"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hematologi, 15 hp

Engelskt namn: Hematology

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 3MD004

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Onkologi

Beslutad av: Grundutbildninsnämnden, 2014-02-03

Reviderad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2021-12-08

Innehåll

Utbildningen avses ge ökad kunskap om diagnostik, behandling, prognos, omvårdnad och rehabilitering av den blodsjuke patienten. Medicinska, sociala och psykologiska aspekter på och komplikationer förorsakade av sjukdom och behandling har stor betydelse för patienten och anhöriga och kommer särskilt att behandlas.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska

  • visa teoretiska kunskaper om hematologiska sjukdomars diagnostik, behandling och prognos.
  • visa teoretiska kunskaper om hematologiska sjukdomars omvårdnad, sociala och psykologiska aspekter och rehabilitering.

Färdighet och förmåga
Den studerande ska

  • Ha erhållit färdigheter att tolka olika analysresultat av värde för den hematologiska patienten.
  • Kunna ta ställning till och åtgärda specifika omvårdnadsproblem och behov hos den hematologiska patienten.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet: Utbildning till sjuksköterska eller biomedicinsk analytiker omfattande minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen är en distansutbildning med deltidsstudier, 50%. Under kursens gång anordnas fem sammankomster i Umeå med seminarier och föreläsningar. Dessa kräver fysisk närvaro och omfattar totalt ca 15 undervisningsdagar.
Mellan sammankomsterna arbetar den studerande självständigt utifrån kurslitteratur, studieuppgifter och projektarbete.

Examination

Skriftlig examination av förvärvade kunskaper sker genom individuell hemtentamen inför varje kurstillfälle. Tentamina består av patientfall där det ingår att tolka symtom och analysresultat. Projektarbete genomförs av två eller tre studenter tillsammans och projektarbetet redovisas vid ett seminarium där kursdeltagare och kursansvariga granskar och diskuterar arbetet.
För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända.  För väl godkänd krävs väl godkänd på samtliga hemtentamen samt godkänt på projektarbetet. Studerande har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer. Vid önskemål om byte av examinator ska studenten vända sig till institutionens prefekt. Studerande som underkänts har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Ett omprov erbjuds senast 2 månader efter ordinarie prov dock tidigast 10 arbetsdagar efter det att resultatet från ordinarie prov meddelats.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Blodets sjukdomar : lärobok i hematologi
Gahrton Gösta, Juliusson Gunnar
1. uppl : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 478 s. :
ISBN: 978-91-44-06924-1 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst