sitt förhållningssätt.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet;  sjuksköterska eller biomedicinsk analytiker omfattande minst 120 högskolepoäng eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen är en distansutbildning med deltidsstudier, 50%. Under kursens gång anordnas fem sammankomster (ca 15 undervisningsdagar) med seminarier och föreläsningar. Studiebesök kommer att ske på diagnostiska laboratorier och hematologiska sektionen. Mellan sammankomsterna arbetar den studerande självständigt utifrån kurslitteratur och studieuppgifter, projektarbete

Examination

Examinationen sker genom skriftliga och muntliga tentamina vid varje kurstillfälle, samt ett projektarbete. Skriftlig examination av förvärvade kunskaper sker genom individuell hemtentamen inför varje kurstillfälle. Tentamina består av patientfall där det ingår att tolka symtom och analysresultat, för att ge fördjupad kunskap om hematologiska sjukdomar. Muntlig tentamen av i form av en redovisning av ett självupplevt etiskt problem eller dilemma. Alla kursdeltagare deltar i diskussionen för att öka sin förmåga att bemöta hematologiska patienter i svåra situationer. Projektarbete genomförs av två eller tre studenter tillsammans och kan utmynna i en uppsats eller ett informations- eller undervisningsmaterial. Projektarbetet redovisas vid ett seminarium där kursdeltagare och kursansvariga granskar och diskuterar arbetet.
För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända.  Studerande har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer. Studerande som underkänts har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Ett omprov erbjuds senast 3 månader efter ordinarie prov dock tidigast 10 arbetsdagar efter det att resultatet från ordinarie prov meddelats. Eventuellt kan omprovet ske muntligt om det anses lämpligare.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 6

Vård av cancersjuka
Birgegård Gunnar, Glimelius Bengt
2., [rev. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1998 : 229 s. :
ISBN: 91-44-00541-5 ; 360:00
Se bibliotekskatalogen Album

Palliativ medicin
Beck-Fries B, Strang P
3:e uppl. : Stockholm : Liber AB : 2005 :

Blodsjukdomar : lärobok i hematologi
Gahrton Gösta, Lundh Bengt
3., omarb. [och utök.] utg. : Stockholm : Natur och kultur : 1997 : 470 s., [16] pl.-s. i färg :
ISBN: 91-27-04397-5 (inb.) ; 910:00
Se bibliotekskatalogen Album

Strömberg Johanna
Draken lyfter i motvind : [en bok om att vara ung och få cancer]
Västerås : Författarhuset i samarbete med Cancerfonden : 2001 : 192 s. :
ISBN: 91-89390-17-2 (inb.) ; 254:00
Se bibliotekskatalogen Album

Socialstyrelsen
Att förebygga vårdrelaterade infektioner[Elektronisk resurs] : ett kunskapsunderlag
Stockholm : Socialstyrelsen : 2006 : 461 s. :
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/ECE8175D-45BD-4039-A2AD-E49292A2BC60/5483/200612312.pdf

Grundy Maggie
Nursing in haematological oncology
2. ed. : Edinburgh : Ballière Tindall : 2006 : xvii, 619 s. :
ISBN: 0-7020-2753-7
Se bibliotekskatalogen Album