"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hot Team, 6 hp

Engelskt namn: Hot Team

Denna kursplan gäller: 2018-01-29 och tillsvidare

Kurskod: 5ID214

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-03-09

Innehåll

Kursens mål är att den studerande skall fördjupa kunskaper och kompetens att arbeta med samtida problemställningar i projektform inom designområdet. I kursen ingår moment att arbeta i team, att identifiera en yrkesroll samt att fördjupa sin kompetens att arbeta med komplexa designproblem med användaren i centrum. Den studerande ges möjligheter att delvis självständigt fördjupa sin förmåga att arbeta metodiskt med designrelaterade problemställningar i ett verklighetsperspektiv. Den studerande ska fördjupa sig att samarbeta i grupp och med utomstående personer från näringsliv, stat och/eller kommun. Handledning sker med industridesigner eller jämförbar disciplin.

Hot Team projektarbete, 6 hp
I kursen ska den studerande utföra ett designprojekt i tvärvetenskapliga team. Momentet är tvärvetenskapligt med studenter från olika nivåer, institutioner och utbildningsprogram. Målet är att den studerande ska tränas i att arbeta i tvärvetenskapliga team och arbete med fokus på samarbete. Den studerande ska genom praktisk tillämpning utföra ett tillämpningsprojekt i samarbete med externt företag, organisation eller myndighet. Den studerande ska reflektera över och tillämpa gruppmekanismer och individuella faktorer som påverkar för sin egen del och för teamet samt även reflektera över skillnader mellan projektarbete och tvärvetenskapliga teamarbeten. I momentet bygger studenterna i varje team upp en studio för sitt arbete.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • Identifiera, tillämpa och argumentera för olika faktorer för att stimulera integration och interaktion i ett tvärvetenskapligt team.

Färdighet och förmåga

  • Tillämpa och genomföra ett designprojekt i ett tvärvetenskapligt team.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Reflektera över sin egen yrkesroll och yrkesidentitet utifrån samarbete i tvärvetenskapliga team.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, att samtliga kurser i kandidatprogrammet i industridesign, DGIND, som ligger före denna kurs är slutförda och godkända. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av självständiga problembaserade projekt och övningar i grupp, team och individuellt. Handledning av industridesigner eller jämförbar disciplin.

Examination

För att uppnå godkänt resultat på kursen krävs ett aktivt deltagande och att studenten veckovis lämnar in reflektion och i slutet en metareflektion. Gruppen sammanställer och lämnar in en rapport över projektarbetet. Examinationen sker genom närvaro och genom aktiv medverkan i teamarbete och introduktion, gemensamma handledningstillfällen, mellanpresentationer och slutlig presentation. Examinerande reflektioner och rapport. Disciplinkunskap examineras genom workshops och seminarier.

För att bli godkänd på kursen måste alla momenten i kursen vara genomförda och godkända. Betyget Godkänd (G) och Underkänd (U) ges för varje moment samt för kursen som helhet.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten på Designhögskolan.
Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Studenten kan inte tillgodoräkna sig hela eller delar av denna kurs då det bygger på på individuella och gemensamma erfarenheter och resultat i diskussioner och reflektioner av genomfört arbete samt aktuell innovationsforskning.

 

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 44

Referenslitteratur

Idéagenten : en handbok i att leda kreativa processer
Michanek Jonas, Breiler Andréas
4. rev. uppl. : Malmö : Arx : 2015 : 194 s. :
ISBN: 9789187043529
Se Umeå UB:s söktjänst

Tvärvetenskap [Elektronisk resurs] : fält, perspektiv eller metod
Sunnemark Fredrik, Åberg Martin
Lund : Studentlitteratur : 2010 : 249 s. :
ISBN: 978-91-44-06366-9
Se Umeå UB:s söktjänst