Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Histologi med cellbiologi, 3 hp

Engelskt namn: Histology with Cell Biology

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 3OT045

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tandteknik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Programkommittén för odontologiska utbildningar, 2006-06-21

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2019-09-17

Innehåll

Kursen ges inom tandteknikerprogrammet, termin 1.
Cellens strukturer och funktion.
Tandutvecklingens olika stadier, dentin och emaljbildning, rotens utveckling.
Orala slemhinnans och tungans histologi och funktion.
Benvävnadens struktur, histologi och celler.
Parodontiets uppbyggnad och funktion.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska
  • ha grundläggande kunskap om cellens allmänna strukturer och funktion
  • ha kunskap om tandutveckling och tandens histologiska uppbyggnad
  • ha kunskap om oral slemhinna, parodontiet och käkbenets funktion, struktur och celler.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
  • kunna diskutera tändernas, slemhinnornas och parodontiets utveckling och funktion.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla den egna kompetensen inom området.

Behörighetskrav

Inga särskilda förkunskapskrav.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar. Demonstrationer och litteraturstudier är obligatoriska.
Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Examination

Kunskapsredovisning sker i form av skriftlig tentamen. Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet för odontologiska program (PRO).

Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom tre månader. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.


Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.