"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hot Team - innovationsprojekt, 7,5 hp

Engelskt namn: Hot Team - innovation project

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 5ID181

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultesnämnden, 2012-06-14

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-06-04

Innehåll

I kursen ska den studerande utföra ett produkt/tjänstedesign-utvecklingsprojekt i tvärvetenskapliga team med studenter från olika institutioner och utbildningsprogram. Projekttillämpningen genomförs med kandidatprogrammet i industridesign på Designhögskolan och genomsyras i hög grad av "Design Thinking".
Målet är att den studerande ska få insikt i innovativt teamarbete med fokus på tvärvetenskapligt samarbete och innovationsfrågor.
Den studerande ska genom praktisk tillämpning utföra ett tillämpningsprojekt i ett tvärvetenskapligt team i samarbete med externt företag, organisation eller myndighet. Den studerande ska reflektera över och tillämpa gruppmekanismer och individuella faktorer som påverkar innovationsnivån för sin egen del och för teamet samt även reflektera över skillnader mellan projektarbete och tvärvetenskapliga teamarbeten.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 

  • exemplifiera och applicera rumsliga faktorer som påverkar den sociala interaktionen i ett team.
  • tillämpa och aktivt genomföra ett innovativt produkt/tjänstedesignprojekt i ett tvärvetenskapligt team.
  • planera och genomföra en aktivitetsanalys samt återinföra resultat och process i teamet så att teamet blir ansvarigt för resultat och process.
  • planera och utföra gemensamma öppna kreativa gruppmetoder.
  • exemplifiera individuella förmågor och gruppdynamiska processer som gynnar integration och interaktion i ett tvärvetenskapligt teamarbete.
  • reflektera över sin egen roll, yrkesroll och olika faktorers inverkan på team och teamprocessen.
  • diskutera skillnader och likheter mellan mångvetenskapligt projektarbete och tvärvetenskapligt teamarbete.
  • genomföra en gemensam muntlig och kommunikativ argumenterande presentation av arbetsprocess och resultat.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 120 högskolepoäng.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av upprättande av teamstudio, delvis självständigt arbete i team, aktiv närvaro i teamarbetet, reflektionsböcker, reflektioner genom boards och personas, aktiv närvaro i kreativa metoder, seminarier och möten som introduktion, mellanpresentation samt slutlig presentation. Handledning i viss utsträckning.

Examination

Examinationen sker dels genom aktivt deltagande i projektarbetet i team och individuellt med minst ett inlägg av granskande karaktär och genom aktiv medverkan i teamarbete, introduktion, gemensamma och av studenten förberedda handledningstillfällen och workshops, mellanpresentationer samt slutlig presentation. Generisk kunskap examineras med aktiv närvaro med minst tre argumenterande inlägg i forumspel samt inlämnande av reflektionsuppgifter och reflektionsböcker.
För att uppnå godkänt resultat på kursen krävs att varje student enskilt muntligt redovisar och lämnar in det som krävs och beskrivs i kursens studenthandledning.
Betyget i projekttillämpning utgör en helhetsbedömning av problemets komplexitet kopplat till problemdefinition, genomförd arbetsprocess utifrån definition av team samt resultat och ges individuellt. För kursen används betygen Underkänd (U) och Godkänd (G).

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Annan likvärdig kurs kan ej tillgodoräknas då det bygger på teamens gemensamma erfarenheter och resultat i diskussioner och reflektioner av genomfört arbete.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.